| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

Na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych,

2) sposób posługiwania się tymi dokumentami,

3) sposób ich przechowywania.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dokumenty – dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych,

2) funkcjonariusz – funkcjonariusza Straży Granicznej,

3) jednostka wydająca dokumenty – jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej wyznaczoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wydawania dokumentów.

§ 2.
Funkcjonariuszowi, w celu zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariusza, wydawane są dokumenty, w szczególności stwierdzające tożsamość osoby, rejestrację pojazdu oraz nabycie nieruchomości.
§ 3.
1. Dokumenty wydaje Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić swojego zastępcę do wydawania dokumentów w jego imieniu.

§ 4.
Wniosek o wydanie dokumentów w formie pisemnej składają za pośrednictwem kierownika jednostki wydającej dokumenty:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej,

3) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

– zwani dalej „wnioskodawcami”.

§ 5.
Wniosek o wydanie dokumentu zawiera:

1) nazwę jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę funkcjonariusz posługujący się dokumentem,

2) uzasadnienie potrzeby posługiwania się dokumentem przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wskazanie okoliczności, w których będzie wykorzystywany,

3) dane niezbędne do wydania dokumentu, a w szczególności rzeczywiste i fikcyjne dane funkcjonariusza posługującego się dokumentem,

4) potwierdzenie uprawnień lub kwalifikacji w przypadku wystąpienia o wydanie dokumentów, o których mowa w § 6, lub informację o braku uprawnień i kwalifikacji w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2,

5) potwierdzenie wykonania badań technicznych pojazdu w przypadku wystąpienia o wydanie dowodu rejestracyjnego.

§ 6.
Komendant Główny Straży Granicznej może, w przypadku uzasadnionym potrzebami wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, wyrazić funkcjonariuszowi zgodę na uzyskanie kolejnego dokumentu, na podstawie dotychczas posiadanego dokumentu.
§ 7.
1. Dokument potwierdzający określone uprawnienia lub kwalifikacje można wydać tylko funkcjonariuszowi uprawnionemu do uzyskania takiego dokumentu na podstawie odrębnych przepisów.

2. W szczególnym przypadku, uzasadnionym wagą sprawy, dokument, o którym mowa w ust. 1, można wydać funkcjonariuszowi nieposiadającemu uprawnień wymaganych przez odrębne przepisy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz nie może wykonywać czynności, do których upoważnia dokument.

§ 8.
Funkcjonariusze mogą posługiwać się dokumentami zgodnie z ich przeznaczeniem określonym we wniosku, o którym mowa w § 5, wyłącznie przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.
§ 9.
1. Dokumenty wydaje się na czas wykonywania czynności, o których mowa w § 8.

2. Dokumenty, których termin ważności upłynął, lub nieprzydatne podlegają niezwłocznie zwrotowi do jednostki wydającej dokumenty.

§ 10.
1. Wnioskodawcy przechowują dokumenty i prowadzą rejestr ich wykorzystania.

2. Rejestr zawiera nazwę i cechy identyfikacyjne dokumentu, datę pobrania i zwrotu dokumentu oraz określenie czynności, do których dokument upoważnia. Każdorazowe pobranie i zwrot dokumentów funkcjonariusz poświadcza podpisem w rejestrze.

3. Rejestr i dokumenty przechowuje się w pomieszczeniach służbowych w sposób właściwy dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w zakresie przechowywania dokumentów, jeżeli zachodzi potrzeba stałego posiadania dokumentu przez funkcjonariusza/nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 11.
W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu wnioskodawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Komendanta Głównego Straży Granicznej, wraz ze szczegółowym opisem okoliczności zdarzenia.
§ 12.
Ewidencję dokumentów prowadzi jednostka wydająca dokumenty.
§ 13.
1. Ewidencja dokumentów jest prowadzona w formie kartoteki albo systemu elektronicznego i obejmuje:

1) nazwę i cechy identyfikacyjne dokumentu,

2) rzeczywiste i fikcyjne dane funkcjonariusza posługującego się dokumentem,

3) jednostkę organizacyjną, w której pełni służbę funkcjonariusz posługujący się dokumentem,

4) datę i numer rejestracyjny pisma o przestaniu dokumentu do wnioskodawcy,

5) wykreślenie dokumentu z ewidencji w przypadku jego zwrotu, utraty lub zniszczenia.

2. Ewidencję dokumentów, wnioski o wydanie dokumentów oraz dokumenty przeznaczone do wydania przechowuje się w pomieszczeniach służbowych w sposób właściwy dla dokumentów oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

§ 14.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »