| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 czerwca 2002 r.

w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:

1) towarzystwom budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem,

2) spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych udostępnianych na warunkach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

3) gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

– w przypadku gdy wierzytelność z tytułu tych kredytów została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu.

2. Rozporządzenie określa warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przez banki inne niż Bank Gospodarstwa Krajowego, z własnych środków.

3. Rozporządzenie określa przesłanki zawierania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów o dopłaty do odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz warunki tych umów.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

2) BGK – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego,

3) Funduszu – należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,

4) banku hipotecznym – należy przez to rozumieć bank hipoteczny, który nabył od BGK wierzytelność z tytułu kredytu udzielonego ze środków Funduszu,

5) banku kredytującym – należy przez to rozumieć bank inny niż BGK, który z własnych środków udzielił kredytu na cele wskazane w art. 18 pkt 3 ustawy,

6) wierzytelności – należy przez to rozumieć wierzytelność z tytułu jednego lub wielu kredytów albo Ich części, udzielonych ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 i 3 ustawy, sprzedaną bankowi hipotecznemu,

7) dopłacie – należy przez to rozumieć, pokrywaną ze środków Funduszu, część należnych odsetek od wierzytelności banku hipotecznego bądź od kredytu udzielonego przez bank kredytujący,

8) umowie o dopłatach – należy przez to rozumieć umowę określającą obowiązki banku hipotecznego lub banku kredytującego oraz BGK, a także szczegółowe warunki i terminy przekazywania dopłat oraz ich rozliczania,

9) odsetkach należnych bankowi hipotecznemu lub bankowi kredytującemu – należy przez to rozumieć odsetki od wierzytelności lub kredytu udzielonego przez bank kredytujący, naliczone według zasad określonych w umowie o dopłatach.

§ 3.
1. Dopłaty do odsetek należnych bankowi hipotecznemu są dokonywane, jeżeli:

1) bank hipoteczny uregulował jednorazowo całość należności za kupioną wierzytelność,

2) spłata raty zadłużenia z tytułu kredytu, dokonana przez kredytobiorcę, jest zgodna z warunkami określonymi w umowie kredytu,

3) stanowią one różnicę pomiędzy odsetkami należnymi bankowi hipotecznemu, a odsetkami naliczonymi według stopy oprocentowania kredytu, której wysokość określono w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy,

4) stopa procentowa zastosowana do naliczania odsetek należnych bankowi hipotecznemu nie przekracza:

a) 1,05 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności tych bonów, sprzedanych na trzech ostatnich przetargach poprzedzających początek okresu odsetkowego, w przypadku gdy środki pozyskane dla refinansowania wierzytelności są oprocentowane według zmiennej stopy,

b) 1,05 wewnętrznej stopy zwrotu przy średniej ważonej cenie przetargowej przyjętych ofert dla dwuletnich obligacji skarbowych, ustalonej na przetargu bezpośrednio poprzedzających początek rocznego okresu odsetkowego, w przypadku gdy środki pozyskane dla refinansowania wierzytelności są oprocentowane według stałej stopy

– powiększonej nie więcej niż o 1 punkt procentowy marży banku hipotecznego,

5) podstawę do naliczania odsetek, według stopy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, stanowi stan zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego ze środków Funduszu, pomniejszony o stan zadłużenia kredytobiorcy wobec BGK.

2. Dopłaty do odsetek należnych bankowi kredytującemu są dokonywane, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przez bank kredytujący zgodnie z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie,

2) spłata raty zadłużenia z tytułu kredytu, dokonana przez kredytobiorcę, jest zgodna z warunkami określonymi w umowie kredytu,

3) stopa procentowa, według której są naliczane odsetki należne bankowi kredytującemu w czasie trwania umowy kredytu, nie jest wyższa od stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski,

4) stanowią one różnicę pomiędzy odsetkami należnymi bankowi kredytującemu, a odsetkami wnoszonymi przez kredytobiorcę zgodnie z warunkami umowy kredytu.

§ 4.
1. BGK może zawierać w danym roku umowy o dopłatach w przypadku gdy kwota zapotrzebowania na kredyty, wynikająca z wniosków wstępnych oraz wniosków o udzielenie kredytu na infrastrukturę techniczną złożonych w roku poprzednim, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, przekracza kwotę środków na udzielenie kredytów, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 3 ustawy.

2. W razie zawarcia umowy o dopłatach, BGK w pierwszej kolejności przeznacza środki Funduszu na dokonywanie dopłat do odsetek należnych bankowi hipotecznemu oraz kredytującemu.

§ 5.
1. Umowa o dopłatach może być zawarta po dokonaniu oceny ofert składanych przez banki i wyborze oferty najkorzystniejszej, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Umowa o dopłatach z bankiem hipotecznym może być zawarta, jeżeli sprzedaż wierzytelności nastąpi bez dyskonta.

§ 6.
1. Umowa o dopłatach, zawierana z bankiem hipotecznym, powinna określać co najmniej:

1) postanowienia dotyczące sposobu ustalania stóp procentowych, według których bigdą naliczane odsetki należne bankowi hipotecznemu,

2) zasady naliczania odsetek należnych bankowi hipotecznemu,

3) okresy dokonywania dopłat i terminy ich przekazywania,

4) zobowiązanie banku hipotecznego do dostarczania BGK, co najmniej raz do roku, informacji o przewidywanych wysokościach stóp procentowych, o jakich w mowa w pkt 1, w okresie następnego roku i w kolejnych trzech latach, aż do zakończenia okresu udzielania dopłat,

5) zobowiązanie BGK do prowadzenia obsługi kasowej i rachunkowej sprzedanych wierzytelności,

6) zobowiązanie BGK do dostarczania bankowi hipotecznemu informacji o realizacji umów kredytowych w okresie dokonywania dopłat, nie rzadziej niż raz na kwartał, aż do zakończenia okresu udzielania dopłat,

7) zobowiązanie BGK do przedkładania bankowi hipotecznemu rozliczenia spłat zadłużenia, wniesionych przez kredytobiorców, w podziale na część przeznaczoną na spłatę odsetek oraz na część przeznaczoną na spłatę kredytu,

8) postanowienia dotyczące uprawnień i obowiązków banku hipotecznego i BGK w zakresie obsługi sprzedanych wierzytelności, w tym także postanowienia dotyczące uprawnień i obowiązków banku hipotecznego i BGK w zakresie dochodzenia od kredytobiorców należności i prowadzenia egzekucji,

9) zobowiązanie BGK do przedłożenia bankowi hipotecznemu końcowego rozliczenia wierzytelności i udzielonych dopłat.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać również, że:

1) nadwyżka kwoty spłaty, wnoszonej przez kredytobiorcę zgodnie z warunkami umowy kredytu, nad kwotą odsetek naliczanych według stopy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, jest przeznaczana na spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec banku hipotecznego w takiej części, w jakiej pozostają do siebie: stan zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego ze środków Funduszu, pomniejszony o stan zadłużenia kredytobiorcy wobec BGK, do stanu zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego ze środków Funduszu,

2) w okresie, w którym kwota odsetek naliczanych według stopy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy jest wyższa od kwoty odsetek spłacanych przez kredytobiorcę zgodnie z warunkami umowy kredytu, BGK pokrywa brakującą część odsetek należnych bankowi hipotecznemu ze środków Funduszu i przekazuje ją równocześnie z dopłatą; równowartość brakującej części odsetek, pokrywanej przez BGK, powiększa stan zadłużenia kredytobiorcy wobec BGK.

§ 7.
1. Umowa o dopłatach, zawierana z bankiem kredytującym, powinna określać co najmniej:

1) limit środków, które mogą być przeznaczone na udzielanie kredytów oraz okres, w którym kredyty te będą udzielane,

2) zasady i warunki umów kredytu, w tym wysokość oprocentowania kredytu, prowizji i innych opłat,

3) zakres i terminy przekazywania do BGK informacji o bieżącej realizacji akcji kredytowej oraz przewidywanych kwotach dopłat,

4) terminy przekazywania dopłat,

5) zobowiązanie banku kredytującego do zwrotu dopłat wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku gdy kredyt został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,

6) zobowiązanie banku kredytującego do udzielania informacji o realizacji umów kredytowych w okresie dokonywania dopłat, nie rzadziej niż raz na kwartał, aż do zakończenia okresu udzielania dopłat,

7) zobowiązanie banku kredytującego do zawierania umów kredytowych tylko w przypadku, gdy kredytobiorca upoważni na piśmie ten bank do przekazywania do BGK wszystkich znanych bankowi kredytującemu informacji, uzyskanych w związku z udzieleniem kredytu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może przewidywać wyższej dopłaty do odsetek niż wynosi różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi według stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski a odsetkami naliczonymi według stopy oprocentowania, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy.

§ 8.
Dopłaty do odsetek należnych bankowi kredytującemu są przekazywane przez BGK, za okresy kwartalne, po otrzymaniu wniosku tego banku o dokonanie dopłaty oraz potwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 2.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »