reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej „Kolegium”, rozpatruje sprawy, należące do jego właściwości, na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Kolegium, w terminach określonych w planie pracy Kolegium.

2. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, zwołać posiedzenie Kolegium w innym, niż określony w planie pracy Kolegium, terminie.

§ 2.
1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone przez sekretarza Kolegium uczestnikom posiedzenia najpóźniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez Przewodniczącego Kolegium decyzji o zwołaniu posiedzenia.

3. Przewodniczący Kolegium może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w tym porządku.

§ 3.
1. Posiedzenia Kolegium mają charakter niejawny.

2. Przewodniczący Kolegium przed posiedzeniem Kolegium określa, które z osób wymienionych w art. 12 ust. 5 ustawy uczestniczą w całości lub określonej części posiedzenia.

§ 4.
Szczegółową organizację działania Kolegium określa regulamin pracy uchwalony przez Kolegium i zatwierdzony przez Przewodniczącego Kolegium.
§ 5.
1. Członków Kolegium oraz osoby, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, obowiązuje osobiste uczestnictwo w posiedzeniach Kolegium.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Kolegium, w posiedzeniu Kolegium może brać udział osoba wskazana przez członka Kolegium lub osobę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, zastępująca go w pełnieniu obowiązków na stanowisku, którego zajmowanie uprawnia go do udziału w posiedzeniach Kolegium.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 i art. 12 ust. 5 ustawy, mogą uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

§ 6.
1. Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie ocen lub opinii.

2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe. Przewodniczący Kolegium przeprowadza głosowanie. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Członkowie Kolegium mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.

4. W sprawach wymagających decyzji Rady Ministrów Przewodniczący Kolegium przedstawia Radzie Ministrów oceny lub opinie Kolegium.

§ 7.
1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) porządek obrad,

2) listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu,

3) wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,

4) przyjęte przez Kolegium oceny lub opinie,

5) dokumenty stanowiące przedmiot obrad,

6) stenogram zawierający pełny zapis przebiegu posiedzenia Kolegium.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Kolegium i sekretarz Kolegium.

4. W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu, osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wniosków. Sprostowanie, podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu.

§ 8.
1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Kolegium może powołać, w ramach Kolegium, zespół o charakterze doraźnym, którego zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie danej sprawy.

2. Przewodniczący Kolegium określa skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres jego zadań.

§ 9.
1. Sekretarz Kolegium zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną prac Kolegium oraz wykonywanie zadań wynikających z wyrażonych przez Kolegium stanowisk i decyzji Przewodniczącego Kolegium.

2. Do obowiązków sekretarza Kolegium należy:

1) przygotowanie projektów planów pracy Kolegium,

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium,

3) informowanie członków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie posiedzenia oraz o jego porządku obrad,

4) przygotowywanie analiz materiałów i dokumentów przekazanych do Kolegium celem ich rozpatrzenia,

5) sporządzanie protokołów posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Kolegium,

6) prowadzenie rejestru ocen lub opinii Kolegium i decyzji Przewodniczącego Kolegium oraz harmonogramu ich realizacji,

7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Kolegium, z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych,

8) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Kolegium,

9) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go Przewodniczącemu Kolegium,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium i Przewodniczącego Kolegium.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium (Dz. U. Nr 64, poz. 412 i z 1998 r. Nr 146, poz. 947).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama