| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zespół do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, utworzony na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej „ustawą”, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię w sprawie złożonych wniosków w terminie:

1) 60 dni po upływie terminu składania wniosków – w przypadku wniosków złożonych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca danego roku,

2) 30 dni po upływie terminu składania wniosków – w przypadku wniosków złożonych w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku.

§ 2.
1. Wsparcia finansowego nowej inwestycji dokonuje się w następujący sposób:

1) dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wniosków złożonych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca danego roku przeznacza się do 80% wartości środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej,

2) dla udzielenia wsparcia finansowego na podstawie wniosków złożonych w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku przeznacza się pozostałe środki budżetowe.

2. Na wsparcie finansowe nowej inwestycji przeznacza się środki budżetowe, o których mowa w ust. 1, dzielone w oparciu o zbiorcze zestawienie złożonych wniosków, dla każdego rodzaju inwestycji określonych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, obliczane według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Pn – oznacza wartość środków budżetowych dla każdego rodzaju inwestycji określonych w art. 3 ust. 1 ustawy,

P – oznacza wartość wszystkich środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w danym terminie – zgodnie z ust. 1,

Wn oznacza sumę wnioskowanej wielkości wsparcia finansowego dla wniosków przyjętych do rozpatrzenia dla każdego rodzaju inwestycji,

W – oznacza sumę wnioskowanej wielkości wsparcia finansowego dla wszystkich wniosków przyjętych do rozpatrzenia w danym terminie.

3. Wsparcie finansowe dla nowej inwestycji jest udzielane wyłącznie w pełnej wnioskowanej wysokości, z wyłączeniem inwestycji powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 mln euro, w odniesieniu do których dopuszcza się negocjacje ministra właściwego do spraw gospodarki z inwestorem.

4. Po udzieleniu wsparcia finansowego zgodnie z ust. 3 dla danego rodzaju nowej inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, pozostałe środki budżetowe są dzielone pomiędzy pozostałe rodzaje inwestycji w sposób określony w ust. 3.

§ 3.
1. Po otrzymaniu opinii Zespołu do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom oraz, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii przesyła wnioskodawcom pisemne stanowisko w sprawie zaopiniowanych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

2. W przypadku pozytywnego stanowiska, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z wnioskodawcą umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki uruchamia środki budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe nowej inwestycji zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 366 i 365 i Nr 74, poz. 676) i przekazuje je na konto bankowe wskazane przez przedsiębiorcę lub gminę.

2. Środki budżetowe przeznaczone na wsparcie są przekazywane na konto przedsiębiorcy lub gminy w terminie 30 dni od dnia udokumentowania przez przedsiębiorcę lub gminę realizacji zobowiązań zawartych w umowie, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, pod warunkiem że środki te są w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 5.
1. W przypadku wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji złożonych na podstawie art. 18 ustawy w miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zespół do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię, o której mowa w § 1, w terminie 30 dni po upływie terminu składania wniosków.

2. Dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się do 80% wartości środków budżetowych,

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »