REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 234 poz. 1974

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej „wnioskiem”, do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:

1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

§ 2.
Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:

1) protokół powypadkowy;

2) prawomocny wyrok sądu pracy;

3) kartę wypadku;

4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;

5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;

6) odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

§ 3.
Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w § 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.
§ 4.
1. Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, a także uprawniony członek rodziny, o którym mowa w § 1 ust. 1, kompletują dokumentację i przekazują ją wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezpośrednio do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także w przypadku:

1) braku płatnika obowiązanego do skompletowania dokumentacji;

2) zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

§ 5.
Zakład ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.
§ 6.
1. Lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej tego wypadku przy pracy albo tej choroby zawodowej.

2. Lekarz orzecznik, po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1, wydaje orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, zwane dalej „orzeczeniem”, w którym stwierdza stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

3. Lekarz orzecznik może, przed wydaniem orzeczenia, zlecić uzupełnienie dokumentacji medycznej o opinię właściwego lekarza konsultanta, a także o wyniki badań dodatkowych i specjalistycznych.

4. Jeżeli lekarz orzecznik nie może wydać orzeczenia na podstawie wyników bezpośredniego badania i posiadanej dokumentacji, może odroczyć jego wydanie w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji orzeczenie może być wydane bez ponownego badania.

§ 7.
Przy orzekaniu o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową, lekarz orzecznik jest związany decyzją organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej.
§ 8.
1. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej „oceną procentową”, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.

2. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik określa stopień tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszące powikłania.

3. Jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

§ 9.
1. Jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie, w sposób określony w ocenie procentowej, z ograniczeniem do 100%.

2. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie w sposób określony w ocenie procentowej, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny.

§ 10.
1. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, którego funkcje były naruszone przed wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w wysokości różnicy pomiędzy stwierdzonym stopniem tego uszczerbku a stopniem naruszenia istniejącego bezpośrednio przed wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

2. Jeżeli nie jest możliwe określenie, w jakim stopniu organ, narząd lub układ był upośledzony przed wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przyjmuje się, że upośledzenia nie było.

§ 11.
1. Orzeczenie lekarza orzecznika zawiera:

1) opis naruszenia sprawności organizmu;

2) procentowe ustalenie stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz numer pozycji w ocenie procentowej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, orzeczenie zawiera uzasadnienie przyczyn zastosowania określonej pozycji oceny procentowej.

3. Związek śmierci ubezpieczonego z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stwierdza lekarz orzecznik w orzeczeniu.

§ 12.
Orzeczenie lekarza orzecznika otrzymuje ubezpieczony.
§ 13.
Wypłata jednorazowego odszkodowania jest dokonywana w trybie przewidzianym dla wypłaty świadczeń określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. K. Pater

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych (Dz. U. Nr 36, poz. 199), zachowanym w mocy na podstawie art. 59 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

Załącznik 1. [OCENA PROCENTOWA STAŁEGO LUB DŁUGOTRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1974)

OCENA PROCENTOWA STAŁEGO LUB DŁUGOTRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

A. Uszkodzenia głowy

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1.

Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

 

 

a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki, rozległe, ściągające blizny – w zależności od rozmiaru

5–10

 

b) oskalpowanie

25

2.

Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) – zależnie od rozległości uszkodzeń

5–10

3.

Ubytek w kościach czaszki:

 

 

a) o średnicy poniżej 2,5 cm

7

 

b) o średnicy powyżej 2,5 cm – w zależności od rozmiarów

10–25

 

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

4.

Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego się wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań

 

5–15

5.

Porażenia i niedowłady:

 

 

 

a) porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0– 1° wg Skali Lovette’a

 

100

 

b) głęboki niedowład połowiczy lub parapareza 2° wg Skali Lovette’a

 

60–80

 

c) średniego stopnia niedowład połowiczy lub parapareza kończyn dolnych 3° wg Skali Lovette’a

 

40–60

 

d) niewielki lub dyskretny niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovette’a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.

 

5–35

 

e) monoparezy pochodzenia ośrodkowego:

 

 

– kończyna górna

 

wg Skali Lovette’a

 

 

 

prawa

40

 

 

lewa

30

 

1–2°

prawa

30–35

 

 

lewa

20–25

 

3–4°

prawa

5–25

 

 

lewa

5–15

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

– kończyna dolna

 

 

wg Skali Lovette’a

 

 

40

 

1 – 2°

30

 

3 – 4°

5–20

6.

Zespoły pozapiramidowe:

 

 

a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób

100

 

b) zespół pozapiramidowy naruszający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.

80

 

c) zaznaczony zespół pozapiramidowy

30

7.

Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego:

 

 

a) uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie

100

 

b) utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym

70–80

 

c) miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawności ruchowej

30–60

 

d) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów

5–25

8.

Padaczka:

 

 

a) z licznymi napadami ze współistnieniem zaburzeń psychicznych, charakteropatii, otępienia wymagających opieki innej osoby

100

 

b) padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zależności od ich nasilenia

30–70

 

c) padaczka bez zaburzeń psychicznych w zależności od częstości napadów

20–40

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg, dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.

 

9.

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):

 

 

a) otępienie lub ciężkie zaburzenia zachowania i emocji uniemożliwiające samodzielną egzystencję

100

 

b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zależności od stopnia

50–70

 

c) encefalopatie bez zmian charakterologicznych

30

 

Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie eeg. Encefalopatia powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi.

 

10.

Zaburzenia adaptacyjne będące następstwem urazów i wypadków, w których nie doszło do trwałych uszkodzeń OUN:

 

 

a) utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym

5–10

 

b) ujawnienie się psychozy w następstwie ciężkiego stresu

50–80

 

11.

Zaburzenia mowy:

 

 

a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją

80

 

b) afazja całkowita motoryczna

60

 

c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się

40

 

d) afazja nieznacznego stopnia

20

 

 

 

12.

Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego):

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

a) znacznie upośledzające czynność ustroju

60

 

b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju

30

13.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:

 

 

a) nerwu okoruchowego:

 

 

w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia

5–15

 

w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia

10–30

 

b) nerwu bloczkowego

3

 

c) nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia

1–15

14.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia

10–20

15.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego – w zależności od stopnia uszkodzenia

10–20

 

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić według poz. 49.

 

16.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i funkcji przewodu pokarmowego.

10–50

17.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia

5–15

18.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia

10–20

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

B. Uszkodzenia twarzy

 

19.

Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):

 

a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy

1–10

 

b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji

10–30

 

c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (przyjmowanie pokarmów, zaburzenia oddychania, mowy, ślinotok i zaburzenia funkcji powiek itp.) – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji

30–60

20.

Uszkodzenia nosa:

 

 

a) uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależnie od rozległości uszkodzenia

1–10

 

b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania

5–20

 

c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu

10–25

 

d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego

5

 

e) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)

30

 

Uwaga: Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzi objętych poz. 19, należy stosować ocenę według tej pozycji (tj. według poz. 19).

 

21.

Utrata zębów:

 

 

a) siekacze i kły – za każdy ząb

1

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

b) pozostałe zęby począwszy od dwóch – za każdy ząb (niezależnie od zaprotezowania)

1

22.

Utrata części szczęki lub żuchwy (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów) – staw rzekomy – zależnie od rozległości ubytków, stanu odżywiania i powikłań

15–30

23.

Utrata szczęki (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów):

 

 

a) szczęki

40

 

b) żuchwy

50

24.

Złamania szczęki i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów:

 

 

a) bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zniekształcenia i rozwarcia szczęk

1–5

 

b) z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zaburzeń żucia i rozwarcia szczęk

5–10

25.

Ubytek podniebienia:

 

 

a) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

10–30

 

b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

25–40

26.

Ubytki języka:

 

 

a) bez zaburzeń mowy i połykania

3

 

b) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

5–15

 

c) z dużymi zaburzeniami mowy – w zależności od stopnia zaburzeń

15–40

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

d) całkowita utrata języka

50

 

C. Uszkodzenia narządu wzroku

 

27.

 

 

 

a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

 

 

 Ostrość wzroku oka prawego

Ostrość wzroku . oka lewego

1.0
(10/10)

0,9
 (9/10)

0,8
(8/10)

0,7
(7/10)

0,6
(6/10)

0,5
(1/2)

0,4
(4/10)

0,3
(3/10)

0,2
(2/10)

0,1
(1/10)

0

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1,0

(10/10)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

0,9

(9/10)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

0,8

(8/10)

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

0,7

(7/10)

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

0,6

(6/10)

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0,5

(1/2)

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,4

(4/10)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,3

(3/10)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2

(2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,1

(1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

0

 

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

 

Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej

38

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

28.

Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych:

 

 

a) jednego oka

15

 

b) obojga oczu

30

29.

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych:

 

 

a) rozdarcie naczyniówki jednego oka wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a

wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)

 

b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego

 

c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka

 

d) zanik nerwu wzrokowego

30.

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drążących:

 

a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)

wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)

 

b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)

 

c) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku

31.

Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)

wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)

32.

Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według podanej niżej tabeli:

 

 

Zwężenie do

Przy nienaruszonym drugim oku

W obojgu oczach

Przy ślepocie drugiego oka

60°

0

0

35%

50°

5%

15%

45%

40°

10%

25%

55%

30°

15%

50%

70%

20°

20%

80%

85%

10°

25%

90%

95%

Poniżej 10°

35%

95%

100%

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

33.

Połowicze niedowidzenia:

 

 

a) dwuskroniowe

60

 

b) dwunosowe

30

 

c) jednoimienne

25

 

d) jednoimienne górne

10

 

e) jednoimienne dolne

40

 

 

 

34.

Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy

 

 

pourazowej, bezsoczewkowość pourazowa, przy braku

 

 

jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:

 

 

a) w jednym oku

25

 

b) w obojgu oczach

40

 

 

 

35.

Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej

 

 

soczewki wewnątrzgałkowej:

 

 

a) w jednym oku

15

 

b) w obojgu oczach

30

 

 

 

36.

Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie)

 

 

a) w jednym oku

10

 

b) w obojgu oczach

15

 

 

 

37.

Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniać według tabeli

 

 

ostrości wzroku poz. 27a) oraz według tabeli koncentrycznego

 

 

zwężenia pola widzenia poz. 32.

 

 

 

 

38.

Jaskra – oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) oraz

 

 

według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz.

 

 

32), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej

 

 

niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

39.

Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia

50–100

 

 

 

40.

Zaćma urazowa

wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)

 

 

 

41.

Przewlekłe zapalenie spojówek

10

 

 

 

 

D. Uszkodzenia narządu słuchu

 

 

 

 

42.

Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli:

 

Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)

Ucho prawe

Ucho lewe

0–25 dB

26–40 dB

41–70 dB

Pow. 70 dB

0–25 dB

0%

5%

10%

20%

26–40 dB

5%

15%

20%

30%

41–70 dB

10%

20%

30%

40%

pow. 70 dB

20%

30%

40%

50%

 

Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz.

 

43.

Urazy małżowiny usznej:

 

 

a) utrata części małżowiny

5

 

b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia)

5–10

 

– w zależności od stopnia

 

 

c) utrata jednej małżowiny

15

 

d) utrata obu małżowin

25

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

44.

Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego:

oceniać wg tabeli ostrości słuchu
(poz. 42)

 

a) jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu

 

b) obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu

 

 

 

45.

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:

 

 

a) jednostronne

5

 

b) obustronne

10

 

 

 

46.

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane

 

 

perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha – w zależności od

 

 

stopnia powikłań:

 

 

a) jednostronne

5–15

 

b) obustronne

10–20

 

 

 

47.

Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości

oceniać wg tabeli ostrości słuchu
(poz. 42)

 

skroniowej z upośledzeniem słuchu

 

 

 

48.

Uszkodzenie ucha wewnętrznego:

 

 

a) z uszkodzeniem części słuchowej

oceniać wg tabeli ostrości słuchu
(poz. 42)

 

b) z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia

20–50

 

c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności

30–60

 

od stopnia uszkodzenia

 

 

 

 

49.

Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:

 

 

a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia

25–40

 

b) dwustronne

60

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku

 

 

 

 

50.

Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji

5–25

 

 

 

51.

Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie

10–30

 

się bez rurki tchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia

 

 

 

 

52.

Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia

 

 

rurki tchawiczej:

 

 

a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia

35–50

 

b) z bezgłosem

60

 

 

 

53.

Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia

20–60

 

 

 

54.

Uszkodzenie przełyku powodujące:

 

 

a) częściowe trudności w odżywianiu – w zależności od

10–30

 

stopnia upośledzenia stanu odżywienia

 

 

b) odżywianie tylko płynami

50

 

c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową

80

 

 

 

55.

Uszkodzenia tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi

10–30

 

z ograniczeniem ruchomości szyi – w zależności od stopnia

 

 

uszkodzenia i ustawienia głowy

 

 

 

 

 

Uwaga: Uszkodzenia tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego należy oceniać według poz. 89.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa

 

 

 

 

56.

Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej – w

10–30

zależności od stopnia ograniczenia ruchomości klatki piersiowej

 

 

 

57.

Utrata gruczołu piersiowego w części lub w całości

10–25

 

 

 

58.

Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.):

 

 

a) z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i bez

10

 

zmniejszenia pojemności życiowej płuc

 

 

b) z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i zmniejszenia

15–25

 

pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia

 

 

zmniejszenia pojemności życiowej

 

 

 

 

59.

Złamanie mostka ze zniekształceniami

10

 

 

 

60.

Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka

20

 

 

 

61.

Uszkodzenia płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia

 

 

tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):

 

 

a) bez niewydolności oddechowej

10

 

b) z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia

20–40

 

 

 

62.

Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem

40–80

 

płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej

 

 

 

 

 

Uwaga: Przy orzekaniu według pozycji 61 i 62 stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

63.

Uszkodzenie serca lub osierdzia:

 

 

a) z wydolnym układem krążenia

10

 

b) z objawami względnej wydolności układu krążenia

30

 

c) z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia

40–90

 

niewydolności

 

 

 

 

 

Uwaga: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy na podstawie badania radiologicznego, elektrokardiograficznego i badania ECHO.

 

 

 

 

64.

Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń

20–40

 

funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia

 

 

 

 

 

G. Uszkodzenia brzucha i ich następstwa

 

 

 

 

65.

Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe,

5–30

 

wysiłkowe, przetoki itd.) – w zależności od umiejscowienia i

 

 

rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej

 

 

 

 

 

Uwaga:

 

 

1. Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).

 

 

2. Za przepukliny tzw. wysiłkowe uważa się przepukliny spowodowane nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.

 

 

 

 

66.

Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:

 

 

a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy

10

 

dostatecznym stanie odżywienia

 

 

b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem

15–50

 

odżywienia – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywienia

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

67.

Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny – w zależności od

 

 

stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek

 

 

otaczających przetokę:

 

 

a) jelita cienkiego

30–80

 

b) jelita grubego

20–50

 

 

 

68.

Przetoki okołoodbytnicze

15

 

 

 

69.

Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące stale, całkowite

60

 

nietrzymanie kału i gazów

 

 

 

 

70.

Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia

10–30

 

 

 

71.

Utrata śledziony

 

 

a) bez większych zmian w obrazie krwi

15

 

b) ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi

30

 

 

 

72.

Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:

 

 

a) bez zaburzeń ich czynności

5–10

 

b) z zaburzeniami ich czynności w zależności od stopnia

20–60

 

 

 

 

H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych

 

 

 

 

73.

Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące

10–25

 

upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia

 

 

 

 

74.

Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej

35

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

75.

Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej

40–75

 

nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki

 

 

 

 

76.

Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła

20

 

 

 

77.

Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia

10–30

 

jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych

 

 

stanów zapalnych

 

 

 

 

78.

Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego –

20–50

 

w zależności od stopnia stałego zanieczyszczania się moczem

 

 

 

 

79.

Zwężenie cewki moczowej:

 

 

a) powodujące trudności w oddawaniu moczu

15

 

b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu

30–50

 

c) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami

50–60

 

 

 

80.

Utrata prącia

40

 

 

 

81.

Częściowa utrata prącia

20

 

 

 

82.

Utrata jednego jądra lub jajnika

20

 

 

 

83.

Utrata obu jąder lub obu jajników

40

 

 

 

84.

Wodniak jądra

10

 

 

 

85.

Utrata macicy:

 

 

a) w wieku do 50 lat

40

 

b) w wieku powyżej 50 lat

20

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

86.

Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych:

 

 

a) pochwy

10

 

b) pochwy i macicy

30

 

 

 

 

I. Ostre zatrucia i ich następstwa

 

 

(Orzekać nie wcześniej niż po 6 miesiącach)

 

 

 

 

87.

Nagłe zatrucie gazami lub/i substancjami (z wyjątkiem zatruć

 

 

pokarmowych):

 

 

a) ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań

10

 

b) powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i

10–25

 

narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt

 

 

krtani, tchawicy i oskrzeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia

 

 

 

 

 

Uwaga: Uszkodzenia układu nerwowego spowodowane nagłym zatruciem gazami należy oceniać według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego.

 

 

 

 

88.

Nagłe zatrucie pokarmami powodujące uszkodzenie narządów

5–15

 

miąższowych przewodu pokarmowego – w zależności od

 

 

stopnia uszkodzenia

 

 

 

 

 

Uwaga:

 

 

1. Uszkodzenia układu nerwowego wskutek nagłych zatruć pokarmowych należy oceniać według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego.

 

 

2. Zatrucie włośniami nie pozostawia w zasadzie trwałych następstw.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa

 

 

 

 

89.

Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:

 

 

a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni

15

 

b) całkowite zesztywnienie

35

 

c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy

50

 

 

 

90.

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym:

 

 

a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20

15

 

stopni lub zginania do 50 cm

 

 

b) całkowite zesztywnienie

25

 

c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia

40

 

 

 

91.

Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków

3–10

 

ościstych – w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji

 

 

 

 

92.

Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów,

10

 

obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89–91,

 

 

zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

93.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego:

 

 

a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z

100

 

całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia

 

 

dwóch lub czterech kończyn

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części

70

 

rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za

 

 

pomocą dwóch lasek

 

 

c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce

40

 

d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami

100

 

mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi

 

 

bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)

 

 

e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie

70

 

upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym)

 

 

f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych

30

 

(po wylewie śródrdzeniowym)

 

 

g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez

40

 

niedowładów (zespół stożka końcowego)

 

 

h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w

10–30

 

zależności od stopnia zaburzeń

 

 

 

 

94.

Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub

 

 

mieszane) – w zależności od stopnia:

 

 

a) szyjne

5–20

 

b) piersiowe

5–10

 

c) lędźwiowo-krzyżowe

5–25

 

d) guziczne

5

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

K. Uszkodzenia miednicy

 

 

 

 

95.

Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwanie

10–35

 

stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia

 

 

przemieszczenia i zaburzeń chodu

 

 

 

 

96.

Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno-

 

 

lub wielomiejscowe – w zależności od zniekształcenia i

 

 

upośledzenia chodu:

 

 

a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa)

5–20

 

b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a)

15–45

 

 

 

97.

Złamanie dna panewki – w zależności od upośledzenia funkcji

 

 

stawu i zmian zniekształcających:

 

 

a) bez zwichnięcia centralnego

10–20

 

b) ze zwichnięciem centralnym

20–40

 

 

 

98.

Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce

5–20

 

biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia i

 

 

zaburzeń funkcji

 

 

 

 

 

Uwaga: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

 

 

 

 

 

L. Uszkodzenia kończyny górnej

 

 

 

 

 

Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

Łopatka

 

 

 

 

99.

Złamanie łopatki:

5

a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym

 

przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji

 

kończyny

 

 

b) wygojone z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem

prawa

10–40

funkcji kończyny w zależności od stopnia

lewa

5–30

 

Uwaga: Normy pozycji 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.

 

 

 

 

 

Obojczyk

 

 

 

 

100.

Wadliwe wygojone złamanie obojczyka – w zależności od

prawy

5–25

 

stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów

lewy

5–20

 

 

 

 

101.

Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny

prawy

25

 

 

lewy

20

 

 

 

 

102.

Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-

prawy

5–25

 

mostkowego – w zależności od ograniczenia ruchów,

lewy

5–20

 

upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia

 

 

 

 

103.

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem

5

 

kości i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji

 

 

100–102, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego

 

 

uszczerbku na zdrowiu o:

 

 

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę według pozycji dotyczący uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

Bark

 

 

 

 

104.

Przewlekłe zmiany stawu barkowego – w zależności od stopnia

prawy

5–30

 

ograniczenia funkcji i przykurczu

lewy

5–25

 

 

 

 

105.

Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego

prawy

20–30

 

– w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny

lewy

15–30

 

 

 

 

106.

Nawykowe zwichnięcia barku potwierdzone dokumentacją

prawy

25

 

medyczną

lewy

20

 

 

 

 

107.

Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości – w

prawy

25–40

 

zależności od zaburzeń funkcji

lewy

20–35

 

 

 

 

Uwaga: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się według

 

 

norm neurologicznych.

 

 

 

 

108.

Zesztywnienie stawu barkowego:

 

 

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu

prawy

20–35

 

około 700, antepozycja 350 i rotacja zewnętrzna około 250)

lewy

15–30

 

w zależności od ustawienia i funkcji

 

 

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

prawy

40

 

 

lewy

35

 

 

 

109.

Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od

prawy

5–15

 

zaburzeń czynności stawu

lewy

5–10

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

110.

Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

prawy

5–35

 

obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami

lewy

5–25

 

neurologicznymi ocenia się według pozycji 104–109,

 

 

zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia

 

 

funkcji

 

 

 

 

111.

Utrata kończyny w barku

prawa

75

 

 

lewa

70

112.

Utrata kończyny wraz z łopatką

prawa

80

 

 

lewa

75

 

 

 

 

Ramię

 

 

 

 

113.

Złamanie kości ramiennej – w zależności od zmian wtórnych i

 

 

upośledzenia funkcji kończyny:

 

 

a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi

prawa

5–15

 

 

lewa

5–10

 

b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem

prawa

15–30

 

 

lewa

10–25

 

c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

prawa

30–55

 

przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami

lewa

25–50

 

obcymi i zmianami neurologicznymi

 

 

 

 

114.

Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności

 

 

od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:

 

 

a) mięśnia dwugłowego

prawa

5–15

 

 

lewa

5–10

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

b) uszkodzenia innych mięśni ramienia

prawa

5–20

 

 

lewa

5–15

115.

Utrata kończyny w obrębie ramienia:

 

 

a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej

prawa

70

 

 

lewa

65

 

b) przy dłuższych kikutach

prawa

65

 

 

lewa

60

 

 

 

116.

Przepukliny mięśniowe ramienia

3

 

 

 

 

Staw łokciowy

 

 

 

 

117.

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej – w zależności

 

 

od zaburzeń osi i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym:

 

 

a) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia

prawa

5–15

 

ruchomości

lewa

5–10

 

b) z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem

prawa

15–30

 

 

lewa

10–25

 

 

 

118.

Zesztywnienie stawu łokciowego:

 

 

a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi

prawy

30

 

ruchami obrotowymi przedramienia (750–1100)

lewy

25

 

b) z brakiem ruchów obrotowych

prawy

35

 

 

lewy

30

 

c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (1600–1800)

prawy

50

 

 

lewy

45

 

d) w innych ustawieniach – zależnie od przydatności

prawy

30–45

 

czynnościowej kończyny

lewy

25–40

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

119.

Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu

 

 

zgięcia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych

 

 

przedramienia:

 

 

a) przy niemożności zgięcia do 900

prawy

10–30

 

 

lewy

5–25

 

b) przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty

prawy

5–20

 

 

lewy

5–15

 

 

 

 

Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego należy oceniać według pozycji 117–119.

 

 

 

 

120.

Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i

prawy

15–30

 

stanu mięśni

lewy

10–25

 

 

 

121.

Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym

5

 

stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się

 

 

według pozycji 117–120, zwiększając stopień stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o:

 

 

 

 

 

Przedramię

 

 

 

 

122.

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości

 

 

przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

 

 

nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia

 

 

zaburzeń czynnościowych:

 

 

a) ze zniekształceniem

prawy

5–15

 

 

lewy

5–10

 

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem

prawy

15–25

 

ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

lewy

10–20

 

itp.)

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

123.

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w

 

 

zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń

 

 

czynnościowych:

 

 

a) ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji

prawe

5–15

 

 

lewe

3–10

 

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem

prawe

15–35

 

ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

lewe

10–30

 

itp.)

 

 

 

 

 

124.

Staw rzekomy kości promieniowej

prawy

30

 

 

lewy

25

 

 

 

 

125.

Staw rzekomy kości łokciowej

prawy

20

 

 

lewy

15

 

 

 

126.

Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia

prawe

40

 

 

lewe

35

 

 

 

127.

Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym

5–15

 

zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych,

 

 

ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia

 

 

się według pozycji 122–126, zwiększając stopień stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia

 

 

powikłań

 

 

 

 

128.

Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od

prawa

55–65

 

charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania

lewa

50–60

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

129.

Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego

prawe

55

 

 

lewe

50

 

 

 

 

Nadgarstek

 

 

 

 

130.

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie

 

 

jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości

 

 

nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) – w zależności od

 

 

ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych

 

 

oraz funkcji palców:

 

 

a) ograniczenie ruchomości

prawy

5–10

 

 

lewy

3–8

 

b) ograniczenie ruchomości dużego stopnia

prawy

10–20

 

 

lewy

8–15

 

c) ograniczenia ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki

prawy

20–30

 

czynnościowo niekorzystnym

lewy

15–25

 

 

 

131.

Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

 

 

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od

prawy

15–30

 

stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

lewy

10–25

 

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym – w zależności

prawy

25–45

 

od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

lewy

20–40

 

 

 

132.

Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi

1–10

 

zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości

 

 

nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się

 

 

według pozycji 130 i 131, zwiększając stopień stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia

 

 

powikłań o:

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

133.

Utrata ręki na poziomie nadgarstka

prawa

55

 

 

lewa

50

 

 

 

 

Ł. Śródręcze i palce

 

 

 

 

 

Kciuk

 

 

 

 

134.

Złamania i zwichnięcia kciuka (pierwszej kości śródręcza i

 

 

paliczków kciuka) – w zależności od ustawienia,

 

 

zniekształcenia i stopnia zaburzeń funkcji kciuka:

 

 

a) z przemieszczeniem

prawy

5–10

 

 

lewy

3–8

 

b) z dużym przemieszczeniem i zniekształceniem

prawy

10–20

 

 

lewy

8–15

 

 

 

 

Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.

 

 

 

 

135.

Utraty w obrębie kciuka:

 

 

a) utrata opuszki

prawy

5

 

 

lewy

3

 

b) utrata paliczka paznokciowego

prawy

10

 

 

lewy

8

 

c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka

prawy

15

 

podstawowego (do 2/3 długości paliczka)

lewy

10

 

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego

prawy

20

 

poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości

lewy

15

 

śródręcza

 

 

e) utrata obu paliczków z kością śródręcza prawy

prawy

30

 

 

lewy

25

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

136.

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (blizny,

 

 

uszkodzenia ścięgnien, zniekształcenia, przykurcze stawów,

 

 

zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

 

 

a) ograniczenie funkcji

prawy

3–10

 

 

lewy

1–8

 

b) znaczne ograniczenie funkcji

prawy

10–20

 

 

lewy

8–15

 

c) upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty

prawy

20–30

 

kciuka

lewy

15–25

 

 

 

 

Palec wskazujący

 

 

 

 

137.

Utraty w obrębie palca wskazującego:

 

 

a) utrata opuszki

prawy

5

 

 

lewy

3

 

b) utrata paliczka paznokciowego

prawy

7

 

 

lewy

5

 

c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka

prawy

8

 

środkowego

lewy

5

 

d) utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3

prawy

12

 

 

lewy

10

 

e) utrata trzech paliczków

prawy

17

 

 

lewy

15

 

f) utrata palca wskazującego z kością śródręcza

prawy

23

 

 

lewy

20

 

 

 

138.

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz

 

 

II kości śródręcza (blizny, uszkodzenia ścięgien,

 

 

zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany

 

 

troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

a) ograniczenie funkcji – w zależności od stopnia

prawy

3–8

 

 

lewy

1–5

 

b) znaczne ograniczenie funkcji – w zależności od stopnia

prawy

8–12

 

 

lewy

5–10

 

c) bezużyteczność palca graniczącą z utratą wskaziciela

prawy

17

 

 

lewy

15

 

 

 

 

Palec trzeci, czwarty i piąty

 

 

 

 

139.

Utrata całego paliczka lub części paliczka:

 

 

a) palca trzeciego i czwartego – za każdy paliczek

prawy

3

 

 

lewy

2

 

b) palca piątego – za każdy paliczek

prawy

1

 

 

lewy

1

 

 

 

 

140.

Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza

prawy

12

 

 

lewy

8

 

 

 

141.

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i

 

 

odpowiednich kości śródręcza (blizny, uszkodzenia ścięgien,

 

 

zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany

 

 

troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

 

 

a) ograniczenie funkcji palca – w zależności od stopnia

prawy

2

 

 

lewy

1

 

b) znaczne ograniczenie funkcji palca – w zależności od

prawy

4

 

stopnia

lewy

3

 

 

 

 

 

c) bezużyteczność palca granicząca z utratą

prawy

7

 

 

lewy

5

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55% a dla lewej 50%.

 

 

 

 

 

M. Uszkodzenia kończyny dolnej

 

 

 

 

 

Biodro

 

 

 

 

142.

Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie

85

 

biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej

 

 

 

 

143.

Przykurcze i ograniczenia ruchów w stawie biodrowym w

5–25

 

następstwie uszkodzeń tkanek miękkich – w zależności od

 

 

stopnia

 

 

 

 

144.

Zesztywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia

 

 

i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:

 

 

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym

20–35

 

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

30–60

 

 

 

145.

Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć,

 

 

złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań

 

 

przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy itp.) –

 

 

w zależności od zakresu ruchów przemieszczeń, skrócenia,

 

 

zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz

 

 

dolegliwości subiektywnych:

 

 

a) ze zmianami miernego stopnia

5–20

 

b) ze zmianami dużego stopnia

20–40

 

c) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami

40–65

 

wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.)

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

146.

Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem

5–15

 

tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się

 

 

według pozycji 142–145, zwiększając stopień stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od

 

 

rozmiarów powikłań o:

 

 

 

 

 

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem.

 

 

 

 

 

Udo

 

 

 

 

147.

Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń,

 

 

skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w

 

 

stawach:

 

 

a) z nieznacznymi zmianami i skróceniem do 4 cm

5–15

 

b) z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm

15–30

 

c) ze skróceniem ponad 6 cm i ciężkimi zmianami

30–40

 

 

 

148.

Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiające

40–60

 

obciążenie kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia

 

 

funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych

 

 

 

 

149.

Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia,

5–20

 

pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w

 

 

zależności od zaburzeń funkcji itp.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

150.

Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności

5–30

 

od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych

 

151.

Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem

1–10

 

kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem

 

 

pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi ocenia się

 

 

według pozycji 147–150, zwiększając stopień stałego lub

 

 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od

 

 

rozmiarów powikłań o

 

152.

Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem

10–65

 

nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 147–150,

 

 

zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o

 

 

Uwaga: Łączny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku

 

 

na zdrowiu ocenianego według pozycji 147–150 i 152 nie może

 

 

przekroczyć 70%.

 

153.

Utrata kończyny – zależnie od długości kikuta i przydatności

50–70

 

jego cech do oprotezowania

 

 

 

 

 

Kolano

 

 

 

 

154.

Zesztywnienie stawu kolanowego:

 

 

a) w pozycji funkcjonalnej korzystnej 0–15°

30

 

b) przy większych stopniach zgięcia lub przeproście powyżej

1

 

–10° (minus 10°) stosuje się ocenę wg pp. a) – zwiększając

 

 

stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za

 

 

każde 4° odchylenie ponad granicę 15° lub –10° o:

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

155.

Trwałe ograniczenia ruchomości stawu kolanowego w

 

 

następstwie uszkodzeń samego stawu (uszkodzenia

 

 

więzadłowe, torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw

 

 

kolanowy itd.) – w zależności od charakteru przykurczu i

 

 

zakresu ubytku funkcji:

 

 

a) utrata ruchomości w zakresie 0 – 40° za każde 2° ubytku

1

 

ruchu

 

 

b) utrata ruchomości w zakresie 40° – 90° za każde 5° ubytku

1

 

ruchu

 

 

c) utrata ruchomości w zakresie 90° – 120° za każde 10° ubytku

1

 

ruchu

 

 

Uwaga: prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów przyjmuje

 

 

się w granicach 0° – 120°.

 

156.

Inne następstwa uszkodzeń kolana: skrócenie kończyny,

1–20

 

zaburzenia osi, stawu (koślawość, szpotawość, ruchomość

 

 

patologiczna), dolegliwości przewlekłe zapalne, zapalenia

 

 

ropne, ciała obce, przetoki itp. – w zależności od stopnia

 

157.

Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego

65

 

 

 

 

Podudzie

 

 

 

 

158.

Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia,

 

 

przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i

 

 

czynnościowych kończyny itp.:

 

 

a) ze zmianami lub skróceniem do 4 cm

5–15

 

b) z dużymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem od 4 cm

15–25

 

do 6 cm

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

c) ze skróceniem powyżej 6 cm lub bardzo rozległymi

25–50

 

zmianami wtórnymi i dodatkowymi powikłaniami w postaci

 

 

przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych

 

 

skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków

 

 

kostnych i zmian neurologicznych

 

159.

Izolowane złamania strzałki (oprócz kostki bocznej)

3

160.

Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna

5–20

 

Achillesa i innych ścięgien – zależnie od rozległości

 

 

uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy

 

161.

Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od

 

 

charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i

 

 

zmian wtórnych w obrębie kończyny:

 

 

a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej

60

 

b) przy dłuższych kikutach

40–55

 

 

 

 

Stawy skokowe, stopa

 

 

 

 

162.

Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach

 

 

skokowych (w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, złamania

 

 

kości tworzących staw, zranień, ciał obcych, blizn itp.)

 

 

– w zależności od ich stopnia i dolegliwości:

 

 

a) bez zniekształceń

1–15

 

b) ze zniekształceniem, upośledzeniem funkcji ruchowej i

15–25

 

statycznej stopy

 

 

c) powikłane przewlekłym zapaleniem kości i stawu,

25–40

 

przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami

 

 

neurologicznymi itp.

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

163.

Zesztywnienie stawu skokowego – w zależności od ustawienia

 

 

stopy, zmian wtórnych i powikłań:

 

 

a) pod kątem zbliżonym do prostego

10–20

 

b) w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych

20–40

164.

Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem,

 

 

zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi:

 

 

a) miernego stopnia – zależnie od wielkości zaburzeń

5–15

 

czynnościowych

 

 

b) znacznego stopnia lub z powikłaniami – zależnie od

15–30

 

wielkości zaburzeń czynnościowych

 

165.

Utrata kości piętowej lub skokowej

40

166.

Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniem,

 

 

zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi:

 

 

a) miernego stopnia – zależnie od wielkości zaburzeń

5–10

 

czynnościowych

 

 

b) znacznego stopnia lub innymi powikłaniami – zależnie od

10–20

 

wielkości zaburzeń

 

167.

Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem,

 

 

zniekształceniem stopy:

 

 

a) złamania I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem – w

5–15

 

zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych

 

 

b) złamania II, III lub IV kości śródstopia – w zależności od

3–10

 

stopnia zaburzeń czynnościowych

 

 

c) złamania trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od

10–20

 

zaburzeń czynnościowych

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

168.

Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości,

1–10

 

przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami

 

 

neurologicznymi ocenia się według pozycji 167, zwiększając

 

 

stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w

 

 

zależności od stopnia powikłań o

 

169.

Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i

1–15

 

zniekształcające – w zależności od stopnia upośledzenia

 

 

czynności

 

170.

Utrata stopy w całości

50

171.

Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

40

172.

Utrata stopy w stawie Lisfranka

35

173.

Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – zależnie od

20–30

 

rozległości utraty przedstopia i cech kikuta

 

 

 

 

 

Palce stopy

 

 

 

 

174.

Utrata paliczka paznokciowego palucha

5

175.

Utrata całego palucha

7

176.

Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od

10–20

 

rozmiaru utraty kości śródstopia

 

177.

Utrata palców II–V w części lub całości – za każdy palec

2

178.

Utrata V palca wraz z kością śródstopia – zależnie od wielkości

5–10

 

utraty kości śródstopia

 

 

 

 

Procent stałego lub długo trwałego uszczerbku na zdrowiu

179.

Utrata palców II–IV z kością śródstopia – zależnie od wielkości

3–5

 

utraty kości śródstopia, za każdy palec

 

180.

Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców – w zależności od

1–5

 

stopnia upośledzenia funkcji

 

 

 

 

 

N. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów

 

 

obwodowych

 

 

 

 

181.

Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia

 

 

zaburzeń:

 

 

a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem

5–15

 

podobojczykowym

 

 

b) nerwu piersiowego długiego

prawy

5–15

 

 

lewy

5–10

 

c) nerwu pachowego

prawy

15–25

 

 

lewy

10–20

 

d) nerwu mięśniowo-skórnego

prawy

10–25

 

 

lewy

5–20

 

e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do

prawy

15–45

 

mięśnia trójgłowego ramienia

lewy

5–35

 

f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do

prawy

10–30

 

mięśnia trójgłowego ramienia

lewy

5–25

 

g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia

prawy

5–25

 

odwracacza przedramienia

lewy

5–15

 

h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia

prawy

5–15

 

odwracacza przedramienia

lewy

1–10

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia

prawy

10–40

 

 

lewy

5–30

 

j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka

prawy

5–25

 

 

lewy

5–15

 

k) nerwu łokciowego

prawy

10–30

 

 

lewy

5–20

 

l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)

prawy

15–25

 

 

lewy

10–20

 

m) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)

prawy

25–45

 

 

lewy

20–40

 

n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego

1–15

 

o) nerwu zasłonowego

5–15

 

p) nerwu udowego

10–30

 

q) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)

10–20

 

r) nerwu sromowego wspólnego

5–25

 

s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i

20–60

 

strzałkowy (normę w wysokości ponad 50% stosować tylko

 

 

przy nieuleczalnych owrzodzeniach)

 

 

t) nerwu piszczelowego (normę w wysokości ponad 30%

10–40

 

stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)

 

 

u) nerwu strzałkowego

10–20

 

v) splotu lędźwiowo-krzyżowego

40–70

 

w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego

1–10

 

Uwaga: Według pozycji 181 ocenia się tylko uszkodzenia

 

 

nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń

 

 

kostnych, mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę według

 

 

pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych.

 

182.

Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną – w

prawy

30

 

zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów lewy

lewy

50

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 

 

 

O. Choroby zawodowe

 

 

 

 

183.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane

0–100

 

przez substancje chemiczne

 

 

Uwaga: Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu ustala się w zależności od rodzaju substancji chemicznej,

 

 

rodzaju uszkodzenia, tj. zespołu objawów klinicznych i stopnia

 

 

upośledzenia sprawności ustroju, obniżającego zdolność do pracy

 

 

zarobkowej. Przy ocenie należy również posługiwać się ustaleniami

 

 

określonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych

 

 

pozycjach.

 

184.

Pylice płuc:

 

 

1) pylica krzemowa

 

 

2) pylica górników kopalń węgla

 

 

3) pylico-gruźlica

 

 

4) pylica spawaczy

 

 

5) pylica azbestowa

 

 

6) inne rodzaje pylic

 

 

a) pylice płuc bez zaburzenia sprawności układu

10–20

 

oddechowego stanowiące profilaktyczne przeciwwskazanie

 

 

do pracy w narażeniu na działanie pyłu zwłókniającego w

 

 

stężeniach przekraczających NDS

 

 

b) pylice płuc z zaburzeniami sprawności wentylacyjnej lub

21–60

 

wymiany gazów w płucach z ograniczeniem wydolności

 

 

wysiłkowej układu oddechowego

 

 

c) pylice płuc z objawami przewlekłego serca płucnego lub

61 –100

 

niewydolności oddechowo-krążeniowej

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

185.

Przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego

 

 

powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych,

 

 

drażniących, uczulających (alergenów) w razie stwierdzenia

 

 

niewydolności układu oddechowego:

 

 

a) przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego

10–20

 

(PNChUO) w okresie wydolności układu oddechowego,

 

 

stanowiące profilaktycznie uzasadnione przeciwwskazanie

 

 

do dalszej pracy w narażeniu na kontakt z czynnikami

 

 

zawodowymi, uszkadzającymi układ oddechowy

 

 

b) PNChUO (łącznie z rozedmą płuc) w okresie względnej

20–40

 

wydolności układu oddechowego (ograniczenie wydolności

 

 

wentylacyjnej po obciążeniu wysiłkiem fizycznym)

 

 

c) PNChUO (łącznie z rozedmą płuc i innymi chorobami

40–80

 

układu oddechowego) w okresie niewydolności

 

 

oddechowej

 

 

d) rozwinięty, zaawansowany, przewlekły zespół płucno-

80–100

 

-sercowy w okresie niewydolności układu krążeniowo-

 

 

-oddechowego, który może wymagać opieki innych osób

 

186.

Byssinoza

 

 

a) postać bez upośledzenia sprawności z powodu zmniejszonej

10–20

 

tolerancji wysiłku lub zmniejszonej sprawności

 

 

wentylacyjnej płuc

 

 

b) postać z trwałym upośledzeniem sprawności z powodu

20–60

 

zmniejszonej tolerancji wysiłku lub zmniejszonej

 

 

sprawności wentylacyjnej płuc

 

187.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

oceniać według

 

 

poz. 51 i 52

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

188.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o

oceniać według

 

działaniu żrącym lub drażniącym

poz. 20

189.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym

 

 

wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 

 

a) guzki głosowe twarde

10–30

 

b) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych

10–40

 

c) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy

10–30

 

głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą

 

 

dysfonią

 

190.

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego

0–100

191.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania

20 – 100

 

czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za

 

 

rakotwórcze u ludzi

 

 

Uwaga: Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu określa się w zależności od lokalizacji zmian

 

 

nowotworowych i ich zaawansowania.

 

192.

Choroby skóry w zależności od lokalizacji, rozległości i

0–50

 

natężenia zmian

 

193.

Schorzenia nerwów, mięśni, ścięgien, pochewek ścięgnistych,

5–50

 

kaletek maziowych, tkanek okołostawowych – powodujące

 

 

nieodwracalne zmiany w układzie ruchowym, wywołane

 

 

sposobem wykonywania pracy

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

194.

Uszkodzenia narządu słuchu związane ze stałym narażeniem

 

 

na działanie nadmiernego hałasu

 

 

Uwaga: Oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu należy dokonywać na podstawie ustaleń określonych w poz.

 

 

42 tabeli.

 

195.

Zespół wibracyjny:

 

 

a) choroba wibracyjna wyrównana (postać parestezyjno-

25–40

 

-czuciowa, wstępne stadium zmian naczyniowych, drobne

 

 

zmiany kostne wykryte radiologicznym badaniem układu

 

 

Kostno-stawowego), stanowiąca przeciwwskazanie do

 

 

pracy w narażeniu na działanie wibracji

 

 

b) choroba wibracyjna niewyrównana

45–80

196.

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego

0–100

 

ciśnienia atmosferycznego:

 

 

a) choroba dekompresyjna

 

 

b) urazy ciśnieniowe

 

 

c) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod

 

 

zwiększonym ciśnieniem

 

197.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich

0–100

 

temperatur otoczenia:

 

 

a) udar cieplny albo jego następstwa

 

 

b) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa

 

 

c) odmroźmy

 

 

 

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

198.

Choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi,

0–100

 

chemicznymi lub biologicznymi

 

 

Uwaga: Przy ocenie stałego lub długotrwałego uszczerbku na

 

 

zdrowiu należy posiłkować się ustaleniami określonymi w poz.

 

 

27–41 tabeli.

 

199.

Choroby zakaźne lub pasożytnicze

0–100

 

 

Uwaga:

Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

określa się w zależności od skutków, jakie choroba

pozostawiła w narządach i układach.

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw