| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu,

2) funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu,

3) przełożonym właściwym w sprawach wyróżnień – należy przez to rozumieć przełożonych określonych w art. 75 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2.
Funkcjonariuszowi udziela się wyróżnień, o których mowa w art. 75 ust 1 ustawy, jeżeli:

1) nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,

2) nie został ukarany karą dyscyplinarną lub nastąpiło zatarcie tej kary,

3) nie jest w okresie próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego lub warunkowym zawieszeniu wykonania kary.

§ 3.
1. Szef komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, występuje do przełożonego właściwego w sprawach wyróżnień z wnioskiem o udzielenie wyróżnienia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza przedstawianego do wyróżnienia.

3. Przełożony właściwy w sprawach wyróżnień zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o odmowie przyznania wyróżnienia.

§ 4.
1. Udzielenie wyróżnienia powinno mieć charakter uroczysty.

2. Udzielenie wyróżnienia zamieszcza się w rozkazie, z zastrzeżeniem § 7.

3. Rozkaz powinien zawierać:

1) stopień, imię i nazwisko wyróżnionego,

2) rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego przyznania.

§ 5.
Przełożony właściwy w sprawach wyróżnień, podejmując decyzję o udzieleniu nagrody pieniężnej lub rzeczowej, określa wartość tej nagrody, w granicach środków finansowych posiadanych na ten cel.
§ 6.
1. Urlop krótkoterminowy w wymiarze do 7 dni może obejmować nie więcej niż jeden dzień ustawowo wolny od pracy, a w wymiarze powyżej 7 dni, jednak nie więcej niż 10 dni – nie więcej niż dwa dni ustawowo wolne od pracy.

2. Funkcjonariuszowi należy umożliwić wykorzystanie urlopu krótkoterminowego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia udzielenia tego wyróżnienia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza urlop krótkoterminowy może być przez niego wykorzystany w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.

§ 7.
Udzielenie pochwały, o której mowa w art 75 ust. 1 pkt 1 ustawy, następuje w formie pisemnej.
§ 8.
Odznaka honorowa może być przyznana funkcjonariuszowi nie więcej niż trzykrotnie, a kolejne przyznanie odznaki nie może nastąpić wcześniej niż po upływie trzech lat od poprzedniego przyznania.
§ 9.
1. Odznakę honorową stanowi podwójny pierścień, wpisany w owal o wymiarach 47x37 mm. Między pierścieniami na polu z granatowej emalii jest umieszczony złocony napis „BIURO OCHRONY RZĄDU”. Wewnątrz pierścienia, na polu z szafirowej emalii, umieszczony jest srebrzony i oksydowany wizerunek sokoła trzymającego w szponach tarczę herbową z emalii w barwach narodowych. Wymiary odznaki wynoszą 47x37 mm, średnica zewnętrznego pierścienia – 37 mm, a pierścienia wewnętrznego – 32 mm. Odznaka honorowa wykonana jest z metalu.

2. Odznaka honorowa jest oznaczona na odwrocie grawerowanym napisem „Odznaka Honorowa Biura Ochrony Rządu”.

3. Odznaka honorowa jest zawieszona na przywieszce, wykonanej z metalu długości 40 mm i szerokości 10 mm, z dwoma paskami z czerwonej emalii, długości 3 mm i szerokości 10 mm, umieszczonymi od brzegu przywieszki po obydwu stronach, oraz z symetrycznym względem środka paskiem wykonanym z granatowej emalii, długości 16 mm i szerokości 10 mm. Pomiędzy paskami czerwonymi a paskiem granatowym znajdują się paski z białej emalii, o długości 9 mm i szerokości 10 mm.

4. Wzór odznaki honorowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 10.
1. Odznakę honorową wręcza Szef Biura Ochrony Rządu lub jego zastępcy z okazji święta Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szef Biura Ochrony Rządu z uwagi na szczególne okoliczności może wręczyć odznakę honorową w innym terminie niż wskazany w ust. 1.

§ 11.
Odznaka honorowa noszona jest na kurtce munduru na środku lewej górnej kieszeni, między guzikiem klapki a dolną krawędzią.
§ 12.
Rozkaz o przyznaniu odznaki honorowej umieszcza się w aktach osobowych funkcjonariusza.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ BIURA OCHRONY RZĄDU]

Załącznik do rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. (poz. 1018)

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ BIURA OCHRONY RZĄDU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »