| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Mianowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, na stopnie następuje na wniosek lub z urzędu przez przełożonych, o których mowa w art. 52 i 53 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopień określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
Wnioski o mianowanie na stopień starszego szeregowego oraz na stopnie podoficerskie składają do:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

b) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

2) komendanta oddziału Straży Granicznej:

a) naczelnicy wydziałów (równorzędni) w komendzie oddziału,

b) komendanci strażnic, granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej,

c) dowódcy pododdziałów,

3) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej:

a) naczelnicy wydziałów (równorzędni),

b) kierownicy zakładów,

c) dowódcy pododdziałów.

§ 3.
Wnioski o mianowanie na stopnie chorążych składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) komendant oddziału Straży Granicznej,

2) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

3) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

4) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

§ 4.
1. Wnioski o mianowanie funkcjonariuszy na stopnie oficerskie składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej przełożeni, o których mowa w § 3, z zastrzeżeniem ust. 3,

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej, po ich zaopiniowaniu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku komendanta oddziału, komendanta ośrodka szkolenia, kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej oraz na stanowiskach bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
1. Wnioski o mianowanie osób posiadających stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej przełożeni, o których mowa w § 3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień policyjny podkomisarza, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub stopień podporucznika Służby Więziennej na stopień podporucznika w Straży Granicznej, przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Komendant Główny Straży Granicznej może z urzędu lub na wniosek przełożonych, o których mowa w § 3, uzależnić mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej od odbycia przez nią przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.

§ 6.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień wręcza się akt mianowania na stopień Straży Granicznej.

2. Wzór aktu mianowania na stopień Straży Granicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz na stopień generała Straży Granicznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Akt mianowania na stopień Straży Granicznej wydaje:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw kadr w przypadku mianowania funkcjonariusza na:

a) pierwszy stopień chorążego,

b) pierwszy stopień oficerski,

c) stopień generała,

d) pozostałe stopnie, jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

2) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr w oddziale lub w ośrodku szkolenia Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopień funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale lub ośrodku szkolenia, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a)–c).

§ 7.
1. Mianowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie dokonuje się z dniem Święta Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2–8.

2. Funkcjonariuszy, którzy odbyli przeszkolenie specjalistyczne, mianuje się na pierwszy stopień oficerski bezpośrednio po zakończeniu tego przeszkolenia.

3. Absolwentów szkoły podoficerskiej i szkoły chorążych Straży Granicznej mianuje się na pierwszy stopień podoficera oraz na pierwszy stopień chorążego bezpośrednio po ukończeniu tych szkół.

4. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień w drodze wyróżnienia dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli mianowanie na wyższy stopień, w trybie, o którym mowa w ust. 4, następuje w związku z dokonaniem przez funkcjonariusza czynu świadczącego o szczególnym męstwie, wskutek którego funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania dokonuje się pośmiertnie.

6. Mianowania na kolejny wyższy stopień w trybie art. 57 ust. 2 ustawy dokonuje się z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

7. Osobę przyjmowaną do służby w Straży Granicznej, posiadającą stopień wojskowy, policyjny. Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej, mianuje się na równorzędny stopień Straży Granicznej z dniem mianowania na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 7, uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej, mianowanie to następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.

§ 8.
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień, przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.
§ 9.
1. Utrata stopnia przez funkcjonariusza następuje w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3 ustawy.

2. Mianowanie na stopień oraz ogłoszenie o utracie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Formę, w jakiej następuje mianowanie na stopień podporucznika i stopień generała oraz ogłoszenie o utracie stopnia generała, określają odrębne przepisy.

§ 10.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 1020)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »