| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują należności, w tym uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne, w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługują, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju:

a) diety i zwrot kosztów przejazdu w podróży,

b) ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowych odbywanych na terenie państwa, do którego funkcjonariusz został oddelegowany,

2) jednorazowy ryczałt na pokrycie kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego w wysokości trzykrotności kwoty limitu na nocleg określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

3) miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania, w wysokości pięciokrotności kwoty łimitu na nocleg określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

4) zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie zgonu małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa, lub dzieci albo rodziców małżonka,

5) zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie, do którego funkcjonariusz został oddelegowany, o ile nie przekraczają równowartości 1000 euro w roku kalendarzowym,

6) zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie, do którego funkcjonariusz został oddelegowany, przekraczających równowartość 1000 euro:

a) w przypadku gdy ze względu na stan jego zdrowia konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska w szpitalu,

b) innych niż określone w lit. a) – po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

7) pokrycie kosztów służbowych połączeń telefonicznych realizowanych przez operatora sieci komórkowej do wysokości miesięcznej odpowiadającej pięciokrotności kwoty diety określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 2, nie przysługują, w przypadku gdy funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi kosztów, na pokrycie których zostały one przeznaczone.

§ 2.
1. W przypadku wykonywania zadań służbowych w godzinach od 2200 do 6°° funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje dodatkowo 10% diety określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za każdą godzinę służby.

2. W przypadku wykonywania zadań służbowych w środowisku pracy, w którym są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy, funkcjonariuszowi, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje dodatkowo 50% diety określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a), za każdy dzień służby.

§ 3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do funkcjonariuszy:

1) oddelegowanych do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną,

2) wchodzących w skład służby zagranicznej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »