| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Egzamin konsularny służy sprawdzeniu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania funkcji konsula w państwie przyjmującym.

2. Szczegółowy zakres egzaminu konsularnego obejmuje sprawdzenie:

1) ogólnych wiadomości o państwie przyjmującym, współpracy i stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a tym państwem,

2) znajomości zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym,

3) znajomości przepisów dotyczących problematyki konsularnej, a w szczególności paszportowej, wizowej, opieki konsularnej, repatriacji cudzoziemców, obywatelstwa, obrotu prawnego z zagranicą, aktów stanu cywilnego, spadkowej oraz przepisów o postępowaniu przed konsulem,

4) praktycznych umiejętności załatwiania spraw i dokonywania czynności konsularnych,

5) wiedzy o organizacji i zasadach funkcjonowania urzędów konsularnych, w tym urzędów konsularnych kierowanych przez konsulów honorowych,

6) znajomości polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz wiadomości o środowiskach polonijnych w państwie przyjmującym.

§ 2.
1. Do egzaminu konsularnego przystępuje członek personelu dyplomatyczno-konsularnego, który ma zostać wyznaczony do wykonywania funkcji konsularnych, zwany dalej „kandydatem”.

2. Egzamin konsularny przeprowadza się przed każdym wyznaczeniem członka personelu dyplomatyczno-konsularnego do wykonywania funkcji konsularnych.

3. Egzamin konsularny składa się z części pisemnej i ustnej.

§ 3.
1. Część pisemna egzaminu konsularnego obejmuje test wyboru z zakresu tematyki określonej w § 1 ust. 2, składający się z 50 pytań; za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie przyznaje się kandydatowi jeden punkt.

2. Część pisemna egzaminu konsularnego trwa 50 minut.

3. Do zaliczenia części pisemnej egzaminu konsularnego jest wymagane uzyskanie przez kandydata co najmniej 42 punktów.

§ 4.
Część ustna egzaminu konsularnego jest przeprowadzana w formie rozmowy z kandydatem, w trakcie której sprawdzeniu podlegają wiedza i umiejętności praktyczne kandydata w zakresie określonym w § 1 ust. 2, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających ze specyfiki wykonywania funkcji konsularnych w państwie przyjmującym.
§ 5.
1. W celu przeprowadzenia egzaminu konsularnego dyrektor generalny służby zagranicznej powołuje komisję egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminu konsularnego, zwaną dalej „komisją”, do której zadań należy:

1) opracowanie i sprawdzenie testu wyboru,

2) przeprowadzenie części ustnej egzaminu konsularnego,

3) rozstrzygnięcie o wyniku egzaminu konsularnego.

2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz 5 członków wyznaczonych przez dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego posiadających stopień dyplomatyczny co najmniej l sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dyrektor generalny służby zagranicznej może wyznaczyć członków komisji spośród osób niebędących członkami służby zagranicznej.

4. Tryb pracy komisji ustala dyrektor generalny służby zagranicznej.

§ 6.
1. Egzamin konsularny odbywa się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji.

2. Termin egzaminu konsularnego jest podawany do wiadomości członków personelu dyplomatyczno-konsularnego w sposób zwyczajowo przyjęty w służbie zagranicznej.

§ 7.
1. Część pisemną egzaminu konsularnego przeprowadza przewodniczący komisji lub sekretarz komisji, z udziałem przynajmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez jej przewodniczącego.

2. Część pisemną egzaminu konsularnego przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.

3. Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko na oddzielnej kartce papieru, którą następnie zakleja w nieprzezroczystej kopercie.

4. Członek komisji nadzorujący bezpośrednio przebieg części pisemnej wpisuje niezwłocznie tę samą liczbę na kopercie i arkuszach odpowiedzi zwróconych przez kandydata.

5. Otwarcie kopert zawierających imiona i nazwiska kandydatów następuje po sprawdzeniu i ocenieniu przez komisję arkuszy odpowiedzi.

6. Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 5, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, sekretarz oraz przewodniczący komisji.

7. Część ustną egzaminu konsularnego przeprowadza przewodniczący komisji z udziałem jej sekretarza i przynajmniej 4 wyznaczonych przez przewodniczącego członków komisji.

§ 8.
1. Do zdania egzaminu konsularnego jest wymagane zaliczenie części pisemnej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z części ustnej.

2. Zaliczenie części pisemnej egzaminu konsularnego jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu konsularnego.

3. Kandydat, który nie zdał egzaminu z wynikiem pozytywnym, może do niego przystąpić ponownie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia zakończenia egzaminu konsularnego.

§ 9.
1. Komisja rozstrzyga o wyniku egzaminu konsularnego jednomyślnie, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydata, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz wynik uzyskany przez kandydata z części ustnej egzaminu konsularnego.

2. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący zarządza głosowanie. W takim przypadku komisja rozstrzyga o wyniku egzaminu konsularnego większością głosów, przy czym w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego.

3. Do podjęcia przez komisję rozstrzygnięcia o wyniku egzaminu konsularnego jest wymagana obecność przynajmniej 3 jej członków, sekretarza oraz przewodniczącego.

4. Z czynności, o których mowa w ust. 1–3, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, którzy brali udział w przeprowadzaniu tych czynności, sekretarz oraz przewodniczący komisji.

§ 10.
1. Zdanie egzaminu konsularnego stwierdza się zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Dokumentacja przeprowadzanych egzaminów konsularnych jest przechowywana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na zasadach określonych we właściwych przepisach.

§ 11.
Członkom komisji uczestniczącym w przygotowaniu lub przeprowadzeniu egzaminu i niebędącym członkami służby zagranicznej przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty bazowej, określonej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 22 lipca 2002 r. (poz. 1149)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »