| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 16 lipca 2002 r.

w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, przyznaje się corocznie nauczycielom akademickim za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne, uzyskane w roku ubiegłym, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

2. Specjalny fundusz nagród dzielony jest następująco:

1) 5% stanowi fundusz na nagrody przyznawane nauczycielom akademickim z inicjatywy właściwego ministra,

2) 95% stanowi fundusz na nagrody przyznawane nauczycielom akademickim przez rektorów uczelni oraz właściwych ministrów na wniosek rektorów.

§ 2.
1. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są w szczególności za:

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne, udokumentowane:

a) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, lub pracami artystycznymi,

2) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub artystycznych oraz kierowanie młodą kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych,

3) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,

4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania,

5) wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie.

2. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych lub artystycznych.

§ 3.
1. Właściwy minister przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe.

2. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego w uczelni, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodę, zwanej dalej „stawką”.

3. Wysokość nagrody ustaloną według zasad określonych w ust. 2 zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez właściwego ministra:

1) z funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wynosi do czterokrotności stawki,

2) z funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, równa się czterokrotnej stawce.

5. Wysokość nagrody zespołowej wynosi do ośmiokrotnej stawki.

§ 4.
1. Rektorzy, po zasięgnięciu opinii senatów, składają wnioski o przyznanie nagród ministra z funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który ma być przyznana nagroda.

2. W przypadku nagrody zespołowej:

1) część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej,

2) wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.

3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 1, zapewnia rektor ze środków przydzielonych do jego dyspozycji przez właściwego ministra.

§ 5.
1. Rektorzy przyznają nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe l, II i III stopnia za osiągnięcia, o których mowa w § 2.

2. Wysokość nagrody ustala się według zasad określonych w § 3 ust. 2 i 3.

3. Wysokość nagrody indywidualnej:

1) l stopnia – wynosi dwukrotność stawki,

2) II stopnia – jest równa jednej stawce,

3) III stopnia – wynosi trzy czwarte stawki.

4. Wysokość nagrody zespołowej:

1) l stopnia – może wynosić do czterokrotności stawki,

2) II stopnia – może wynosić do trzykrotności stawki,

3) III stopnia – może wynosić do dwukrotności stawki.

5. Do nagród zespołowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2.

6. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1, składają dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, lub kierownicy innych jednostek organizacyjnych w trybie określonym w statucie uczelni.

§ 6.
W danym roku, z tego samego tytułu, nauczycielowi akademickiemu może być przyznana nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo rektora.
§ 7.
Wnioski o przyznanie nagród:

1) o których mowa w § 4, opiniuje komisja ekspertów powołana przez właściwego ministra spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w nadzorowanych przez niego uczelniach,

2) o których mowa w § 5, opiniuje komisja nagród powołana przez rektora spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni.

§ 8.
Osoby, którym przyznano nagrody, o których mowa w § 4, otrzymują dyplom ministra przyznającego nagrodę.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »