| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy.

Na podstawie art. 85g ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki zakwaterowania małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, zwanych dalej "małoletnimi",

2) kwalifikacje zawodowe personelu prowadzącego postępowania o nadanie statusu uchodźcy w sprawach małoletnich i udzielającego im świadczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą",

3) warunki, w jakich powinny być prowadzone czynności administracyjne w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy z udziałem małoletniego,

4) sposób sprawdzania okoliczności, o których mowa w art. 52a ustawy.

§ 2.
1. Małoletni może być zakwaterowany w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w wydzielonej części ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanego dalej "ośrodkiem".

2. Małoletniego umieszcza się w ośrodku znajdującym się w pobliżu szkoły oraz publicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie co najmniej badań lekarskich ogólnych oraz szczepień ochronnych.

3. Warunki zakwaterowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej określają odrębne przepisy.

§ 3.
Na zakwaterowanie małoletniego umieszczonego w ośrodku przeznacza się pomieszczenia w budynku posiadającym:

1) pokoje mieszkalne 1-5 osobowe o powierzchni zapewniającej nie mniej niż 5 m2 na osobę, które powinny być właściwie oświetlone i wyposażone w:

a) łóżka lub tapczany,

b) szafki i lampki nocne,

c) szafy lub miejsca w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych,

2) łazienki z miejscem do prania i suszenia oraz toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,

3) miejsce do cichej nauki,

4) pokój do wypoczynku wyposażony w stoliki, krzesła, telewizor, gry, zabawki, książki (nie mniej niż jedno pomieszczenie na 10 dzieci),

5) pokój dla dzieci chorych o powierzchni co najmniej 6 m2 na jednego chorego, wyposażony w umywalkę,

6) pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi.

§ 4.
1. Zakwaterowanie małoletniego w ośrodku odbywa się w każdym czasie przez całą dobę.

2. Rodzeństwo umieszcza się w jednym pokoju mieszkalnym, chyba że dobro małoletnich przemawia za rozdzieleniem rodzeństwa, uwzględniając w miarę możliwości ich zdanie.

§ 5.
Postępowanie o nadanie małoletniemu statusu uchodźcy może prowadzić osoba, która posiada:

1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku prawo i 2-letni staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem, lub

2) ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia postępowań o nadanie statusu uchodźcy z udziałem małoletnich lub

3) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

§ 6.
Osoby udzielające świadczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy, powinny posiadać:

1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia (w zakresie polityki społecznej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji), nauki społeczne (w zakresie resocjalizacji) lub studia wyższe na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim,

2) ukończoną szkołę medyczną przygotowującą do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej,

3) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy ośrodka,

4) ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna.

§ 7.
W postępowaniu o nadanie małoletniemu statusu uchodźcy czynności administracyjne, w szczególności składanie przez małoletniego zeznań i oświadczeń, przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w sposób odpowiedni do stanu psychofizycznego małoletniego, wynikającego z jego wieku oraz przy zachowaniu dyskrecji i poszanowania dóbr osobistych małoletniego.
§ 8.
Jeżeli małoletni biorący udział w czynnościach, o których mowa w § 7, nie zna języka polskiego, czynności te powinny być dokonywane w języku dla niego zrozumiałym, a w miarę potrzeby z udziałem tłumacza.
§ 9.
1. Czynności, o których mowa w § 7, dokonuje się w obecności przedstawiciela ustawowego małoletniego, a jeżeli nad małoletnim nie sprawuje pieczy przedstawiciel ustawowy - w obecności kuratora, a także, na wniosek małoletniego, w obecności innej wskazanej przez niego osoby dorosłej.

2. W razie potrzeby, w szczególności gdy wymaga tego stan psychofizyczny małoletniego, w czynnościach, o których mowa w § 7, uczestniczy psycholog lub pedagog.

§ 10.
Małoletniego informuje się o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, w sposób uwzględniający jego wiek, stopień dojrzałości i rozwój umysłowy.
§ 11.
Czynności administracyjne w postępowaniu o nadanie małoletniemu statusu uchodźcy, w szczególności dotyczące badania wniosku złożonego przez małoletniego pod względem prawdziwości i kompletności informacji w nim zawartych, dokonuje się w sposób uwzględniający wiek małoletniego, stopień dojrzałości i rozwój umysłowy, a także mając na uwadze, że małoletni może posiadać ograniczoną wiedzę o faktycznej sytuacji panującej w kraju jego pochodzenia.
§ 12.
Okoliczności, o których mowa w art. 52a ustawy, ustala się przez wystąpienie z wnioskiem o udzielenie stosownych informacji do:

1) konsulów Rzeczypospolitej Polskiej,

2) misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, w których zakresie działania znajdują się sprawy uchodźców lub małoletnich,

4) krajowych organizacji pozarządowych działających na rzecz małoletnich lub uchodźców.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »