| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dla kryterium lokalizacji nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 10 pkt – w przypadku lokalizacji w obszarach wsparcia, o których mowa w części A załącznika nr 2 do Programu wsparcia na lata 2001–2002 będącego załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2002 (Dz. U. Nr 122, poz. 1326, z 2001 r. Nr 39, poz. 460 i z 2002 r. Nr 73, poz. 666),

2) w przypadku lokalizacji w powiatach należących do podregionów, o których mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306):

a) 0 pkt – za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%,

b) 10 pkt – za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%,

c) 20 pkt – za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.

2. Dla kryterium wielkości nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) w przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż równowartość 10 mln euro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej „ustawą”, przyznaje się 1 pkt za każde 2 mln euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt,

2) w przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż równowartość 500 tys. euro, dotyczącej rozbudowy i modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiążącej się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 100 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt,

3) w przypadku inwestycji tworzącej co najmniej 20 miejsc pracy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 15 tys. euro powyżej 100 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt,

4) w przypadku inwestycji wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 5 tys. euro powyżej 50 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt.

3. Dla kryterium wielkości zatrudnienia określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) w przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż równowartość 10 mln euro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 30 nowych miejsc pracy utworzonych powyżej 200 nowych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt,

2) w przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż równowartość 500 tys. euro, dotyczącej rozbudowy i modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiążącej się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 10 nowych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt,

3) w przypadku inwestycji tworzącej co najmniej 20 miejsc pracy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 1 nowe miejsce pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt,

4) w przypadku inwestycji wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 1 nowe miejsce pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt.

4. Dla kryterium przewidywanej efektywności ekonomicznej nowej inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym, liczonej metodą wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) według następującego wzoru:

infoRgrafika

przy przyjęciu następujących oznaczeń:

IRR

wewnętrzna stopa zwrotu wyrażona w procentach,

CFt.

przepływy pieniężne w kolejnych latach okresu rozliczeniowego, liczone jako suma zysku netto, amortyzacji i wartości zmiany stanu należności, pomniejszona o wartość zmiany stanu zobowiązań,

/t

– nakłady inwestycyjne w kolejnych latach okresu obliczeniowego,

t = 0, 1, 2, 3,..., n

– kolejne lata okresu obliczeniowego,

gdzie IRR liczone jest jako różnica sumy przepływów pieniężnych w pięciu kolejnych latach eksploatacji (okres rozliczeniowy) i wartości poniesionych nakładów w ramach cyklu inwestycyjnego,

określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 0 pkt – dla wewnętrznej stopy zwrotu projektu inwestycyjnego mniejszej lub równej 5%,

2) 1 pkt – za każdy 1% dla wewnętrznej stopy zwrotu powyżej 5%, jednak nie więcej niż 20 pkt.

5. Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na środowisko określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 10 pkt – w przypadku gdy przewidywana wielkość emisji z instalacji lub urządzeń jest nie większa niż 75% i nie mniejsza niż 50% wielkości dopuszczalnej emisji określonej na podstawie przepisów o ochronie środowiska,

2) 20 pkt – w przypadku gdy przewidywana wielkość emisji z instalacji lub urządzeń jest mniejsza niż 50% wielkości dopuszczalnej emisji określonej na podstawie przepisów o ochronie środowiska.

6. Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu, za nawiązanie kooperacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez inwestora działalności gospodarczej w wyniku takiej inwestycji, określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 10 pkt – za kooperację z dwoma przedsiębiorcami,

2) 20 pkt – za kooperację co najmniej z trzema przedsiębiorcami,

przy czym za kooperanta uważa się wyłącznie podwykonawców wykonujących pewną fazę procesu produkcyjnego lub dostarczających określony element, stanowiący część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę.

7. Dla kryterium poziomu innowacyjności technologii wyrobów i usług wytwarzanych w ramach nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) jeżeli inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces:

a) 10 pkt – w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 5 lat,

b) 20 pkt – w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 3 lata,

c) 30 pkt – w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 1 rok,

2) 10 pkt – jeżeli inwestor dysponuje prawami własności przemysłowej w stosunku do rozwiązań objętych inwestycją w więcej niż dwóch krajach, przy czym Unia Europejska jest traktowana jako jeden kraj.

8. Dla kryterium zgodności nowej inwestycji z kierunkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c) ustawy, przyznaje się 10 pkt, jeżeli inwestycja spełnia jedno z poniższych kryteriów:

1) dotyczy obszarów, które zostały wskazane jako priorytetowe w ramach Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej,

2) jest przeznaczona na wdrożenie projektów realizowanych jako projekty celowe małych i średnich przedsiębiorstw, określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642),

3) jest przeznaczona na wdrożenie projektów małych i średnich przedsiębiorców wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości,

4) jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

5) dotyczy małych i średnich przedsiębiorców wykorzystujących istniejącą infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw,

6) dotyczy powstających małych firm innowacyjnych, w których przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji.

§ 2.
Dla udzielenia wsparcia finansowego gminie na tworzenie i modernizację infrastruktury technicznej bezpośrednio związanej ze wspieraną inwestycją określonego przedsiębiorcy określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) w przypadku lokalizacji:

a) w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 40% – 10 pkt,

b) w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% – 20 pkt,

2) w przypadku lokalizacji w regionie o stopie bezrobocia przekraczającej przeciętną stopę bezrobocia w kraju, podawaną według stanu na dzień 30 czerwca każdego roku w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

a) 10 pkt,

b) 20 pkt, jeżeli stopa bezrobocia w regionie przekracza tę stopę ponad dwukrotnie,

3) w przypadku lokalizacji w jednym z obszarów wsparcia – 20 pkt,

4) jeżeli wkład środków własnych gminy, przeznaczonych na tworzenie i poprawę infrastruktury technicznej pod nową inwestycję konkretnego przedsiębiorcy, w stosunku do wielkości wnioskowanego wsparcia finansowego wynosi:

a) od 31% do 50% – 10 pkt,

b) 51% i więcej – 20 pkt.

§ 3.
1. Punkty otrzymane w wyniku uwzględnienia kryteriów, o których mowa w § 1 i 2, sumuje się dla wszystkich kryteriów dotyczących danego rodzaju inwestycji.

2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w kolejności wymienionej w § 1, a dla gmin – w § 2.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »