| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53. poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515. z 1996 r. Nr 106. poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe dane, które należy podać w świadectwie służby oraz w opinii o służbie,

2) tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby oraz odwoływania się od opinii o służbie

– funkcjonariusza Straży Granicznej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

2) funkcjonariusz – funkcjonariusza Straży Granicznej,

3) przełożeni właściwi w sprawach osobowych:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej poz. w stosunku do komendantów oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

b) komendanta oddziału Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale Straży Granicznej,

c) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku szkolenia Straży Granicznej,

4) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych – jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej właściwą do spraw kadr oraz komórkę organizacyjną właściwą w tych sprawach w oddziale Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby wydaje się świadectwo służby w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku służbowego. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby nie jest możliwe, należy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku służbowego przesłać świadectwo służby zwolnionemu funkcjonariuszowi, za pośrednictwem poczty albo doręczyć w inny sposób.

4. Świadectwo służby wydaje przełożony właściwy w sprawach osobowych.

§ 4.
1. W świadectwie służby podaje się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego zwalnianego funkcjonariusza, dotyczące:

1) okresu służby z uwzględnieniem okresów, o których mowa w art. 151 ust. 3 ustawy,

2) zajmowanego ostatnio stanowiska,

3) podstawy prawnej rozwiązania stosunku służbowego albo wygaśnięcia stosunku służbowego,

4) liczby dni urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł,

5) liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny,

6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

7) okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego w czasie trwania stosunku służbowego oraz okresu przysługującego na sprawowanie opieki nad dzieckiem po ustaniu tego stosunku na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy,

8) okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

9) potrąceń z uposażenia na zasadach określonych w art. 131 ustawy,

10) uprawnień związanych z przywróceniem do służby na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

2. Na życzenie funkcjonariusza w świadectwie służby należy także zamieścić informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

3. Na wniosek zwolnionego funkcjonariusza świadectwo służby uzupełnia się o informacje dotyczące okresu, za który wypłacono świadczenie pieniężne określone w art. 121 ust. 3 ustawy.

4. Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach przełożony właściwy w sprawach osobowych wydaje odpis tego świadectwa funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w § 5 ust. 2.

5. Świadectwo służby wydaje się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodów, o których mowa w art. 45a ust. 1 ustawy, niezwłocznie sporządza się świadectwo służby i włącza do akt zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza.

2. Z wnioskiem o wydanie świadectwa służby może wystąpić członek rodziny zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego funkcjonariusza.

§ 6.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może wystąpić do przełożonego właściwego w sprawach osobowych z żądaniem sprostowania świadectwa służby.

2. W razie uwzględnienia żądania o sprostowanie świadectwa służby, przełożony, o którym mowa w ust. 1, wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wniosek.

3. W przypadku nieuwzględnienia żądania udziela się w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji z podaniem przyczyn odmowy sprostowania świadectwa służby.

4. Na odmowę sprostowania świadectwa służby zwolnionemu funkcjonariuszowi przysługuje zażalenie do wyższego przełożonego właściwego w sprawach osobowych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 3. Przepis art. 36 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Wyższy przełożony właściwy w sprawach osobowych w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia zażalenia:

1) uchyla świadectwo służby i poleca przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych wydanie nowego świadectwa służby, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu nowego świadectwa, albo

2) nie uwzględnia zażalenia.

6. O sposobie rozpatrzenia zażalenia zawiadamia się pisemnie zainteresowanego funkcjonariusza, przy czym nieuwzględnienie zażalenia wymaga uzasadnienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, właściwy przełożony w sprawach osobowych jest obowiązany wydać zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo służby, w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia w tej sprawie.

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują odpowiednio osobie, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.
1. W razie zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby przełożony właściwy w sprawach osobowych obowiązany jest na żądanie zwolnionego funkcjonariusza uzupełnić wydane uprzednio świadectwo służby o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa.

2. W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który wcześniej został przywrócony do służby w trybie art. 46 ust. 1 ustawy, wydaje się nowe świadectwo służby. W świadectwie uwzględnia się okres służby objęty poprzednio wydanym świadectwem służby.

§ 8.
W przypadkach określonych w § 6 ust. 2 i 7 oraz § 7 ust. 2 przełożony wydający nowe świadectwo służby jest obowiązany, najpóźniej w dniu jego wydania, usunąć z akt osobowych zwolnionego funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i zniszczyć je.
§ 9.
1. Na wniosek funkcjonariusza zwolnionego ze służby przełożony właściwy w sprawach osobowych wydaje niezwłocznie pisemną opinię o służbie. Opinię sporządza się w oparciu o akta osobowe zwolnionego funkcjonariusza.

2. W opinii o służbie zamieszcza się w szczególności:

1) stopień, imię, nazwisko, imię ojca i miejsce urodzenia funkcjonariusza,

2) informację o okresie służby,

3) dane o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach zawodowych funkcjonariusza,

4) ogólne określenie zakresu powierzonych obowiązków służbowych i ocenę wywiązywania się z nich,

5) informację o szczególnych osiągnięciach zawodowych oraz o nagrodach i wyróżnieniach, .

6) informacje o naruszeniach dyscypliny służbowej i karach, które nie zostały zatarte,

7) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi prawie do złożenia odwołania od opinii,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej opinię.

3. Opinię o służbie wydaje się bezpośrednio lub doręcza za pokwitowaniem pocztą zwolnionemu funkcjonariuszowi. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10.
1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii o służbie, może w terminie określonym w art. 50 ust. 2 ustawy wnieść na piśmie odwołanie do wyższego przełożonego właściwego w sprawach osobowych za pośrednictwem przełożonego, który wydał opinię. Przepis art. 36 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania:

1) uwzględnia odwołanie i wydaje nową opinię albo

2) przesyła odwołanie wyższemu przełożonemu wraz z odwołaniem i własnym stanowiskiem w sprawie.

3. Do odwołań od opinii o służbie stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5–7 i § 8.

§ 11.
Przełożony właściwy w sprawach osobowych może upoważnić kierownika podległej mu komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych do załatwiania w jego imieniu spraw, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 4 i § 9 ust. 1.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. (poz. 738)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »