| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

Na podstawie art. 19b ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zwany dalej „egzaminem"

2) dokumenty, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu;

3) sposób przeprowadzania egzaminu;

4) wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 2.
W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska – jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;

3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

4) ekspert z dziedziny ochrony przyrody;

5) ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;

6) ekspert z dziedziny posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną – przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.

§ 3.
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
§ 4.
1. Egzamin przeprowadza się w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu zawiadamia się na piśmie osoby przystępujące do egzaminu, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu; w zawiadomieniu tym można wskazać pomoce i materiały, z których będą mogły korzystać osoby uczestniczące w egzaminie.

§ 5.
1. Egzamin przeprowadza się w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości przepisów:

1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

3) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Egzamin przeprowadza się w sposób uniemożliwiający zakłócanie jego przebiegu przez osoby przystępujące do egzaminu, a w szczególności:

1) korzystanie z pomocy i materiałów niewskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) korzystanie z pomocy innej osoby.

§ 6.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Każdą z części egzaminu przeprowadza się w obecności komisji egzaminacyjnej.

3. Warunkiem przystąpienia do każdej z części egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości przez osobę przystępującą do egzaminu.

§ 7.
1. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut i polega na zaznaczeniu, w arkuszu testowym, jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na pytania zawarte w tym arkuszu.

2. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na cztery pytania zadane przez komisję egzaminacyjną; członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania uzupełniające.

3. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie, przez osobę przystępującą do egzaminu, prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części pisemnej.

4. Obsługę organizacyjną i techniczną przy przeprowadzaniu egzaminu zapewnia Ministerstwo Środowiska.

§ 8.
1. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym w razie wyrażenia, przez większość członków komisji egzaminacyjnej, pozytywnej oceny z części ustnej egzaminu; w razie równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej, o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego tej komisji.

2. Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się:

1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;

2) datę i miejsce przeprowadzania egzaminu;

3) imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu, ze wskazaniem uzyskanych przez te osoby wyników egzaminu;

4) własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

§ 9.
Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 75, poz. 358).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1392)

 infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »