| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 września 2002 r.

w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich.

Na podstawie art. 52 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

2) rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 92);

3) rynku giełdowym – rozumie się przez to rynek organizowany przez giełdę towarową;

4) aktywach o znacznej wartości – rozumie się przez to aktywa stanowiące ponad 10% łącznej wartości kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego albo aktywa stanowiące ponad 10% funduszu przeznaczonego przez zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie tej działalności;

5) aktywach finansowych o znacznej wartości – rozumie się przez to:

a) aktywa finansowe stanowiące ponad 10% łącznej wartości kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego albo aktywa finansowe stanowiące ponad 10% funduszu przeznaczonego przez zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie tej działalności lub

b) aktywa finansowe, które w wyniku ich nabycia spowodują przekroczenie odpowiednio 5%, 10%, 25%, 33% i 50% kapitału zakładowego podmiotu, którego akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych towarowego domu maklerskiego albo oddziału zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447);

7) ubezpieczycielu – rozumie się przez to zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 153, poz. 1271), który podpisał umowę ubezpieczenia z towarowym domem maklerskim lub oddziałem zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Komisji – rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

9) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;

10) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2002 r. Nr 102, poz. 1117);

11) wstępnym rocznym sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)

Rozdział 2

Informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich

§ 2. [Obowiązki towarowego domu maklerskiego]

Towarowy dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o następujących zdarzeniach, dotyczących jego działalności lub sytuacji finansowej:

1) rozpoczęciu działalności;

2) nabyciu lub zbyciu, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, aktywów o znacznej wartości;

3) utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości;

4) otrzymaniu przez towarowy dom maklerski od ubezpieczyciela środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody spowodowanej utratą w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości;

5) podjęciu przez zarząd decyzji o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego;

6) podjęciu przez zarząd decyzji o wszczęciu postępowania układowego;

7) wniesieniu do porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego oraz o podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;

8) wniesieniu do porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania układowego oraz o podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;

9) podjęciu decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego;

10) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego; dokonanego przez wierzycieli lub przez zarząd towarowego domu maklerskiego;

11) złożeniu do sądu wniosku o otwarcie postępowania układowego;

12) otwarciu likwidacji;

13) podjęciu uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem;

14) podjęciu przez walne zgromadzenie towarowego domu maklerskiego uchwały o połączeniu z innym podmiotem;

15) podjęciu uchwały o zamiarze podziału towarowego domu maklerskiego;

16) podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale towarowego domu maklerskiego;

17) podjęciu uchwały o zmianie w kapitałach własnych;

18) podjęciu uchwały o emisji dłużnych papierów wartościowych;

19) zawarciu umowy pożyczki lub kredytu, w której wyniku powstaną zobowiązania podporządkowane, o których mowa w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych;

20) zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego;

21) wypowiedzeniu przez towarowy dom maklerski umowy o badanie sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego, lub wypowiedzeniu umowy przez ten podmiot;

22) zawarciu lub rozwiązaniu umowy rachunku bankowego;

23) zawarciu lub rozwiązaniu umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej;

24) zaciągnięciu kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego;

25) zaciągnięciu kilku kredytów lub kilku pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego;

26) uzyskaniu statusu lub zmianie statusu towarowego domu maklerskiego dotyczącego zawierania transakcji na giełdzie towarowej;

27) uzyskaniu statusu lub zmianie statusu towarowego domu maklerskiego dotyczącego zawierania transakcji na rynku regulowanym;

28) podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania czynności związanych z organizacją rynku giełdowego lub rynku regulowanego;

29) niedotrzymaniu wymaganej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczeniu maksymalnego poziomu zaangażowania, przekroczeniu wskaźnika należności, niedotrzymaniu wymaganej relacji środków własnych do zaciągniętych przez towarowy dom maklerski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych, niedotrzymaniu wymaganej relacji środków własnych, o której mowa w § 9 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych;

30) złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością;

31) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań towarowego domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego;

32) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności towarowego domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego;

33) rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia obsługi kasowej przez towarowy dom maklerski;

34) podjęciu uchwały o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej.

§ 3.
W przypadku rozpoczęcia działalności przez towarowy dom maklerski raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę rozpoczęcia działalności;

2) wskazanie, jakie czynności w ramach posiadanego zezwolenia zostały podjęte w dacie, o której mowa w pkt 1.

§ 4.
1. W przypadku nabycia lub zbycia, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, aktywów o znacznej wartości, raport bieżący, z uwzględnieniem ust. 2, powinien zawierać następujące informacje:

1) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów;

2) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów;

3) cenę nabycia lub zbycia aktywów albo ich cenę przyjętą do ewidencji w księgach rachunkowych;

4) w przypadku nabycia aktywów – źródło finansowania zawartej transakcji.

2. W przypadku nabycia lub zbycia aktywów finansowych o znacznej wartości należy dodatkowo podać nazwę podmiotu, którego papiery wartościowe lub udziały są przedmiotem transakcji, oraz wartość nominalną aktywów będących przedmiotem transakcji, procent posiadanego kapitału zakładowego danego podmiotu po zawarciu transakcji, kwalifikację księgową nabywanych lub zbywanych aktywów dotyczącą długoterminowego lub krótkoterminowego charakteru inwestycji.

§ 5.
W przypadku utraty w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia losowego oraz rodzaj utraconych aktywów;

2) wartość księgową oraz szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

3) wielkość udziału utraconych aktywów w ogólnej wartości wszystkich aktywów;

4) przewidywane skutki utraty aktywów dla dalszej działalności towarowego domu maklerskiego.

§ 6.
W przypadku otrzymania przez towarowy dom maklerski od ubezpieczyciela środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody spowodowanej utratą w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) firmę (nazwę), siedzibę oraz adres ubezpieczyciela;

2) datę otrzymania środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody;

3) wysokość środków pieniężnych otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu pokrycia szkody.

§ 7.
W przypadku podjęcia przez zarząd decyzji o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wielkość zadłużenia;

2) przyczyny zaprzestania płacenia długów;

3) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

4) kopię uchwały zarządu, jeżeli decyzja zarządu zapadła w formie uchwały.

§ 8.
W przypadku podjęcia przez zarząd decyzji o wszczęciu postępowania układowego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) przyczyny uzasadniające złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego;

2) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania układowego;

3) kopię uchwały zarządu, jeżeli decyzja zarządu zapadła w formie uchwały.

§ 9.
1. W przypadku umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) akcjonariusza, który złożył wniosek;

2) datę walnego zgromadzenia;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia;

4) projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki;

5) wielkość zadłużenia.

2. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego, w formie raportu bieżącego należy przekazać odpis tej uchwały.

§ 10.
1. W przypadku umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania układowego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę walnego zgromadzenia;

2) porządek obrad walnego zgromadzenia;

3) projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wszczęcia postępowania układowego;

4) przyczyny uzasadniające złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego.

2. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania układowego, w formie raportu bieżącego należy przekazać odpis tej uchwały.

§ 11.
W przypadku podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wielkość straty, kapitału zakładowego, zapasowego oraz kapitałów rezerwowych;

2) datę walnego zgromadzenia;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia;

4) projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia towarowego domu maklerskiego.

§ 12.
W przypadku złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać kopię wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości dokonanego przez wierzycieli, opinię zarządu w tej sprawie.
§ 13.
W przypadku złożenia do sądu wniosku o otwarcie postępowania układowego, raport bieżący powinien zawierać kopię wniosku.
§ 14.
W przypadku otwarcia likwidacji towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) odpis uchwały walnego zgromadzenia o otwarciu likwidacji;

2) odpis postanowienia sądu o rozwiązaniu towarowego domu maklerskiego;

3) imiona, nazwiska i adresy likwidatorów ze wskazaniem, czy są to członkowie zarządu, czy też osoby powołane uchwałą walnego zgromadzenia lub wybrane zgodnie ze statutem.

§ 15.
W przypadku podjęcia przez towarowy dom maklerski uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu towarowego domu maklerskiego, który podjął uchwałę o zamiarze połączenia;

2) datę podjęcia uchwały o zamiarze połączenia;

3) nazwę (firmę), siedzibę, adres, przedmiot działalności i numer właściwego rejestru podmiotu, z którym następuje połączenie;

4) przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze połączenia;

5) przewidywaną datę połączenia.

§ 16.
1. W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie towarowego domu maklerskiego uchwały o połączeniu z innym podmiotem, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę podjęcia uchwały;

2) nazwę (firmę), siedzibę, adres, przedmiot działalności i numer właściwego rejestru podmiotu, z którym następuje połączenie;

3) przyczyny podjęcia uchwały o połączeniu;

4) rodzaj i sposób połączenia;

5) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych połączenia;

6) daty bilansów, na podstawie których połączenie ma być dokonane;

7) termin zgłoszenia połączenia do właściwych rejestrów.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć odpis uchwały walnego zgromadzenia o połączeniu oraz pisemną opinię biegłego na temat planowanego połączenia.

3. Do raportu bieżącego należy dołączyć plan połączenia, o którym mowa w art. 499 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie został on wcześniej przedstawiony Komisji.

§ 17.
W przypadku podjęcia przez towarowy dom maklerski uchwały o zamiarze podziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu towarowego domu maklerskiego, który podjął uchwałę o zamiarze podziału;

2) datę podjęcia uchwały o zamiarze podziału;

3) nazwy (firmy), siedziby, adresy i przedmiot działalności spółek uczestniczących w podziale;

4) przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze podziału;

5) przewidywaną datę podziału.

§ 18.
1. W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie towarowego domu maklerskiego uchwały o podziale towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę podjęcia uchwały;

2) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności spółek uczestniczących w podziale;

3) przyczyny podjęcia uchwały o podziale;

4) rodzaj i sposób podziału;

5) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych podziału;

6) datę bilansu, na podstawie którego podział ma być dokonany;

7) termin zgłoszenia podziału do właściwego rejestru.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć odpis uchwały walnego zgromadzenia o podziale oraz pisemną opinię biegłego na temat planowanego podziału.

3. Do raportu bieżącego należy dołączyć plan podziału, o którym mowa w art. 534 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie został on wcześniej przedstawiony Komisji.

§ 19.
1. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie w kapitałach własnych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) przyczyny i datę podjęcia decyzji o zmianie w kapitałach własnych zaliczanych do środków własnych towarowego domu maklerskiego, a także w pozostałych kapitałach własnych;

2) rodzaj, sposób i przewidywany termin zmiany oraz wielkości, o jakie kapitały własne ulegną zmianie.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć kopię uchwały właściwego organu towarowego domu maklerskiego o zmianie w kapitałach własnych podmiotu.

§ 20.
1. W przypadku podjęcia uchwały o emisji dłużnych papierów wartościowych, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) rodzaj papieru wartościowego;

2) wskazanie organu towarowego domu maklerskiego, który podjął uchwałę o emisji;

3) datę podjęcia uchwały o emisji oraz przewidywany termin jej wykonania;

4) wielkość emisji, ilość serii lub transzy i przewidywany termin sprzedaży;

5) wartość nominalną oraz cenę emisyjną papierów wartościowych;

6) przewidywaną łączną wartość wpływów z emisji;

7) warunki wykupu i oprocentowania papierów wartościowych;

8) przewidziane w warunkach emisji świadczenia niepieniężne;

9) wielkość przewidywanych gwarancji lub innych zabezpieczeń, nazwę (firmę) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej oraz sumę jej kapitałów (funduszy) własnych wykazaną w bilansie za ostatni rok obrotowy;

10) cel emisji;

11) wskazanie podmiotów, do których jest kierowana emisja.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć kopię uchwały właściwego organu towarowego domu maklerskiego o emisji dłużnych papierów wartościowych.

3. Po upływie terminu sprzedaży emisji papierów wartościowych lub kolejnych serii lub transz należy w formie raportu bieżącego przestać informacje o faktycznie zrealizowanych wpływach pieniężnych i faktycznej wielkości zobowiązań podmiotu z tytułu emisji oraz o uzyskanych gwarancjach lub innych zabezpieczeniach.

§ 21.
1. W przypadku zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, w wyniku której powstaną zobowiązania podporządkowane, o których mowa w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres lub imię, nazwisko i adres udzielającego pożyczki lub kredytu;

2) wysokość pożyczki lub kredytu oraz warunki i terminy spłaty wraz z oprocentowaniem;

3) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych towarowego domu maklerskiego z podmiotem udzielającym pożyczki lub kredytu;

4) przedmiot działalności podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu;

5) nazwę i numer właściwego rejestru dla podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć kopię umowy pożyczki lub umowy kredytowej.

§ 22.
W przypadku zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) dane o podmiocie uprawnionym:

a) imię, nazwisko albo nazwę (firmę),

b) adres,

c) numer wpisu na listę biegłych rewidentów;

2) datę zawarcia umowy;

3) wskazanie, czy towarowy dom maklerski korzystał w przeszłości z usług tego podmiotu, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;

4) wskazanie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego, z którym została zawarta umowa; .

5) czas, na jaki została zawarta umowa.

§ 23.
1. W przypadku wypowiedzenia przez towarowy dom maklerski umowy o badanie sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego, lub wypowiedzenia umowy przez ten podmiot, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie strony, która wypowiedziała umowę;

2) wskazanie konsekwencji finansowych wypowiedzenia;

3) wskazanie wcześniejszych rezygnacji z wyrażania opinii, opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych towarowego domu maklerskiego, wydanych przez podmiot uprawniony, którego wypowiedzenie dotyczy;

4) wskazanie organów zalecających lub akceptujących wypowiedzenie umowy z podmiotem uprawnionym;

5) opis wszelkich rozbieżności, jakie miały miejsce pomiędzy zarządem towarowego domu maklerskiego a podmiotem uprawnionym, którego wypowiedzenie dotyczy, co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu badania, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

2. Do raportu bieżącego powinno być dołączone pismo podmiotu uprawnionego, którego wypowiedzenie dotyczy, sporządzone na prośbę towarowego domu maklerskiego i adresowane do Komisji, w którym podmiot ten potwierdza lub nie potwierdza informacji podanych w raporcie bieżącym.

§ 24.
W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy rachunku bankowego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (firmę) i siedzibę banku lub jego oddziału, z którym została zawarta umowa rachunku bankowego;

2) datę zawarcia lub datę rozwiązania umowy rachunku bankowego;

3) rodzaj rachunku bankowego otwartego i prowadzonego przez bank, o którym mowa w pkt 1;

4) zawarte w umowie z bankiem postanowienia ograniczające swobodę dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym.

§ 25.
W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer licencji maklerskiej maklera niezależnego;

2) datę zawarcia lub datę rozwiązania umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej;

3) wartość zobowiązania maklera niezależnego, którego wykonanie jest gwarantowane przez towarowy dom maklerski;

4) wskazanie ustanowionych przez maklera niezależnego na rzecz towarowego domu maklerskiego zabezpieczeń majątkowych.

§ 26.
W przypadku zaciągnięcia kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (imię, nazwisko), siedzibę i adres podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki;

2) wysokość kredytu lub pożyczki;

3) przeznaczenie środków pochodzących z kredytu lub pożyczki;

4) okres kredytowania;

5) uprawnienia kredytodawcy lub pożyczkodawcy związane z wykorzystaniem udzielonego kredytu lub pożyczki i zabezpieczeniem ich zwrotu, wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki.

§ 27.
W przypadku zaciągnięcia kilku kredytów lub kilku pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwy (imiona, nazwiska), siedziby i adresy podmiotów udzielających kredytów lub pożyczek;

2) wysokość poszczególnych kredytów lub pożyczek;

3) przeznaczenie środków pochodzących z kredytów lub pożyczek;

4) okresy kredytowania;

5) uprawnienia kredytodawców lub pożyczkodawców związane z wykorzystaniem udzielonych kredytów lub pożyczek i zabezpieczeniem ich zwrotu, wraz z określeniem sposobów zabezpieczeń kredytów lub pożyczek.

§ 28.
W przypadku uzyskania statusu lub zmiany statusu towarowego domu maklerskiego dotyczącego zawierania transakcji na giełdzie towarowej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) firmę, siedzibę oraz adres giełdy towarowej;

2) datę uzyskania lub zmiany statusu;

3) rodzaj (nazwę) statusu;

4) datę zawieszenia lub utracenia statusu.

§ 29.
W przypadku uzyskania statusu lub zmiany statusu towarowego domu maklerskiego dotyczącego zawierania transakcji na rynku regulowanym, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie rynku regulowanego;

2) datę uzyskania lub zmiany statusu;

3) rodzaj (nazwę) statusu;

4) datę zawieszenia lub utraty statusu.

§ 30.
W przypadku podjęcia lub zaprzestania wykonywania czynności związanych z organizacją rynku giełdowego lub rynku regulowanego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) rodzaj wykonywanej czynności;

2) wskazanie giełdy lub rynku, na którym czynność jest wykonywana;

3) określenie instrumentu, dla którego jest wykonywana dana czynność;

4) datę podjęcia wykonywania czynności;

5) datę oraz przyczyny zaprzestania wykonywania czynności.

§ 31.
1. W przypadku niedotrzymania wymaganej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczenia maksymalnego poziomu zaangażowania lub przekroczenia wskaźnika należności, określonych w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać dane, o których mowa w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, sporządzone na dzień wystąpienia tego zdarzenia.

2. W przypadku niedotrzymania wymaganej relacji środków własnych do zaciągniętych przez towarowy dom maklerski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych, określonej w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać dane, o których mowa w dziale IX części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, sporządzone na dzień wystąpienia tego zdarzenia.

3. W przypadku niedotrzymania wymaganej relacji środków własnych, o której mowa w § 9 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać dane, o których mowa w dziale V części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, sporządzone na dzień wystąpienia tego zdarzenia.

4. Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1–3, należy dołączyć następujące informacje:

1) opis przyczyn niedotrzymania lub przekroczenia wymaganego poziomu wskaźników;

2) opis działań, jakie towarowy dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych.

5. W przypadku gdy sytuacja, o której mowa w ust. 1–3, utrzymuje się przez okres dłuższy niż dzień, raport bieżący jest przesyłany za każdy dzień roboczy, z tym że opis działań jest przesyłany z pierwszym raportem, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń towarowego domu maklerskiego.

§ 32.
W przypadku złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w związku z prowadzoną działalnością, raport bieżący powinien zawierać kopię tego zawiadomienia.
§ 33.
1. W przypadku uzyskania informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań towarowego domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) oznaczenie wierzycieli (imię, nazwisko, nazwę, firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności), wraz z określeniem wielkości zobowiązań przypadającej na każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania;

5) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych lub osobowych wierzycieli z towarowym domem maklerskim.

2. Do zobowiązań, o których mowa w ust. 1, są wliczane zobowiązania towarowego domu maklerskiego dochodzono w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący powinien zawierać informacje o treści tych orzeczeń.

§ 34.
1. W przypadku uzyskania informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności towarowego domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) oznaczenie dłużników (imię, nazwisko, nazwę, firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności), wraz z określeniem wielkości wierzytelności przypadających od każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności;

5) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych lub osobowych dłużników z towarowym domem maklerskim.

2. Do wierzytelności, o których mowa w ust. 1, są wliczane wierzytelności towarowego domu maklerskiego dochodzono w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący powinien zawierać informacje o treści tych orzeczeń.

§ 35.
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia obsługi kasowej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę rozpoczęcia lub zakończenia obsługi kasowej;

2) adres punktu obsługi klientów lub oddziału, w którym rozpoczęto lub zakończono prowadzenie obsługi kasowej.

§ 36.
1. W przypadku podjęcia uchwały o zamiarze rezygnacji z działalności maklerskiej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu, który podjął uchwałę o zamiarze rezygnacji z działalności maklerskiej;

2) datę podjęcia uchwały o zamiarze rezygnacji z działalności maklerskiej;

3) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z działalności maklerskiej;

4) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 3;

5) projekt uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z działalności maklerskiej;

6) przyczyny rezygnacji z działalności maklerskiej.

2. Po podjęciu przez walne zgromadzenia uchwały w sprawie rezygnacji z działalności maklerskiej w formie raportu bieżącego należy przekazać odpis tej uchwały.

Rozdział 3

Informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską

§ 37. [Obowiązki zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską w formie oddziału]

Zagraniczna osoba prawna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału jest obowiązana dostarczać Komisji w formie raportu bieżącego, informacje o następujących zdarzeniach:

1) rozpoczęciu działalności;

2) nabyciu lub zbyciu, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, aktywów o znacznej wartości; jeżeli aktywa te wchodzą lub wchodziły do składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności przez oddział;

3) utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, jeżeli aktywa te wchodziły do składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności przez oddział;

4) otrzymaniu przez oddział od ubezpieczyciela środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody spowodowanej utratą w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości;

5) powzięciu wiadomości o wszczęciu lub żądaniu wszczęcia w stosunku do zagranicznej osoby prawnej w państwie jej siedziby wszelkich postępowań przed właściwymi organami administracyjnymi lub sądowymi dotyczących likwidacji, upadłości z powodu niewypłacalności lub innych postępowań mogących doprowadzić do likwidacji zagranicznej osoby prawnej albo do powstania obowiązku pokrywania należności tej osoby prawnej wobec jej klientów przez system rekompensat utworzony zgodnie z przepisami państwa siedziby tej osoby prawnej;

6) podjęciu decyzji o zmianie wysokości funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału;

7) zawarciu lub wypowiedzeniu umowy z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych oddziału;

8) zawarciu lub rozwiązaniu umowy rachunku bankowego;

9) zawarciu lub rozwiązaniu umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej;

10) statusie lub zmianie statusu dotyczącego zawierania przez oddział transakcji na giełdzie towarowej;

11) uzyskaniu statusu lub zmianie statusu oddziału dotyczącego zawierania transakcji na rynku regulowanym;

12) podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania czynności związanych z organizacją rynku giełdowego lub rynku regulowanego;

13) niedotrzymaniu przez oddział wymaganej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczeniu maksymalnego poziomu zaangażowania, przekroczeniu wskaźnika należności, niedotrzymaniu wymaganej relacji środków własnych, o której mowa w § 9 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych;

14) złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez oddział;

15) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu, o którym mowa w pkt 6;

16) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu, o którym mowa w pkt 6;

17) rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia obsługi kasowej;

18) podjęciu decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej.

§ 38.
W przypadku rozpoczęcia działalności przez zagraniczną osobę prawną, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę rozpoczęcia działalności;

2) wskazanie, jakie czynności w ramach posiadanego zezwolenia zostały podjęte w dacie, o której mowa w pkt 1.

§ 39.
1. W przypadku nabycia lub zbycia, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, aktywów o znacznej wartości, raport bieżący, z uwzględnieniem ust. 2, powinien zawierać następujące informacje:

1) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów;

2) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów;

3) cenę nabycia lub zbycia aktywów albo ich cenę przyjętą do ewidencji w księgach rachunkowych;

4) w przypadku nabycia aktywów – źródło finansowania zawartej transakcji.

2. W przypadku nabycia lub zbycia aktywów finansowych o znacznej wartości należy dodatkowo podać nazwę podmiotu, którego papiery wartościowe lub udziały są przedmiotem transakcji, oraz wartość nominalną aktywów będących przedmiotem transakcji, procent posiadanego kapitału zakładowego danego podmiotu po zawarciu transakcji, kwalifikację księgową nabywanych lub zbywanych aktywów dotyczącą długoterminowego lub krótkoterminowego charakteru inwestycji.

§ 40.
W przypadku utraty w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia losowego oraz rodzaj utraconych aktywów;

2) wartość księgową oraz szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

3) wielkość udziału utraconych aktywów w ogólnej wartości wszystkich aktywów;

4) przewidywane skutki utraty aktywów dla dalszej działalności oddziału.

§ 41.
W przypadku otrzymania przez oddział od ubezpieczyciela środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody spowodowanej utratą w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (firmę), siedzibę oraz adres ubezpieczyciela;

2) datę otrzymania środków pieniężnych z tytułu pokrycia szkody;

3) wysokość środków pieniężnych otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu pokrycia szkody.

§ 42.
W przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu lub żądaniu wszczęcia w stosunku do zagranicznej osoby prawnej wszelkich postępowań przed właściwymi organami administracyjnymi lub sądowymi dotyczących likwidacji, upadłości z powodu niewypłacalności lub innych postępowań mogących doprowadzić do likwidacji zagranicznej osoby prawnej albo do powstania obowiązku pokrywania należności tej osoby prawnej wobec jej klientów przez system rekompensat utworzony zgodnie z przepisami państwa siedziby tej osoby prawnej, raport bieżący powinien zawierać informację o rodzaju wszczętego postępowania, oznaczenie organu, przed którym zostało ono wszczęte, oraz przewidywaną datę jego zakończenia.
§ 43.
1. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wysokości funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) przyczyny i datę podjęcia decyzji;

2) przewidywany termin zmiany oraz wielkość, o jaką fundusz ulegnie zmianie.

2. Do raportu bieżącego należy dołączyć kopię decyzji właściwego organu zagranicznej osoby prawnej o zmianie wysokości funduszu przeznaczonego na działalność maklerską w formie oddziału.

§ 44.
1. W przypadku zawarcia umowy o badanie sprawozdań finansowych oddziału z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych oddziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) dane o podmiocie uprawnionym:

a) imię, nazwisko albo nazwę (firmę),

b) adres,

c) numer wpisu na listę biegłych rewidentów;

2) datę zawarcia umowy;

3) wskazanie, czy zagraniczna osoba prawna korzystała w przeszłości z usług tego podmiotu, a jeśli tak, to w jakim zakresie;

4) wskazanie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego, z którym została zawarta umowa;

5) czas, na jaki została zawarta umowa.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przez zagraniczną osobę prawną lub przez podmiot uprawniony, dokonujący badania sprawozdań finansowych oddziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie strony, która wypowiedziała umowę;

2) wskazanie konsekwencji finansowych wypowiedzenia umowy;

3) wskazanie wcześniejszych rezygnacji z wyrażania opinii, opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych oddziału; wydanych przez podmiot uprawniony, którego wypowiedzenie dotyczy;

4) wskazanie organów zalecających lub akceptujących wypowiedzenie umowy z podmiotem uprawnionym;

5) opis wszelkich rozbieżności, jakie miały miejsce pomiędzy osobami kierującymi oddziałem lub zagraniczną osobą prawną bądź też nadzorującymi działalność oddziału a podmiotem uprawnionym, którego wypowiedzenie dotyczy, co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu badania, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do raportu bieżącego powinno być dołączone pismo podmiotu uprawnionego, którego wypowiedzenie dotyczy, sporządzone na prośbę oddziału i adresowane do Komisji, w którym podmiot ten potwierdza lub nie potwierdza informacji podanych w raporcie bieżącym.

§ 45.
W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy rachunku bankowego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę banku lub jego oddziału, z którym została zawarta umowa rachunku bankowego;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy rachunku bankowego;

3) rodzaj rachunku bankowego otwartego i prowadzonego przez bank, o którym mowa w pkt 1;

4) zawarte w umowie z bankiem postanowienia, ograniczające swobodę dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym.

§ 46.
W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer licencji maklerskiej maklera niezależnego;

2) datę zawarcia lub datę rozwiązania umowy rozliczeniowo-gwarancyjnej;

3) wartość zobowiązania maklera niezależnego, którego wykonanie jest gwarantowane przez oddział;

4) wskazanie ustanowionych przez maklera niezależnego na rzecz oddziału zabezpieczeń majątkowych.

§ 47.
W przypadku uzyskania statusu lub zmiany statusu oddziału dotyczącego zawierania transakcji na giełdzie towarowej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) firmę, siedzibę oraz adres giełdy towarowej;

2) datę uzyskania lub zmiany statusu;

3) rodzaj (nazwę) statusu;

4) datę zawieszenia lub utraty statusu.

§ 48.
W przypadku uzyskania statusu lub zmiany statusu oddziału dotyczącego zawierania transakcji na rynku regulowanym, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie rynku regulowanego;

2) datę uzyskania lub zmiany statusu;

3) rodzaj (nazwę) statusu;

4) datę zawieszenia lub utraty statusu.

§ 49.
W przypadku podjęcia lub zaprzestania wykonywania czynności związanych z organizacją rynku giełdowego lub rynku regulowanego, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) rodzaj wykonywanej czynności;

2) wskazanie giełdy lub rynku, na którym czynność jest wykonywana;

3) określenie instrumentu, dla którego jest wykonywana dana czynność;

4) datę podjęcia wykonywania czynności;

5) datę oraz przyczyny zaprzestania wykonywania czynności.

§ 50.
1. W przypadku niedotrzymania wymaganej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, przekroczenia maksymalnego poziomu zaangażowania lub przekroczenia wskaźnika należności, określonych w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać dane, o których mowa w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, sporządzone na dzień wystąpienia tego zdarzenia.

2. W przypadku niedotrzymania wymaganej relacji środków własnych, o której mowa w § 9 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, raport bieżący powinien zawierać dane, o których mowa w dziale V części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, sporządzone na dzień wystąpienia tego zdarzenia.

3. Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć następujące informacje:

1) opis przyczyn niedotrzymania lub przekroczenia wymaganego poziomu wskaźników;

2) opis działań, jakie zagraniczna osoba prawna zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o minimalnej wielkości środków własnych.

4. W przypadku gdy sytuacja, o której mowa w ust. 1 i 2, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany za każdy dzień roboczy, z tym że opis działań jest przesyłany z pierwszym raportem, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń zagranicznej osoby prawnej.

§ 51.
W przypadku złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością, raport bieżący powinien zawierać kopię tego zawiadomienia.
§ 52.
1. W przypadku uzyskania informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) oznaczenie wierzycieli (imię, nazwisko, nazwę, firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności), wraz z określeniem wielkości zobowiązań przypadającej na każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania.

2. Do zobowiązań, o których mowa w ust. 1, są wliczane zobowiązania oddziału dochodzono w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący powinien zawierać informacje o treści tych orzeczeń.

§ 53.
1. W przypadku uzyskania informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) oznaczenie dłużników (imię, nazwisko, nazwę, firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności), wraz z określeniem wielkości wierzytelności przypadających od każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności.

2. Do wierzytelności, o których mowa w ust. 1, są wliczane wierzytelności oddziału dochodzono w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący powinien zawierać informacje o treści tych orzeczeń.

§ 54.
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia obsługi kasowej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) datę rozpoczęcia lub zakończenia obsługi kasowej;

2) adres punktu obsługi klientów, w którym rozpoczęto lub zakończono prowadzenie obsługi kasowej.

§ 55.
1. W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej, raport bieżący powinien zawierać następujące informacje:

1) przewidywaną datę rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

2) przyczyny rezygnacji z działalności maklerskiej.

2. Po podjęciu przez właściwy organ zagranicznej osoby prawnej decyzji w sprawie rezygnacji z działalności maklerskiej raportem bieżącym jest odpis tej decyzji.

Rozdział 4

Pozostałe informacje oraz tryb, forma i terminy dostarczania informacji

§ 56. [Półroczne sprawozdanie z działalności]

1. Towarowy dom maklerski jest obowiązany dostarczać do Komisji półroczne sprawozdanie z działalności towarowego domu maklerskiego i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego.

2. Zagraniczna osoba prawna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału jest obowiązana dostarczać do Komisji półroczne sprawozdanie z działalności oddziału i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego w oddziale.

3. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego jest sporządzane za każde półrocze roku kalendarzowego.

4. Jeżeli towarowy dom maklerski lub oddział zagranicznej osoby prawnej rozpoczął działalność maklerską w maju lub czerwcu albo w listopadzie lub grudniu, dane za ten miesiąc lub te dwa miesiące można połączyć z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu z działalności i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego za okres następny.

5. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego towarowego domu maklerskiego oraz oddziału zagranicznej osoby prawnej sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 57.
1. Towarowy dom maklerski jest obowiązany dostarczać do Komisji sprawozdania miesięczne, półroczne, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe towarowego domu maklerskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Towarowy dom maklerski jest obowiązany dostarczać do Komisji roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

3. Zagraniczna osoba prawna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału jest obowiązana dostarczać do Komisji sprawozdania miesięczne, półroczne, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe oddziału zagranicznej osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Sprawozdania miesięczne, półroczne, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji towarów giełdowych w obrocie giełdowym oraz innych zbiorów danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

5. W przypadku gdy towarowy dom maklerski lub oddział zagranicznej osoby prawnej rozpoczął działalność maklerską w piątym lub szóstym miesiącu roku obrotowego, sporządzanie i przesyłanie sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze tego roku obrotowego nie jest obowiązkowe.

§ 58.
1. Dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie miesięczne sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na dzień bilansowy.

3. Sprawozdanie miesięczne sporządza się narastająco od początku roku obrotowego, w sposób zapewniający porównywalność bieżących danych z danymi przedstawionymi za okres poprzedni.

4. W przypadku zmiany zastosowanych metod sporządzenia danych wykazywanych w sprawozdaniu miesięcznym sporządza się notę objaśniającą, w której należy przedstawić informacje zapewniające porównywalność danych, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy wykazana w sprawozdaniu miesięcznym jedna trzecia środków własnych towarowego domu maklerskiego na prowadzenie działalności jest mniejsza od różnicy między sumą niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty z bieżącej działalności a sumą kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, do sprawozdania miesięcznego należy dołączyć opis przyczyn niedotrzymania tych relacji oraz opis działań, jakie towarowy dom maklerski podjął tub zamierza podjąć w celu przywrócenia tych relacji do stanu zgodnego z wymaganym.

§ 59.
1. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku obrotowego.

2. Sprawozdanie półroczne sporządza się według wzoru dla sprawozdania finansowego określonego w przepisach ustawy o rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na dzień bilansowy.

3. Sprawozdanie półroczne sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego półrocza roku obrotowego z danymi przedstawionymi za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego.

§ 60.
Wstępne roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.
§ 61.
1. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, raport z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności towarowego domu maklerskiego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

§ 62.
Roczne sprawozdanie finansowe oraz wstępne roczne sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru dla sprawozdania finansowego określonego w przepisach ustawy o rachunkowości.
§ 63.
1. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, dołącza się sprawozdanie z działalności, opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz raport z jego badania.

2. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

§ 64.
1. Raport bieżący dostarcza się, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę prawną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 3, 5, 10, 12, 29, § 37 pkt 3, 5, 6 i 13, raport bieżący dostarcza się w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę prawną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 56, dostarcza się w terminie 6 tygodni od zakończenia każdego półrocza roku kalendarzowego.

4. Sprawozdanie miesięczne dostarcza się nie później niż do 20 dnia następnego okresu sprawozdawczego.

5. Sprawozdanie półroczne dostarcza się w terminie sześciu tygodni od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

6. Wstępne roczne sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 8, dostarcza się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy w tym terminie sporządzono kilka wersji wstępnego rocznego sprawozdania finansowego, Komisji dostarcza się jego ostatnią wersję.

7. Roczne sprawozdanie finansowe wraz z dokumentami, o których mowa w § 61 ust. 1, dostarcza się niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego towarowego domu maklerskiego. W przypadku gdy opinia o badanym sprawozdaniu jest opinią z zastrzeżeniem, opinią negatywną lub biegły rewident odstąpił od wydania opinii, sprawozdanie dostarcza się niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

8. Dostarczenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami, o których mowa w § 61 ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, zwalnia z obowiązku dostarczania wstępnego rocznego sprawozdania finansowego.

9. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7.

§ 65.
1. Informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich i zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską dostarcza się Komisji telefaksem bądź w formie dokumentu za pomocą poczty lub przez posłańca.

2. Raporty bieżące, półroczne sprawozdania z działalności i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego, miesięczne sprawozdania finansowe, półroczne sprawozdania finansowe oraz wstępne roczne sprawozdania finansowe mogą być dostarczane Komisji za pomocą systemu informatycznego wskazanego przez Komisję.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 66. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 września 2002 r. (poz. 1353)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

INSTRUKCJA

dotycząca sprawozdania miesięcznego MRF-01 o stanie kapitału netto, stopie zabezpieczenia, poziomie zaangażowania, limicie należności od klientów i wskaźniku należności.

CZĘŚĆ A

DZIAŁ l

Kapitał netto

1. W wierszu 01 należy podać bieżącą wysokość kapitału netto określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. Wyliczona w wierszu 01 kwota stanowi pozycję wykazaną w wierszu 02 pomniejszoną lub powiększoną o pozycję wykazywaną w wierszu 13 i pomniejszoną o kwotę wykazywaną w wierszu 14.

2. W wierszu 02 należy podać wielkość kapitału (funduszu) własnego, obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) powiększoną o wielkość zobowiązań podporządkowanych wykazanych w wierszu 12.

3. W wierszu 03 należy podać, odpowiednio, kapitał zakładowy spółki akcyjnej w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość funduszu na działalność maklerską wydzielonego z kapitałów (funduszy) własnych zagranicznej osoby prawnej.

4. W wierszu 04 należy podać należne wpłaty na poczet akcji objętych, lecz nie w pełni opłaconych (po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego). W pozycji tej nie wykazuje się należności z tytułu odsetek za zwłokę lub odszkodowania umownego od akcjonariuszy będących w zwłoce.

5. W wierszu 05 należy podać wysokość kapitału (funduszu) zapasowego.

6. W wierszu 06 należy podać wielkość kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

7. W wierszu 07 należy podać wysokość pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych tworzonych z mocy prawa lub statutu.

8. W wierszu 08 należy podać niepodzielony zysk z lat ubiegłych.

9. W wierszu 09 należy podać niepokrytą stratę z lat ubiegłych. Pozycja ta nie może być kompensowana z kapitałem, niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych lub zyskiem netto (z bieżącej działalności).

10. W wierszu 10 należy podać zysk netto (z bieżącej działalności), tj. zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy za okres od początku roku obrotowego do ostatniego dnia okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym. Jeżeli raport sporządza się na skutek wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia, należy podać kwotę zysku netto, ustaloną na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

11. W wierszu 11 należy podać stratę netto (z bieżącej działalności), tj. stratę po naliczeniu podatku dochodowego za okres od początku roku obrotowego do ostatniego dnia okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym. Jeżeli raport sporządza się na skutek wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia, należy podać kwotę straty netto, ustaloną na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

12. W wierszu 12 należy wykazywać wielkość zobowiązań podporządkowanych, w części zakwalifikowanej do pozycji powiększającej kapitał własny na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. W rachunku kapitału netto uwzględnia się zobowiązania podporządkowane ujęte według ich wartości nominalnej. Wielkość zobowiązań podporządkowanych powstałych w wyniku zaciągnięcia pożyczki w walutach obcych ustala się z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

13. Wiersz 13 należy wypełniać w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia. W wierszu tym należy podać ustalony na dany dzień, wynikający z rozrachunków rynkowych wynik na operacjach kontraktami terminowymi wystawionymi we własnym imieniu i na własny rachunek za okres pomiędzy danym dniem a dniem, na który ustalono ostatni wynik finansowy netto zgodnie z pkt 10 i 11 instrukcji. W przypadku sporządzania sprawozdania miesięcznego wynik na operacjach kontraktami terminowymi wystawionymi we własnym imieniu i na własny rachunek należy uwzględnić w wierszu 88 lub odpowiednio 89.

14. W wierszu 14 należy podać sumę pozycji wykazywanych w wierszach 15, 16, 27, 41 stanowiących aktywa zmniejszające kapitał (fundusz) własny, o których mowa w § 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

15. W wierszu 15 należy podać sumę wielkości udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń, kaucji i zabezpieczeń.

16. W wierszu 16 należy podać sumę pozycji wykazywanych w wierszach 17, 20, 23, 24, 26 stanowiących aktywa o niskiej płynności, o których mowa w § 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

17. W wierszu 17 należy wyliczyć sumę pozycji wykazywanych w wierszach 18 i 19. Podawana wartość netto środków trwałych nie obejmuje środków trwałych, o których mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. W wierszu 19 jest wykazywana wartość netto zespołów komputerowych zaliczonych do środków trwałych, po ich przemnożeniu przez wagę 0,4, o której mowa w § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. Jeżeli raport sporządza się na skutek wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia, należy podać stany ustalone na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

18. W wierszu 20 należy wyliczyć sumę pozycji wykazywanych w wierszach 21 i 22. W wierszu 22 jest wykazywana wartość netto oprogramowań zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, po ich przemnożeniu przez wagę 0,4, o której mowa w § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. Jeżeli raport sporządza się na skutek wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia, należy podać stany ustalone na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

19. W wierszu 23 należy podać stan rozliczeń międzyokresowych czynnych.

20. W wierszu 24 należy podać nieobjęte rezerwami należności przeterminowane, sporne lub dochodzono na drodze sądowej.

21. W wierszu 25 należy podać stan przeterminowanych należności towarowego domu maklerskiego od klientów z tytułu zawartych, a jeszcze nieopłaconych przez klientów transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe.

22. W wierszu 26 należy podać wartość weksli, o których mowa w § 2 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

23. W wierszu 27 należy wyliczyć sumę wartości instrumentów finansowych będących własnością towarowego domu maklerskiego, z wyłączeniem papierów wartościowych stanowiących wymagane depozyty zabezpieczające dla opcji, wariantów i kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych, przemnożonych przez odpowiadające im wagi, o których mowa w § 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. Do określania wartości instrumentów finansowych wykazywanych w wierszach od 28 do 38 stosuje się zasady wyceny papierów wartościowych zawarte w przepisach ustawy o rachunkowości. Jeżeli raport sporządza się na skutek wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 29 oraz § 37 pkt 13 rozporządzenia, zasad wyceny na dzień bilansowy nie stosuje się, ustalając wartość instrumentów finansowych na podstawie zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednim uwzględnieniem wyceny dokonanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Według stanów na dni, w których jest dokonywana wycena instrumentów finansowych będących własnością towarowego domu maklerskiego, jest dokonywana także korekta (uaktualnienie) wartości instrumentów finansowych uwzględniana odpowiednio w ustalaniu wyniku finansowego netto (z bieżącej działalności). Ilość instrumentów finansowych ustala się na podstawie prowadzonej ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej według stanu na koniec dnia, na który jest sporządzane sprawozdanie.

24. W wierszu 28 należy podać wartość akcji notowanych na urzędowym rynku giełdowym przemnożoną przez wagę 0,7.

25. W wierszu 29 należy podać wartość akcji notowanych na nieurzędowym rynku giełdowym przemnożoną przez wagę 0,8.

26. W wierszu 30 należy podać wartość akcji notowanych na nieurzędowym rynku pozagiełdowym przemnożoną przez wagę 0,9.

27. W wierszu 31 należy podać wartość obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i NBP notowanych na urzędowym rynku giełdowym, przemnożoną przez wagę 0,7.

28. W wierszu 32 należy podać wartość obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i NBP notowanych na nieurzędowym rynku giełdowym, przemnożoną przez wagę 0,8.

29. W wierszu 33 należy podać wartość obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i NBP notowanych na nieurzędowym rynku pozagiełdowym, przemnożoną przez wagę 0,9.

30. W wierszu 34 należy podać wartość dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa przemnożoną przez wagę 0,05.

31. W wierszu 35 należy podać wartość dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez NBP przemnożoną przez wagę 0,05.

32. W wierszu 36 należy podać wartość niewykazanych wcześniej akcji przemnożoną przez wagę 1,0.

33. W wierszu 37 należy podać wartość niewykazanych wcześniej obligacji przemnożoną przez wagę 1,0.

34. W wierszu 38 należy podać wartość wszystkich nieujętych w wierszach od 28 do 37 instrumentów finansowych, w tym także nabyłe udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub środki wniesione do innych spółek jako wpłaty wspólników.

35. W wierszu 39 należy podać wartość towarów giełdowych przemnożoną przez wagę 0,7. Do określania wartości towarów giełdowych stosuje się zasady wyceny zawarte w przepisach ustawy o rachunkowości.

36. W wierszu 40 należy podać wartość towarów giełdowych nabyłych w ramach organizowania obrotu giełdowego przemnożoną przez wagę 0,3.

37. W wierszu 42 należy podać wartość wymaganych depozytów zabezpieczających dla otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych, o których mowa w § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

38. W wierszu 43 należy podać wartość wymaganych depozytów zabezpieczających dla wystawionych we własnym imieniu i na własny rachunek opcji lub wariantów, o których mowa w § 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

39. W wierszu 44 należy wyliczyć odchylenie od minimalnego poziomu kapitału netto jako różnicę między bieżącą wysokością kapitału netto wykazaną w wierszu 01 raportu i minimalną kwotą kapitału netto, o której mowa w § 4 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

DZIAŁ II

Stopa zabezpieczenia

40. W wierszu 45 należy podać wyrażoną w procentach stopę zabezpieczenia, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, wyliczoną jako iloraz wartości bieżącego kapitału netto wykazanego w wierszu 01 i zobowiązań łącznych wykazanych w wierszu 46.

41. W wierszu 46 wylicza się zobowiązania łączne, o których mowa w § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, jako różnicę pozycji wykazanych w wierszach 47 i 48.

42. W wierszu 47 należy podać wartość zobowiązań ogółem. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku regulowanym należy ująć w wysokości faktycznie wymaganych płatności.

43. W wierszu 48 wylicza się łączną wartość pozycji zmniejszających zobowiązania ogółem, o których mowa w § 2 ust.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, wykazanych w wierszach od 49 do 51.

44. W wierszu 49 należy podać zobowiązania z tytułu pożyczek zabezpieczonych, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

45. W wierszu 50 należy podać zobowiązania wobec akcjonariuszy powstałe w wyniku objęcia i opłacenia przez nich akcji. Pozycję tę wykazuje się do momentu rejestracji podwyższenia kapitału.

46. W wierszu 51 wykazuje się kwotę zobowiązań podporządkowanych, w części zakwalifikowanej do pozycji pomniejszającej zobowiązania ogółem, na zasadach, o których mowa w § 14 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych. W rachunku zobowiązań łącznych uwzględnia się zobowiązania podporządkowane ujęte według ich wartości nominalnej. Wielkość zobowiązań podporządkowanych powstałych w wyniku zaciągnięcia pożyczki w walutach obcych ustala się z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

47. W wierszu 52 należy podać minimalną stopę zabezpieczenia, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

48. W wierszu 53 wylicza się odchylenie od minimalnej stopy zabezpieczenia, które stanowi różnicę między bieżącą stopą zabezpieczenia wykazaną w wierszu 45 i minimalnym poziomem stopy zabezpieczenia wykazanym w wierszu 52.

49. W wierszu 54 wylicza się wymagany poziom kapitału netto z rachunku stopy zabezpieczenia, dzieląc wielkość wykazaną w wierszu 52 przez 100% i mnożąc otrzymany iloraz przez wielkość zobowiązań łącznych wykazanych w wierszu 46.

DZIAŁ III

Bieżący poziom zaangażowania

50. W wierszu 55 należy podać bieżący poziom zaangażowania, o którym mowa w § 5 pkt 3 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, wyliczony jako suma pozycji wykazanych w wierszach 56 i 59.

51. W wierszu 56 należy podać sumę wartości instrumentów finansowych klientów wykazanych w wierszach 57 i 58.

52. W wierszu 57 należy podać wartość instrumentów finansowych klientów, które są towarami giełdowymi określonymi w art. 2 pkt 2 lit. d i e ustawy, z wyłączeniem kontraktów terminowych,

53. W wierszu 58 należy podać wartość pozostałych instrumentów finansowych klientów: praw majątkowych, o których mowa w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, oraz papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

54. W wierszu 59 należy podać sumę środków pieniężnych klientów wykazanych w wierszach 60 i 61.

55. W wierszu 60 należy podać sumę środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunkach pieniężnych klientów.

56. W wierszu 61 należy podać sumę pozostałych środków pieniężnych klientów przechowywanych przez towarowy dom maklerski.

57. W wierszu 62 należy podać współczynnik zaangażowania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

58. W wierszu 63 należy podać wyliczenie maksymalnego poziomu zaangażowania, będącego iloczynem bieżącej wysokości kapitału netto wykazanej w wierszu 01 i współczynnika zaangażowania wykazanego w wierszu 62.

59. W wierszu 64 wylicza się odchylenie od maksymalnego poziomu zaangażowania, rozumiane jako różnica między maksymalnym poziomem zaangażowania wykazanym w wierszu 63 i bieżącym poziomem zaangażowania wykazanym w wierszu 55.

60. W wierszu 65 należy wyliczyć wymagany poziom kapitału netto z rachunku poziomu zaangażowania jako iloraz bieżącego poziomu zaangażowania wykazanego w wierszu 55 i współczynnika zaangażowania wykazanego w wierszu 62.

DZIAŁ IV

Wskaźnik należności

61. W wierszu 66 należy wyliczyć wielkość wskaźnika należności według zasad określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

62. W wierszu 67 należy podać wielkość należności towarowego domu maklerskiego od klientów z tytułu zawartych, a jeszcze nieopłaconych przez klientów transakcji.

63. W wierszu 68 należy podać sumę wartości ustanowionych przez poszczególnych klientów zabezpieczeń zapłaty należności towarowego domu maklerskiego, o których mowa w przepisach określających tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich przy zawieraniu transakcji, przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie towarów giełdowych oraz w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na towarach giełdowych, z tytułu nieopłaconych przez tych klientów transakcji, z których powstały należności uwzględnione w wierszu 67. Jeżeli wartość zabezpieczenia dla poszczególnego klienta jest wyższa od należności towarowego domu maklerskiego od tego klienta, to w sumie wartości zabezpieczeń uwzględnia się zabezpieczenie w wysokości należności.

CZĘŚĆ B

DZIAŁ V

Suma limitów należności przyznanych poszczególnym klientom

64. W wierszu 69 należy podać sumę limitów maksymalnej wysokości należności od klientów z tytułu zawartych transakcji, przyznanych poszczególnym klientom przez towarowy dom maklerski, o których mowa w przepisach określających tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich przy zawieraniu transakcji, przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie towarów giełdowych oraz w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na towarach giełdowych.

65. W wierszu 70 należy podać wielkość środków własnych na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

66. W wierszu 71 należy podać różnicę między wielkością środków własnych na prowadzenie działalności wykazaną w wierszu 70 a 1/4 sumy limitów przyznanych poszczególnym klientom wykazanej w wierszu 69.

DZIAŁ VI

Liczba klientów

67. W wierszu 72 należy podać liczbę klientów towarowego domu maklerskiego, ustaloną na koniec ostatniego dnia okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym.

DZIAŁ VII

Zobowiązania ogółem

68. W wierszu 73 należy podać wartość zobowiązań ogółem będących sumą pozycji wykazanych w wierszach od 74 do 80. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku regulowanym należy ująć w wysokości faktycznie wymaganych płatności.

69. W wierszu 74 należy podać wielkość zobowiązań wobec klientów.

70. W wierszu 75 należy podać wielkość zobowiązań wynikających z tytułu zawartych transakcji na giełdzie towarowej wobec innych towarowych domów maklerskich.

71. W wierszu 76 należy podać wielkość zobowiązań wobec giełd towarowych.

72. W wierszu 77 należy podać wielkość zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz giełdowych izb rozrachunkowych.

73. W wierszu 78 należy podać wielkość zobowiązań wobec domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

74. W wierszu 79 należy podać pełną wielkość zobowiązań podporządkowanych.

75. W wierszach od 81 do 84 należy podać wielkości zobowiązań ustalone dla wykazywanych pozycji.

DZIAŁ VIII

Wynik finansowy netto

76. W wierszach od 85 do 92 należy podać wielkości ustalone dla wykazywanych pozycji.

77. W wierszu 88 należy podać wielkość zysku z tytułu otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych, w tym także z kontraktów terminowych zawartych w ostatnim dniu miesiąca, oraz z tytułu kontraktów po dniu ich zamknięcia lub wygaśnięcia według stanu na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym.

78. W wierszu 89 należy podać wielkość straty z tytułu otwartych we własnym imieniu i na własny rachunek pozycji kontraktów terminowych, w tym także z kontraktów terminowych zawartych w ostatnim dniu miesiąca, oraz z tytułu kontraktów po dniu ich zamknięcia lub wygaśnięcia, według stanu na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym.

DZIAŁ IX

Relacja środków własnych i wybranych zobowiązań

79. W wierszu 93 należy wyliczyć relację, o której mowa w § 12 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

80. W wierszu 94 należy podać środki własne na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych.

81. W wierszu 95 należy podać sumę pozycji wykazywanych w wierszach 79, 81, 82, 83.

DZIAŁ X

Odchylenie kapitału własnego od wybranych pozycji

82. W wierszu 96 należy wyliczyć odchylenie środków własnych na prowadzenie działalności, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia o minimalnej wielkości środków własnych, od trzykrotności różnicy między sumą niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty z bieżącej działalności a sumą kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

DZIAŁ XI

Środki pieniężne

83. W wierszu 97 należy podać saldo rachunków bankowych, na których są przechowywane środki pieniężne klientów, na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem.

84. W wierszu 98 należy podać stan środków pieniężnych klientów przechowywanych w kasie towarowego domu maklerskiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

85. W wierszu 99 należy podać stan środków pieniężnych towarowego domu maklerskiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

Załącznik 2. [PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWAROWEGO DOMU MAKLERSKIEGO l ODDZIAŁU ZAGRANICZNEJ OSOBY PRAWNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ Z FUNKCJONOWANIA NADZORU WEWNĘTRZNEGO (PRN-01)]

Załącznik nr 2

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWAROWEGO DOMU MAKLERSKIEGO l ODDZIAŁU ZAGRANICZNEJ OSOBY PRAWNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ Z FUNKCJONOWANIA NADZORU WEWNĘTRZNEGO
(PRN-01)

Okres sprawozdawczy: od...........do...........

1. Podstawowe informacje o towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej.

1.1. Podać liczbę pracowników, z wyszczególnieniem liczby maklerów giełd towarowych zatrudnionych w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej na początku i końcu okresu sprawozdawczego.

1.2. Podać listę pracowników towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej, z którymi rozwiązano w okresie sprawozdawczym umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wraz z uzasadnieniem przyczyn rozwiązania umowy.

Imię i nazwisko

Pełniona
funkcja

Data
zwolnienia

Przyczyny
zwolnienia

 

1.3. Podać listę punktów obsługi klientów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wraz ze zmianami liczby punktów obsługi klienta w okresie sprawozdawczym.

1.4. Podać listę punktów obsługi klientów, w których, w okresie sprawozdawczym, zatrudniony był co najmniej jeden makler giełd towarowych wraz z imionami i nazwiskami zatrudnionych maklerów giełd towarowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wraz ze zmianami w stanie tego zatrudnienia w okresie sprawozdawczym.

2. Komórka nadzoru wewnętrznego.

2.1. Podać skład osobowy komórki nadzoru wewnętrznego z wyodrębnieniem osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, na koniec okresu sprawozdawczego. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany składu osobowego i osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Zatrudniony od (do)

 

2.2. Czy istnieje rejestr oraz dokumentacja przeprowadzonych kontroli?

Tak

Nie

 

2.3. Podać liczbę, przedmiot, miejsce i daty kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez komórkę nadzoru wewnętrznego.

3. Wymienić wszystkie obowiązujące w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej procedury wewnętrzne. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany ww. listy.

4. Organizacja, sposób przeprowadzania i kontrola operacji dokonywanych bezpośrednio z klientami.

4.1. Podać listę osób upoważnionych do zawierania z klientami umów o świadczenie usług maklerskich oraz o świadczenie usług w zakresie praw pochodnych lub praw majątkowych notowanych na rynku regulowanym, na koniec okresu sprawozdawczego, łącznie ze zmianami dotyczącymi listy ww. osób w okresie sprawozdawczym.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

4.2. Czy w okresie sprawozdawczym był prowadzony rejestr obejmujący pełnomocnictwa udzielone przez klientów pracownikom towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej?

Tak

Nie

 

4.3. Czy w okresie sprawozdawczym był prowadzony rejestr obejmujący pełnomocnictwa udzielone pracownikom towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej przez towarowy dom maklerski / oddział zagranicznej osoby prawnej?

Tak

Nie

 

4.4. Podać listę osób upoważnionych do decydowania o przyznaniu klientowi określonego sposobu dokonywania zapłaty, o którym mowa w przepisach określających tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu rozliczeń, w podziale na sposoby dokonywania zapłaty, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W następnych sprawozdaniach podać zmiany dotyczące ww. listy.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

4.5. Podać listę osób upoważnionych do decydowania o ustaleniu dla klientów limitów maksymalnej wysokości należności towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej od klienta z tytułu zawartych transakcji, o których mowa w przepisach określających tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu rozliczeń, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W następnych sprawozdaniach podać zmiany dotyczące ww. listy.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

4.6. Podać rodzaje zabezpieczeń transakcji kupna towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a–c ustawy, stosowanych przez klientów towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany rodzajów zabezpieczeń.

4.7. Podać liczbę klientów, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o świadczenie usług maklerskich, na podstawie których klienci mogą składać zlecenia kupna towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a–c ustawy, bez posiadania pokrycia na rachunku pieniężnym i bez stosowania zabezpieczeń.

5. Organizacja, sposób przeprowadzania i kontrola operacji dokonywanych we własnym imieniu i na własny rachunek.

5.1. Wskazać osoby upoważnione w okresie sprawozdawczym do nabywania lub sprzedaży towarów giełdowych, praw pochodnych i praw majątkowych notowanych na rynku regulowanym w imieniu i na rachunek towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem od kiedy do kiedy w okresie sprawozdawczym dana osoba posiadała upoważnienie.

Imię
i nazwisko

Pełniona
funkcja

Czy posiada
licencję maklerską?

 

5.2. W przypadku osób, które w okresie sprawozdawczym przestały pełnić funkcje określone w pkt 5.1., podać przyczyny zaprzestania wykonywania tej funkcji, o ile związane one były z działalnością, o której mowa w pkt 5.1.

6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencja towarów giełdowych będących w obrocie giełdowym.

6.1. Podać w formie załącznika obowiązujący w okresie sprawozdawczym w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej zakładowy plan kont finansowych. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany w zakładowym planie kont finansowych.

6.2. Wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą w okresie sprawozdawczym prowadzenie ksiąg rachunkowych w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany na tym stanowisku.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

6.3. Wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą w okresie sprawozdawczym prowadzenie ewidencji transakcji giełdowych w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany na tym stanowisku.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

7. Zasady postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową.

7.1. Podać listę towarów giełdowych, w stosunku do których towarowy dom maklerski / oddział zagranicznej osoby prawnej wykonywał w okresie sprawozdawczym funkcję podmiotu oferującego.

7.2. Podać stosowane w okresie sprawozdawczym sposoby zabezpieczenia pomieszczeń, w których dostępne są informacje stanowiące informację zawodową. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany w sposobach zabezpieczenia.

7.3. Podać stosowane w okresie sprawozdawczym sposoby zabezpieczeń i przechowywania dokumentów, projektów takich dokumentów i ich kopii oraz nośników informacji, zawierających informacje stanowiące tajemnicę zawodową. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany w sposobach zabezpieczenia.

7.4. Podać stosowane w okresie sprawozdawczym sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych lub systemów przetwarzania danych towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany w sposobach zabezpieczenia.

7.5. Podać, ile razy w okresie sprawozdawczym pracownicy zgłaszali inspektorowi nadzoru fakt utraty dokumentu, projektu dokumentu, jego kopii lub innego nośnika informacji, zawierającego informację stanowiącą tajemnicę zawodową. Wskazać wyniki postępowania wyjaśniającego.

7.6. Podać listę pracowników towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej, którzy w okresie sprawozdawczym posiadali rachunek transakcji giełdowych, rejestr ewidencyjny, rachunek papierów wartościowych, rachunek praw majątkowych lub rachunek pieniężny w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej (w przypadku pierwszego sprawozdania podać listę pracowników, którzy posiadali ww. rachunki na dzień sporządzenia sprawozdania).

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

7.7. Podać listę pracowników towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej, którzy w okresie sprawozdawczym posiadali rachunek transakcji giełdowych, rejestr ewidencyjny, rachunek papierów wartościowych, rachunek praw majątkowych lub rachunek pieniężny w innym towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej (w przypadku pierwszego sprawozdania podać listę pracowników, którzy otworzyli ww. rachunki na dzień sporządzenia sprawozdania).

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

7.8. Podać listę pracowników towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową, którzy ustanowili pełnomocnictwa do dysponowania swoim rachunkiem towarów giełdowych, rejestrem ewidencyjnym, rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem praw majątkowych lub rachunkiem pieniężnym według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany dotyczące ww. listy.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

7.9. Podać listę pracowników towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową, którzy przyjęli pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictw służbowych, tj. pełnomocnictw do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji składanych za pomocą urządzeń technicznych oraz pełnomocnictw wynikających z umów o zarządzanie pakietem aktywów na zlecenie, w zakresie inwestycji dokonywanych na giełdach towarowych) od klienta towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej dotyczące złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży towarów giełdowych, praw pochodnych lub praw majątkowych notowanych na rynku regulowanym, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany dotyczące ww. listy.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

7.10. Czy w okresie sprawozdawczym pracownicy towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej zostali przeszkoleni w zakresie obowiązujących w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową?

Tak

Nie

 

8. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów związanych z prowadzoną działalnością towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej.

8.1. Wskazać miejsca, adresy i rodzaje archiwów, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany dotyczące ww. listy.

8.2. Określić, na jakich nośnikach informacji przechowywane były w okresie sprawozdawczym kopie systemów komputerowych i baz danych. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany nośników.

8.3. Określić stosowane w okresie sprawozdawczym sposoby zabezpieczenia archiwizowanych dokumentów przed dostępem do nich osób niepowołanych lub przed zniszczeniem. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany sposobów zabezpieczenia.

8.4. Czy w okresie sprawozdawczym pobór dokumentów z archiwum podlegał rejestracji?

Tak

Nie

 

9. Systemy operacyjne, oprogramowanie standardowe oraz systemy użytkowe eksploatowane w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej.

9.1. Wymienić eksploatowane w okresie sprawozdawczym w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawej systemy operacyjne, użytkowe i oprogramowanie służące do zawierania, rozliczania i ewidencjonowania transakcji, w podziale na poszczególne komórki organizacyjne towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany systemów i oprogramowania.

9.2. Wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą pracę zespołu informatyków w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany na tym stanowisku.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

9.2.1. Wskazać administratora sieci informatycznej w towarowym domu maklerskim / oddziale zagranicznej osoby prawnej.

Imię i nazwisko

Forma prawna zatrudnienia

 

9.3. Podać stosowaną w okresie sprawozdawczym strukturę i typy instalacji (lokalna, zdalna) dostępu do systemu informatycznego giełdy, na której w zawieraniu transakcji pośredniczy towarowy dom maklerski / oddział zagranicznej osoby prawnej, z wyszczególnieniem punktów obsługi klienta oraz liczby osób posiadających prawo dostępu. W następnych sprawozdaniach podać ewentualne zmiany struktury, typów instalacji oraz ww. listy punktów obsługi klienta oraz ww. liczby osób.

9.4. Czy w okresie sprawozdawczym stosowano zasady zabezpieczeń i dokonywania zmian kodów dostępu do systemu informatycznego towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej i giełdy, na której w zawieraniu transakcji pośredniczy towarowy dom maklerski / oddział zagranicznej osoby prawnej?

Tak

Nie

 

9.5. Czy towarowy dom maklerski / oddział zagranicznej osoby prawnej w okresie sprawozdawczym posiadał dodatkowy serwer (komputer) z wersją zapasową bazy danych?

Tak

Nie

 

9.6. Czy w okresie sprawozdawczym doszło do awarii w systemach informatycznych towarowego domu maklerskiego / oddziału zagranicznej osoby prawnej? Jeśli tak – podać datę, opisać przyczyny i skutki tej awarii oraz działania podjęte w celu zapobieżenia takim awariom w przyszłości.

Podpisy osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »