REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 162 poz. 1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 września 2002 r.

w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) strukturę organizacyjną, warunki i sposób działania stacji sanitarno-epidemiologicznych;

2) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy;

3) wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 2.
1. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, laboratoria, pracownie, samodzielne stanowiska pracy.

2. W działach, o których mowa w ust. 1, mogą być wydzielone piony:

1) nadzoru bieżącego;

2) nadzoru zapobiegawczego;

3) laboratoryjny.

3. W pionach nadzoru bieżącego, nadzoru zapobiegawczego i laboratoryjnym mogą być tworzone: sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

4. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się oddziały higieny radiacyjnej i w uzasadnionych przypadkach oddziały higieny transportu.

5. W przypadku powstania obowiązku określonego w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300), w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego.

§ 3.
1. W powiatowej i w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: oddziały, sekcje, laboratoria i samodzielne stanowiska pracy.

2. W granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się ponadto oddział higieny transportu.

§ 4.
W obrębie międzynarodowych portów lotniczych, portów i przystani morskich oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla wewnętrznych obszarów celnych w granicznych lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych mogą być tworzone punkty granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej jako komórki organizacyjne właściwej stacji.
§ 5.
1. Obsługę finansową i administracyjną w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje dział ekonomiczny i administracyjny, w którym mogą być tworzone oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. Obsługę finansową i administracyjną w powiatowej, granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje oddział ekonomiczny i administracyjny, w którym mogą być tworzone sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

§ 6.
1. Siedzibą wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest siedziba właściwego państwowego inspektora sanitarnego kierującego jej działalnością.

2. Terytorialny zakres działania wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej obejmuje obszar działania państwowego inspektora sanitarnego kierującego jej działalnością.

§ 7.
1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, określającego szczegółową organizację stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególności:

1) nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;

2) zadania pracowników stacji, z uwzględnieniem czynności związanych z realizacją zadań powierzonych państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w szczególności w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,

b) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych,

c) wykonywania badań i pomiarów środowiskowych,

d) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

e) działalności przeciwepidemicznej,

f) opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,

g) przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

h) przygotowywania i składania projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,

i) przygotowywania spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,

j) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,

k) sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,

l) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,

m) prowadzenia spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

n) sprawowania nadzoru i wykonywania badań w zakresie higieny radiacyjnej,

o) sprawowania nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

p) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,

q) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,

r) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,

s) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną,

t) opracowywania projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych.

2. Regulamin organizacyjny stacji sanitarno-epidemiologicznej nadaje dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

3. Regulamin organizacyjny:

1) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza Główny Inspektor Sanitarny;

2) powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

§ 8.
Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Pracownikowi stacji sanitarno-epidemiologicznej wydaje się legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Legitymację wystawia właściwy państwowy inspektor sanitarny.

§ 10.
1. Pracownik zatrudniony przed wejściem w życie rozporządzenia, niemający wymaganego wykształcenia lub liczby lat pracy zawodowej, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli:

1) był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami lub był zwolniony od posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie tych przepisów oraz

2) uzupełni wykształcenie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników osiągających wiek emerytalny, określony w odrębnych przepisach, w ciągu 8 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11.
Wojewódzkie oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadające w dniu wejścia w życie rozporządzenia w swojej strukturze organizacyjnej odpowiednio: oddziały zamiejscowe lub oddziały terenowe dostosują strukturę organizacyjną stacji do struktury organizacyjnej określonej w rozporządzeniu nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3, § 4, § 5 ust. 2 i § 7 ust. 3 pkt 2, w części dotyczącej granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik 1. [KWALIFIKACJE WYMAGANE NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY W STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 września 2002 r. (poz. 1342)

Załącznik nr 1

KWALIFIKACJE WYMAGANE NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY W STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

I. Pracownicy działalności podstawowej

1

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej)

według odrębnych przepisów

6

2

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny (dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej). państwowy graniczny inspektor sanitarny (dyrektor granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej)

według odrębnych przepisów

6

3

Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2)

6

4

Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2)

5

5

Główny specjalista do spraw systemu jakości

wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz szkolenie w zakresie systemu jakości (audytor wiodący, wewnętrzny audytor jakości)

5

6

1) Kierownik działu, oddziału (w nadzorze)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2) lub studium podyplomowe o odpowiednim kierunku

5

2) Kierownik działu, oddziału (w laboratorium)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badań laboratoryjnych oraz specjalizacja w dziedzinie analityki laboratoryjnej3)

7

1) Kierownik sekcji, pracowni (w nadzorze)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2) tub studium podyplomowe o odpowiednim kierunku

5

2) Kierownik sekcji, pracowni (w laboratorium)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badań laboratoryjnych oraz specjalizacja w dziedzinie analityki laboratoryjnej3)

 

1

2

3

4

8

1) Starszy asystent (w nadzorze)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2) lub studium podyplomowe o odpowiednim kierunku

5

2) Starszy asystent (w laboratorium)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badań laboratoryjnych oraz specjalizacja w dziedzinie analityki laboratoryjnej3)

9

1) Asystent, specjalista do spraw sanitarnych (w nadzorze)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej2) lub studium podyplomowe o odpowiednim kierunku

3

2) Asystent (w laboratorium)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badań laboratoryjnych oraz specjalizacja w dziedzinie analityki laboratoryjnej3)

10

1) Młodszy asystent (w nadzorze)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1

2) Młodszy asystent (w laboratorium)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szkolenie w zakresie specjalistycznych technik laboratoryjnych

11

Stażysta4)

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

12

Starszy instruktor higieny8), starszy instruktor ds. oświaty zdrowotnej6), starsza pielęgniarka, starszy technik5)

średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

5

13

Instruktor higieny8), instruktor ds. oświaty zdrowotnej6), pielęgniarka, technik5)

średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

14

Starszy statystyk medyczny

średnie

5

Starsza rejestratorka medyczna, starsza sekretarka medyczna

15

Statystyk medyczny

średnie

Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

16

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

średnie, przeszkolenie specjalistyczne i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” (dotyczy urządzeń powyżej 50 kW)

17

Dezynfektor

średnie lub zawodowe i odpowiednie przeszkolenie

Pomoc laboratoryjna

 

1

2

3

4

II. Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi

1

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

wyższe w zakresie: ekonomii, prawa, administracji, marketingu lub zarządzania

5

w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych

2

Główny księgowy

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

3

średnie o kierunku rachunkowość

6

3

Zastępca głównego księgowego

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe średnie o kierunku rachunkowość

2

4

Radca prawny

według odrębnych przepisów

5

5

Kierownik działu

wyższe

3

6

Kierownik oddziału, sekcji

wyższe

3

średnie

5

7

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Specjalista do spraw wewnętrznej kontroli finansowej (audytor wewnętrzny)

8

Starszy specjalista, starszy informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

5

9

Specjalista, informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

3

10

Stażysta4)

wyższe

11

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

3 w służbie bhp

12

Starszy: inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku średnie o odpowiednim kierunku

3

średnie o odpowiednim kierunku

5

13

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2

średnie oraz szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

4

14

Referent ds. zamówień publicznych

średnie oraz kurs dotyczący zamówień publicznych

4

15

Inspektor ochrony przeciwpożarowej, inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych

wyższe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

1

średnie o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

5

16

Inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk, starszy kasjer

średnie o odpowiednim kierunku

3

17

Starszy: referent, archiwista, sekretarka

średnie

2

18

Kasjer

średnie

Starszy magazynier

1

19

Referent, archiwista, sekretarka

średnie

20

Magazynier

średnie

21

Maszynistka

podstawowe i kurs maszynopisania

22

Telefonistka

podstawowe

 

1

2

3

4

23

Starszy mistrz

średnie zawodowe

3

zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

5

24

Konserwator urządzeń technicznych

średnie techniczne

2

zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku średnie zawodowe

1

25

Mistrz

zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

3

26

Hydraulik, malarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, spawacz i inne

zasadnicze zawodowe podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

27

Pomocnik palacza

podstawowe

28

Kierowca

podstawowe i prawo jazdy odpowiedniej kategorii

6 mies.

29

Palacz kotłów parowych i wodnych

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego oraz kwalifikacje typu „E” (dotyczy urządzeń powyżej 50 kW)

6 mies.

30

Starszy: dozorca, portier, strażnik

podstawowe i przyuczenie do zawodu

3

31

Dozorca, portier, strażnik, sprzątaczka, dźwigowy, goniec, zmywaczka szkła laboratoryjnego, szatniarz, powielaczowy

podstawowe i przyuczenie do zawodu

32

Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu

podstawowe i przyuczenie do zawodu

 

Objaśnienia:

1) Należy przez to rozumieć: lekarza, lekarza stomatologa, magistra pielęgniarstwa, magistra farmacji i magistra analityki medycznej, a także osoby z tytułem zawodowym licencjata w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2) Należy przez to rozumieć specjalizację z: higieny, epidemiologii, chorób zakaźnych, zdrowia publicznego, analityki środowiska, analityki sanitarnej, bromatologii, mikrobiologii, toksykologii, diagnostyki laboratoryjnej, medycyny pracy, medycyny społecznej, medycyny transportu, organizacji ochrony zdrowia, higieny pracy, medycyny morskiej i tropikalnej.

3) Należy przez to rozumieć również studia podyplomowe mające zastosowanie w danym laboratorium.

4) Należy przez to rozumieć osobę posiadającą wykształcenie wyższe, zatrudnioną w stacji sanitarno-epidemiologicznej w okresie pierwszego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

5) Należy przez to rozumieć technika analityki medycznej lub inną osobę z wykształceniem średnim zawodowym mającym zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6) Stanowiska pracy: starszy instruktor higieny, starszy instruktor do spraw oświaty zdrowotnej, instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej, kontroler sanitarny – utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają likwidacji po wygarnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na nim przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

 infoRgrafika

OPIS:

legitymacja:

– dwustronnie laminowana folią plastikową,

– o wymiarach przed zalaminowaniem: 10,5 x 7,5 cm,

– ze znakiem wodnym orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczonym w czterech rogach,

awers:

– w kolorze beżowym, pokryty teksturą, według wzoru, w kolorze białym,

– znak orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze czarnym, umieszczony na tle białego krzyża, wpisanego w czerwony okrąg z granatowym otokiem, z napisem w kolorze białym: „PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA”,

– napis „Rzeczpospolita Polska” w kolorze czarnym,

– napis „Państwowa Inspekcja Sanitarna” w kolorze czarnym,

rewers:

– w kolorze beżowym, pokryty teksturą, według wzoru, w kolorze białym,

– miejsce na pieczęć podłużną stacji sanitarno-epidemiologicznej,

– napis „Legitymacja służbowa nr..........” w kolorze czarnym,

– napisy w kolorze czarnym: (data wystawienia), (podpis posiadacza legitymacji), (imię i nazwisko), (stanowisko), (podpis państwowego inspektora sanitarnego),

– miejsce na fotografię 3,35 x 2,53 cm,

– miejsce na pieczęć okrągłą.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-03
  • Data wejścia w życie: 2002-10-18
  • Data obowiązywania: 2005-01-15
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA