REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 235 poz. 1981

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2003

z dnia 18 grudnia 2002 r.

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 155.697.654 tys. zł.

2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 431.654 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 38.734.000 tys. zł.

Art. 2.
Zestawienie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zawiera załącznik nr 3.
Art. 3.
Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 266.723.326 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 227.989.326 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 4.
Art. 4.
Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2002 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5.
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 60.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne nie może przekroczyć kwoty 37.000.000 tys. zł, w tym z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć kwoty 23.000.000 tys. zł.

3. Limity określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do kredytów i pożyczek zagranicznych oraz emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, z wyjątkiem terminowej spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wartość nominalna nowo zaciągniętych zobowiązań na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 53.000.000 tys. zł.

Art. 6.
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu Skarbu Państwa pomiędzy częściami budżetu państwa, z których finansowane są wydatki na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

2. Do przenoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, w ramach części budżetu państwa, z których finansowana jest obsługa długu Skarbu Państwa, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824).

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego.

4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody związane ze spłatą długu krajowego lub zagranicznego.

Art. 7.
W przypadku wystąpienia do końca trzeciego kwartału 2003 r. oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia w kwocie nieprzekraczającej:

1) 100.000 tys. zł na zasiłki z pomocy społecznej oraz na rodziny zastępcze;

2) 35.000 tys. zł na metro warszawskie.

Art. 8.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.
Art. 9.
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2003 r. do kwoty 23.000.000 tys. zł, w tym gwarancje naprawienia szkód do kwoty 500.000 tys. zł.
Art. 10.
Ustala się w 2003 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 6.500.000 tys. zł.
Art. 11.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług – do kwoty 1.037.250 tys. zł;

2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych – do kwoty 301.000 tys. zł;

3) pożyczek funkcjonującym w Rzeczypospolitej Polskiej bankom, określonym w umowie „Protokół finansowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie współpracy”, ze środków uzyskanych od Rządu Republiki Francuskiej, na pokrywanie, ustalonej w trybie wynikającym z umowy, części potrzeb finansowania inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo kapitale mieszanym polsko-francuskim – do kwoty 65.000 tys. zł;

4) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego – do kwoty 10.000 tys. zł.

Art. 12.
Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 5.
Art. 13.
Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Art. 14.
Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 7.
Art. 15.
Ustala się limit wydatków na finansowanie zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i N r 230, poz. 1921), w kwocie 1.000.000 tys. zł.
Art. 16.
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.
Art. 17.
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.
Art. 18.
Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 10.
Art. 19.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 11:

a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2003 r., z zastrzeżeniem ust. 4) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2003 r.);

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.603,56 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów oraz aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej – w wysokości 1.667,70 zł,

c) sędziów i prokuratorów – w wysokości 1.355,71 zł,

d) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r. – w wysokości 1.355,71 zł,

e) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. – w wysokości 1.618,92 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyjątkiem wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 104,0%.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy, o której mowa w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń – w wysokości 10.390 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 310 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2.100 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2003 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W roku 2003 nie następuje wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Art. 20.
Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunatów, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, oraz w placówkach zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12.
Art. 21.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) – ustala się kwotę wydatków na dofinansowanie zadań własnych samorządów województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w wysokości 300.000 tys. zł.
Art. 22.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 226.476 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440), przy czym kwota ta nie uwzględnia podatku od towarów i usług

200.000 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i podręczników akademickich

9.876 tys. zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

16.600 tys. zł.

 

Art. 23.
Ustala się dotacje przedmiotowe na:

 

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie

11.469 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie

599 tys. zł;

3) powierzchnie będące w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie

2.418 tys. zł.

 

Art. 24.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 248.671 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w szczególności w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) upowszechniania doradztwa rolniczego;

3) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE);

4) monitoringu jakości surowców rolnych i produktów spożywczych;

5) ochrony roślin;

6) rolnictwa ekologicznego;

7) stosowania nawozów wapniowych;

8) monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu.

Art. 25.
Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości 186.067 tys. zł.
Art. 26.
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 75.000 tys. zł.
Art. 27.
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 450 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 3.073.439 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia – w wysokości 28.056 tys. zł.

Art. 28.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.
Art. 29.
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679), wynosi 1.850.000 tys. zł.
Art. 30.
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 29, wynosi 115.000 tys. zł.
Art. 31.
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 29, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 32.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 355.225 tys. zł.
Art. 33.
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), wynosi 5.000 tys. zł.
Art. 34.
Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539), wynosi 7.201 tys. zł.
Art. 35.
Prognozowane na 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.195 zł.
Art. 36.
Wpływy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 383), oraz przychody, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397), określa się na kwotę 4.000.000 tys. zł.
Art. 37.
Ustala się etaty Policji w liczbie 103.309.
Art. 38.
Przychody z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, przeznaczone na jego restrukturyzację, a także na proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określa się na kwotę 190.752 tys. zł.
Art. 39.
1. Wydatki budżetowe w kwocie 973.452 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację programów:

1) finansowego wsparcia zadań wynikających z reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie

949.452 tys. zł,

z tego na:

 

a) zadania wynikające z art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), a także usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów, utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o., wypłatę rent wyrównawczych przysługujących od kopalni całkowicie likwidowanych, deputatów węglowych dla emerytów i rencistów kopalni całkowicie likwidowanych, obsługę wypłat ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

918.222 tys. zł,

w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy

49.992 tys. zł,

b) monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego

5.000 tys. zł,

c) wypłatę deputatów węglowych przysługujących byłym pracownikom kopalni zlikwidowanych, wypłacanych poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

26.230 tys. zł;

2) restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w kwocie

24.000 tys. zł,

z tego na:

 

a) restrukturyzację zatrudnienia

22.200 tys. zł,

b) monitoring restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

1.800 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów może dokonywać przeniesień środków między poszczególnymi zadaniami w ramach kwoty określonej w ust. 1 pkt 1.

Art. 40.
Łączna kwota wpłat gmin, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) – wynosi 275.404 tys. zł.
Art. 41.
Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin polegających na wypłacie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) – w wysokości 401.000 tys. zł.
Art. 42.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) ustala się wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także zarządzaniem nimi – w wysokości 4.429.860 tys. zł.
Art. 43.
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679).
Art. 44.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 29.
Art. 45.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, oraz zasady przyznawania osłon socjalnych dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów”, którzy pracowali pod ziemią, a w szczególności określi warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wypłacania tych osłon.

Art. 46.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa – centralnych zakupów:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół;

2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Art. 47.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, na zwiększenie wydatków zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
Art. 48.
1. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu oraz minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do środków specjalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145), a także środków specjalnych, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761), w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) oraz w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5% planowanych wpływów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów oraz minister właściwy do spraw transportu, dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3% planowanych wpływów.

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane do budżetu państwa w częściach, co kwartał, w wysokości 25% wpłaty w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał – w terminie do dnia 20 grudnia 2003 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nastąpi w dwóch równych częściach – w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r. oraz do dnia 20 grudnia 2003 r.

Art. 49.
W przypadku uzyskania do końca trzeciego kwartału 2003 r. dodatkowej kwoty dochodów z podatku akcyzowego do wysokości 565.000 tys. zł ponad kwotę 25.732.500 tys. zł oraz dochodów z cła do wysokości 255.000 tys. zł ponad kwotę 2.843.500 tys. zł upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów, pod warunkiem że nie są zagrożone przewidywane dochody z pozostałych źródeł, do uruchomienia w pierwszej kolejności rezerwy celowej na dotację dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kwoty 275.000 tys. zł z przeznaczeniem na dopłaty do mleka, a w następnej kolejności rezerw celowych przeznaczonych na:

1) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich o kwotę 210.000 tys. zł, w tym 35.000 tys. zł na metro warszawskie;

2) zwiększenie środków na pracownie internetowe w szkołach;

3) zwiększenie dotacji na dofinansowanie przygotowań do sportowych Igrzysk Olimpijskich o kwotę 20.000 tys. zł;

4) program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w kwocie 110.000 tys. zł;

5) zwiększenie dotacji na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę 110.000 tys. zł;

6) zwiększenie środków na pomoc społeczną o kwotę 75.000 tys. zł.

Art. 50.
Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 13.
Art. 51.
Plany finansowe:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

3) Agencji Rezerw Materiałowych,

4) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

5) Agencji Rynku Rolnego,

6) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

7) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

– określa załącznik nr 14.

Art. 52.
Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 53.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2003 R. ZESTAWIENIE OGÓŁEM]

Załącznik do ustawy budżetowej na rok 2003
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1981)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2003 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2003 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2003

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [CZĘŚĆ 98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 4

CZĘŚĆ 98 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2003 R.]

Załącznik nr 5

ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2003 R.]

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 7. [WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2003 R.]

Załącznik nr 7

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 8. [DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 8

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 9. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2003 R.]

Załącznik nr 9

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 10. [ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA W 2003 R.]

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 11. [ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2003 R.]

Załącznik nr 11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 12. [LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2003]

Załącznik nr 12

LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2003

Wyświetl załącznik

Załącznik 13. [WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2003 R.]

Załącznik nr 13

WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2003 R.

Wyświetl załącznik

Załącznik 14. [PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2003]

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2003

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2002-12-30
  • Data obowiązywania: 2002-12-30
  • Z mocą od: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA