| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,

2) spółdzielczy lokal mieszkalny,

3) lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych,

4) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,

5) lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

6) tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

2. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się również funkcjonariuszowi:

1) przeniesionemu do służby w innej miejscowości zajmującemu tymczasową kwaterę bez zwolnienia lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, w poprzednim miejscu pełnienia służby; w takim przypadku przyznaje się równoważnik za remont niezwolnionego lokalu mieszkalnego lub domu,

2) w służbie przygotowawczej zajmującemu lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnajmu), za który obowiązany jest płacić czynsz wolny.

§ 2.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się pod warunkiem:

1) niepodnajmowania lokalu lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5, w całości lub w części,

2) braku uprawnień funkcjonariusza lub jego małżonka do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,

3) niekorzystania przez funkcjonariusza w służbie przygotowawczej z zakwaterowania w pokoju gościnnym lub internacie Straży Granicznej.

§ 3.
W przypadku zbiegu uprawnień do otrzymywania przez funkcjonariusza lub jego małżonka równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego organ, o którym mowa w § 7, przyznaje jeden równoważnik za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 4.
Uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego wysokość ustala się każdemu funkcjonariuszowi na dzień 1 stycznia danego roku.
§ 5.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wynosi 119,88 zł na normę zaludnienia przysługującą funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określoną w odrębnych przepisach.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

4. Wypłata równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego następuje raz w roku.

§ 6.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się zgodnie z oświadczeniem mieszkaniowym funkcjonariusza. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
Decyzje w sprawach równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wydają organy określone w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali mieszkalnych.
§ 8.
Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość. Zawiadomienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 6.
§ 9.
1. Kwota równoważnika pieniężnego wypłaconego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi w razie jej nienależnego pobrania na skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 6, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość,

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8.

2. W razie nienależnego pobrania przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego organ, o którym mowa w § 7, wydaje decyzję o jego zwrocie.

§ 10.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

2. Członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłym emerycie lub renciście przyznaje się równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej.

§ 11.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
§ 12.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 1028)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »