| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

2. Rodzaje instalacji, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI*]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. (poz. 1055)

RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI*

1. W przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej1) ponad 50 MWt.

2. W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:

1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej,

2) do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej2) ponad 2,5 tony wytopu na godzinę,

3) do obróbki metali żelaznych:

a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej2) ponad 20 ton stali surowej na godzinę,

b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę,

4) do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej2) ponad 20 ton wytopu na dobę,

5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,

6) do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej2) powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali,

7) do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

3. W przemyśle mineralnym:

1) do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej2) ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej2) ponad 50 ton na dobę,

2) do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,

3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej2) ponad 20 ton wytopu na dobę,

4) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej2) ponad 20 ton wytopu na dobę,

5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej2) ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca,

6) piece koksownicze.

4. W przemyśle chemicznym:

1) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej3),

2) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej4),

3) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,

4) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych,

5) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych,

6) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych,

7) do rafinacji ropy naftowej lub gazu,

8) do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego.

5. W gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę,

2) do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania5) ponad 3 tony na godzinę,

3) do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton na dobę,

4) do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania6) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton.

6. Inne:

1) do produkcji:

a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej2) ponad 20 ton na dobę,

2) do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej2) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę,

3) do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej2) ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę,

4) do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,

5) do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:

– z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej2) ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,

– z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej2) (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę,

6) do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania5) (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę,

7) do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę,

8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

a) 40 000 stanowisk dla drobiu,

b) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

c) 750 stanowisk dla macior,

9) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych7), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,

10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację.

 

Objaśnienia:

* Nie dotyczy instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

1) Moc liczona z wartości opałowej paliwa na wejściu do instalacji.

2)Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

3) Podstawowymi produktami lub półproduktami chemii organicznej są w szczególności:

a) węglowodory,

b) pochodne węglowodorów:

– zawierające tlen: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,

– zawierające siarkę,

– zawierające azot: aminy, amidy, azotyny, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjaniany,

– zawierające fosfor,

– zawierające rtęć,

c) związki metaloorganiczne,

d) podstawowe tworzywa (syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie),

e) kauczuki syntetyczne,

f) barwniki i pigmenty,

g) środki powierzchniowo czynne.

4) Podstawowymi produktami lub półproduktami chemii nieorganicznej są w szczególności:

a) gazy: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,

b) kwasy: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

c) zasady: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

d) sole: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

e) niemetale, tlenki metali lub inne związki nieorganiczne: węglik wapnia, krzem, węglik krzemu.

5) Największa ilość określonego surowca lub surowców, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

6) Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

7)Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności: drukowanie, pokrywanie, odtłuszczanie, uszczelnianie, klejenie, malowanie, czyszczenie, impregnowanie.

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, sumuje się.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »