REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1988

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i tryb sporządzania raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych, zwanych dalej „raportami”, przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;

2) tryb opiniowania raportów przez dyrektora właściwego urzędu morskiego.

§ 2. [Treść raportu]

Raport zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz formę prawną podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską;

2) zestawienie istniejących portowych urządzeń odbiorczych dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

3) dane techniczno-technologiczne dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 2, oraz informacje o sposobie transportu odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków do miejsc ich magazynowania lub innego zagospodarowania;

4) zestawienie portowych urządzeń odbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz plan sytuacyjny z lokalizacją tych urządzeń;

5) informacje dotyczące ruchu poszczególnych rodzajów statków i częstotliwości korzystania przez te statki z portowych urządzeń odbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

6) informacje dotyczące kategorii, rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych odebranych ze statków do portowych urządzeń odbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia;

7) informacje o stopniu wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. [Okres sporządzania raportu przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską]

1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską sporządza raport co 5 lat.

2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora właściwego urzędu morskiego nieprawidłowego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych, podmiot zarządzający portem lub przystanią morską sporządza raport za okres i w terminie, wyznaczonych przez dyrektora właściwego urzędu.

§ 4. [Przekazanie raportu w formie drukowanej oraz elektronicznej]

1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską przekazuje dyrektorowi właściwego urzędu morskiego raport w formie drukowanej oraz elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jego sporządzenia.

2. Dyrektor właściwego urzędu morskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu wydaje opinię, w której stwierdza, czy:

1) zakres przedłożonego raportu spełnia wymagania określone w § 2;

2) należy przedstawić oraz w jakim zakresie informacje uzupełniające do raportu;

3) ilość i wielkość portowych urządzeń odbiorczych oraz stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są wystarczające;

4) wymagane jest sporządzenie raportu za okres inny niż określony w § 3 ust. 1.

§ 5. [Termin sporządzenia i przekazania do zaopiniowania pierwszego raportu]

Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską sporządzi i przekaże do zaopiniowania właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego pierwszy raport w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [Zestawienie portowych urządzeń odbiorczych]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 grudnia 2002 r. (poz. 1988)

Załącznik nr 1

Zestawienie portowych urządzeń odbiorczych

Lp.

Kategorie odpadów(1)

Rodzaj urządzeń stosowanych do odbioru i okresowego magazynowania odpadów(2)

Parametry charakteryzu-jące zdolność przerobową urządzeń(3)

Wykonawca usługi w zakresie odbioru i magazynowania odpadów(4)

Kod(5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Odpady olejowe i ich mieszaniny

 

 

 

 

2.

Ścieki

 

 

 

 

3.

Odpady stałe

 

 

 

 

4.

Pozostałości ładunkowe

 

 

 

 

 

Objaśnienia do załącznika nr 1:

(1) Kategorie odpadów oraz pozostałości ładunkowych należy podawać w tabeli zgodnie z ustaleniami przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), tj.:

– odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w Załączniku l Konwencji MARPOL 1973/78,

– ścieki – wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL 1973/78,

– odpady stałe – odpady bytowe i eksploatacyjne powstające na statku, wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78, z uwzględnieniem Wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmującego odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe,

– pozostałości ładunkowe – zdefiniowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi w art. 3 pkt 5 ustawy,

przy czym w zależności od potrzeb należy wyspecyfikować urządzenia stosowane dla poszczególnych rodzajów odpadów i pozostałości ładunkowych w każdej z wymienionych kategorii.

(2) W odniesieniu do rodzaju urządzenia stosowanego do odbioru lub magazynowania odpadów należy podać urządzenia stosowane do odbioru odpadów lub pozostałości ładunkowych ze statków takie jak cysterny, barki, różnego typu pojazdy itp., a w przypadku magazynowania takie jak place, boksy, zbiorniki, kontenery, inne pojemniki itp. W tej kolumnie należy również podać środki transportu odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków do miejsc magazynowania lub do innych urządzeń i instalacji, w których prowadzone będzie ich dalsze zagospodarowanie.

(3) Należy podać maksymalną przepustowość urządzeń odbiorczych (w m3/godz. lub Mg/godz. oraz dla okresu rocznego), powierzchnię lub pojemność magazynową (w m2 lub w m3), pojemność lub ładowność stosowanych środków transportu (w m3 lub w Mg) itp. parametry.

(4) Należy zamieścić dane dotyczące podmiotu wykonującego usługi w tym zakresie (nazwa, adres, forma prawna, nr i data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie wydanego w trybie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) lub ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

(5) Należy wskazać kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – nie dotyczy ścieków.

Załącznik 2. [Zestawienie urządzeń i instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz pozostałości ładunkowych odbieranych ze statków lub z miejsca ich magazynowania]

Załącznik nr 2

Zestawienie urządzeń i instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz pozostałości ładunkowych odbieranych ze statków lub z miejsca ich magazynowania

Lp.

Kategorie odpadów(1)

Rodzaj urządzenia lub instalacji(2)

Parametry charakteryzu-jące zdolność przerobową(3)

Zarządzający instalacją lub urządzeniem(4)

Kod(5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Odpady olejowe i ich mieszaniny

 

 

 

 

2.

Ścieki

 

 

 

 

3.

Odpady stałe

 

 

 

 

4.

Pozostałości ładunkowe

 

 

 

 

 

Objaśnienia do załącznika nr 2:

(1) Kategorie odpadów oraz pozostałości ładunkowych należy podawać w tabeli zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), tj.:

– odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w Załączniku l Konwencji MARPOL 1973/78,

– ścieki – wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL 1973/78,

– odpady stałe – odpady bytowe i eksploatacyjne powstające na statku, wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78, z uwzględnieniem Wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmującego odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe,

– pozostałości ładunkowe – zdefiniowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi w ust. 3 pkt 5 ustawy, przy czym w zależności od potrzeb należy wyspecyfikować urządzenia stosowane dla poszczególnych rodzajów odpadów i pozostałości ładunkowych w każdej z wymienionych kategorii.

(2) Należy podać rodzaje urządzeń lub instalacji stosowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz pozostałości ładunkowych w każdej z wymienionych kategorii.

(3) Należy podać maksymalną zdolność przerobową urządzeń i instalacji (w m3/godz. lub w Mg/godz. oraz dla okresu rocznego), pojemność składowiskową (w m3) itp.

(4) Należy zamieścić dane dotyczące zarządzającego instalacją lub urządzeniem (nazwa, adres, forma prawna, zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane w trybie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

(5) Należy wskazać kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – nie dotyczy ścieków.

Załącznik 3. [Rodzaje i ilości statków zawijających do portu lub przystani morskiej oraz częstotliwość korzystania przez nie z portowych urządzeń odbiorczych]

Załącznik nr 3

Rodzaje i ilości statków zawijających do portu lub przystani morskiej oraz częstotliwość korzystania przez nie z portowych urządzeń odbiorczych

Lp.

Rodzaj statku (1)

Inne informacje o statkach(2)

Ilość zawinięć do portu lub przystani morskiej(3)

Ilość statków, które przekazały poszczególne odpady oraz pozostałości ładunkowe do portowych urządzeń odbiorczych

odpady olejowe i ich mieszaniny

ścieki

odpady stale

pozosta-łości ładun-kowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Zbiornikowce olejowe, zbiornikowce do przewozu surowej ropy naftowej, statki kombinowane

 

 

 

 

 

 

2.

Chemikaliowce

 

 

 

 

 

 

3.

Masowce

 

 

 

 

 

 

4.

Drobnicowce

 

 

 

 

 

 

5.

Kontenerowce

 

 

 

 

 

 

6.

Statki pasażerskie

 

 

 

 

 

 

7.

Statki rybackie

 

 

 

 

 

 

8.

Inne statki

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do załącznika nr 3:

(1) Należy podać, najdokładniej jak jest to możliwe, rodzaje statków wg podanego podziału, przy czym w odniesieniu do Ip. 1 i 2 są to statki zdefiniowane przepisami międzynarodowymi, w szczególności w Załączniku l i II do Konwencji MARPOL 1973/78, a w odniesieniu do Ip. 7 – inne niż wymienione w Ip. 3–6.

(2) Należy podać najdokładniej jak jest to możliwe, informacje o łącznym i średnim tonażu (GT) w skali rocznej, poszczególnych rodzajów statków oraz inne informacje (np. o średniej liczbie osób na pokładzie – szczególnie dla statków pasażerskich itp.).

(3) Należy podać, najdokładniej jak jest to możliwe, ilości zawinięć poszczególnych rodzajów statków, a w szczególności statków wymienionych w Ip. 1, 2, 6 i 7 (w odniesieniu do pozostałych można je podać sumarycznie).

Załącznik 4. [Rodzaje i ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych odebranych ze statków]

Załącznik nr 4

Rodzaje i ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych odebranych ze statków

Lp.

Kategorie i rodzaje odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Dość poszczególnych odpadów i pozostałości ładunkowych odebranych w portowych urządzeniach odbiorczych

Kod(5)

1.

2.

3.

4.

1.

Odpady olejowe i ich mieszaniny(1) [m3/rok] (szlamy, wody zęzowe i inne)

 

 

2.

Ścieki [m3/rok]

 

 

3.

Odpady stałe(2) [t/rok] (śmieci w tym odpady żywnościowe, plastik, inne)

 

 

4.

Pozostałości ładunkowe(3) [t/rok]

 

 

5.

Inne odpady(4) [t/rok] (np. odpady związane z ładunkiem)

 

 

 

Objaśnienia do załącznika nr 4:

(1),(2) i (3) Należy podać dane ilościowe (łączne) dotyczące poszczególnych kategorii odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków wg kategorii określonych przepisami art. 6 ust. 1 ustawy z ich dodatkowym podziałem na rodzaje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

(4) należy podać ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych, w odpowiednich kategoriach i rodzajach, które podlegały kwarantannie przed dalszym zagospodarowaniem na podstawie decyzji portowej inspekcji sanitarnej i których nie ujmuje się w Ip. 1–4.

(5) Należy wskazać na kod i rodzaj odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – nie dotyczy ścieków.

Załącznik 5. [Informacje o stopniu wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych]

Załącznik nr 5

Informacje o stopniu wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych

Część A – Odpady olejowe i ich mieszaniny

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

1.

Czy urządzenia odbiorcze są dostępne:

 

 

 

*24 godz. / dobę, 7 dni / tydzień

 

 

 

* 24 godz. / dobę, 5 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 7 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 5 dni / tydzień

 

 

 

*w innych okresach czasu (wymienić)

 

 

2.

Czy usługa odbioru odpadów jest dostępna:

 

 

 

*przy wszystkich nabrzeżach

 

 

 

*przy większości nabrzeży

 

 

 

*przy jednym nabrzeżu

 

 

 

*dla statków kotwiczących w granicach portu

 

 

 

*dla statków kotwiczących poza granicami portu

 

 

 

*inaczej (wymienić)

 

 

3.

W jaki sposób odbywa się odbiór i magazynowanie odpadów

 

 

 

 

 

 

*„na wodzie”

 

 

 

*„na lądzie”

 

 

 

*w postaci mieszaniny (bez rozdzielania wstępnego na statku)

 

 

 

 

 

 

*po wstępnej separacji oleju i wody na statku

 

 

 

*w zbiornikach magazynowych – pośrednich

 

 

 

(podać, gdzie zlokalizowane: na barce, na

 

 

 

lądzie itp.)

 

 

 

*czy przed przekazaniem do dalszego

 

 

 

zagospodarowania (odzysku,

 

 

 

unieszkodliwiania itp.) prowadzi się separację

 

 

 

wody i oleju w miejscach pośredniego

 

 

 

magazynowania (jeśli tak – podać jaką metodą)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

3.

*czy odebrane odpady olejowe są przede

 

 

cd

wszystkim kierowane do odzysku olejów i ich

 

 

 

ponownego wykorzystania (jeśli tak – podać

 

 

 

orientacyjnie w jakim % w stosunku do

 

 

 

całkowitej ilości odebranych odpadów)

 

 

 

*czy w granicach portu znajdują się urządzenia

 

 

 

lub instalacje do odzysku olejów w postaci

 

 

 

produktu handlowego (nadającego się do

 

 

 

sprzedaży) lub do końcowego unieszkodliwiania

 

 

 

tych odpadów (jeśli tak – wymienić te instalacje)

 

 

4.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w odbiorze lub magazynowaniu odpadów przez firmy świadczące te usługi takie jak (w miarę możliwości podać dane liczbowe):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*minimalna ilość odbieranych odpadów (m3)

 

 

 

*maksymalna ilość odbieranych odpadów (m3 )

 

 

 

*wydajność odbioru (m3 / godz.)

 

 

 

*inne (wymienić, np. rodzaj statku)

 

 

 

*dostęp urządzenia odbiorczego do statku lub do

 

 

 

nabrzeża

 

 

5.

Czy informacja o zamiarze zdania odpadów przez statek do portowych urządzeń odbiorczych jest wymagana z wyprzedzeniem:

 

 

 

*do 2 godzin

 

 

 

* 2 godzin

 

 

 

*24 godzin

 

 

 

*48 godzin

 

 

 

*inne (wymienić)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

6.

Czy usługa w zakresie odbioru jest wykonywana:

 

 

 

*całkowicie w ramach opłaty tonażowej (bez

 

 

 

jakichkolwiek opłat dodatkowych i specjalnych)

 

 

 

* częściowo w ramach opłaty tonażowej oraz za

 

 

 

opłatami dodatkowymi i specjalnymi

 

 

 

*w ramach opłat ustalonych odrębną umową

 

 

 

pomiędzy statkiem i firmą odbierającą odpady

 

 

 

*w oparciu o inaczej ustalone opłaty (podać w jaki

 

 

 

sposób)

 

 

 

*czy ustalone opłaty za odbiór odpadów

 

 

 

zniechęcają statki do zdawania odpadów i

 

 

 

powodują ograniczenie ich ilości

 

 

 

przekazywanych do urządzeń odbiorczych w

 

 

 

danym porcie

 

 

7.

Czy urządzenia odbiorcze są zlokalizowane w dogodny i niepowodujący nadmiernych opóźnień w ruchu statków sposób (podać, czy w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły tego rodzaju sytuacje)

 

 

8.

Czy obowiązujące w porcie procedury odbioru odpadów są jasne i zrozumiałe dla statków (podać, czy wystąpiły w tym zakresie istotne zakłócenia)

 

 

9.

Czy istniejący sposób gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania urządzeń odbiorczych nie powoduje zastrzeżeń ze strony innych podmiotów i instytucji, do których są one przekazywane (podać, czy wystąpiły w tym zakresie istotne zastrzeżenia i takiego rodzaju)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

10.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami podmiot zarządzający portem lub przystanią prowadzi współpracę z innymi podmiotami zlokalizowanymi w ich granicach lub na terenie miasta / gminy, w której ma siedzibę (jeśli tak – podać informacje na ten temat)

 

 

11.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami miało miejsce nałożenie na podmiot zarządzający portem / przystanią jakiejkolwiek kary, upomnienia itp. z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów (jeśli tak – podać kiedy i jakie, dla okresu dwóch lat poprzedzających opracowanie raportu)

 

 

 

Część B – Ścieki

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

l.

Czy urządzenia odbiorcze są dostępne:

 

 

 

*24 godz. / dobę, 7 dni / tydzień

 

 

 

*24 godz. / dobę, 5 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 7 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 5 dni / tydzień

 

 

 

*w innych okresach czasu (wymienić)

 

 

2.

Czy usługa odbioru ścieków jest dostępna:

 

 

 

*przy wszystkich nabrzeżach

 

 

 

*przy większości nabrzeży

 

 

 

*przy jednym nabrzeżu

 

 

 

*dla statków kotwiczących w granicach portu

 

 

 

*dla statków kotwiczących poza granicami portu

 

 

 

*inaczej (wymienić)

 

 

3.

W jaki sposób odbywa się odbiór i gromadzenie ścieków

 

 

 

*„na wodzie”

 

 

 

*„na lądzie”

 

 

 

*do ruchomego urządzenia odbiorczego (podać do

 

 

 

jakiego)

 

 

 

*ze statku do zbiornika magazynowego –

 

 

 

pośredniego, a następnie do ruchomego

 

 

 

urządzenia odbiorczego lub rurociągiem do

 

 

 

oczyszczalni ścieków

 

 

 

*bezpośrednio do oczyszczalni ścieków

 

 

 

*inaczej (podać jak)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

4.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w odbiorze lub

 

 

 

gromadzeniu ścieków przez firmy świadczące te usługi

 

 

 

takie jak

 

 

 

(w miarę możliwości podać dane liczbowe):

 

 

 

*minimalna ilość odbieranych ścieków (m3)

 

 

 

*maksymalna ilość odbieranych ścieków (m3)

 

 

 

*wydajność odbioru (m3 / godz.)

 

 

 

*dostęp urządzenia odbiorczego do statku lub do

 

 

 

nabrzeża

 

 

 

*inne (wymienić, np. rodzaj statku)

 

 

5.

Czy informacja o zamiarze zdania ścieków przez statek do

 

 

 

portowych urządzeń odbiorczych jest wymagana

 

 

 

z wyprzedzeniem:

 

 

 

*do 2 godzin

 

 

 

*12 godzin

 

 

 

*24 godzin

 

 

 

*48 godzin

 

 

 

*inne (wymienić)

 

 

6.

Czy usługa w zakresie odbioru ścieków jest wykonywana:

 

 

 

* całkowicie w ramach opłaty tonażowej (bez

 

 

 

jakichkolwiek opłat dodatkowych i

 

 

 

specjalnych)

 

 

 

* częściowo w ramach opłaty tonażowej oraz za

 

 

 

opłatami dodatkowymi i specjalnymi

 

 

 

* w ramach opłat ustalonych odrębną umową

 

 

 

pomiędzy statkiem i firmą odbierającą ścieki

 

 

 

* w oparciu o inaczej ustalone opłaty (podać w jaki

 

 

 

sposób)

 

 

 

* czy ustalone opłaty za odbiór ścieków

 

 

 

zniechęcają statki do ich zdawania i powodują

 

 

 

ograniczenie ich ilości przekazywanych do

 

 

 

urządzeń odbiorczych w danym porcie

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

7.

Czy urządzenia odbiorcze są zlokalizowane w dogodny

 

 

 

i niepowodujący nadmiernych opóźnień w ruchu statków

 

 

 

sposób (podać, czy w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły

 

 

 

tego rodzaju sytuacje)

 

 

8.

Czy obowiązujące w porcie procedury odbioru ścieków są

 

 

 

jasne i zrozumiałe dla statków (podać, czy wystąpiły

 

 

 

w tym zakresie istotne zakłócenia)

 

 

9.

Czy istniejący sposób gromadzenia i przekazywania

 

 

 

informacji dotyczących funkcjonowania urządzeń

 

 

 

odbiorczych nie powoduje zastrzeżeń ze strony innych

 

 

 

podmiotów i instytucji, do których są one przekazywane

 

 

 

(podać, czy wystąpiły w tym zakresie istotne zastrzeżenia i

 

 

 

jakiego rodzaju)

 

 

10.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania ściekami

 

 

 

podmiot zarządzający portem lub przystanią prowadzi

 

 

 

współpracę z innymi podmiotami zlokalizowanymi w ich

 

 

 

granicach lub na terenie miasta / gminy, w której ma

 

 

 

siedzibę (jeśli tak – podać informacje na ten temat)

 

 

11.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania ściekami

 

 

 

miało miejsce nałożenie na podmiot zarządzający portem /

 

 

 

przystanią jakiejkolwiek kary, upomnienia itp. z tytułu nie-

 

 

 

przestrzegania obowiązujących przepisów (jeśli tak – podać

 

 

 

kiedy i jakie, dla okresu dwóch lat poprzedzających

 

 

 

opracowanie raportu)

 

 

 

Część C – Odpady stałe (bytowe i eksploatacyjne)

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

1.

Czy urządzenia odbiorcze są dostępne:

 

 

 

*24 godz. / dobę, 7 dni / tydzień

 

 

 

*24 godz. / dobę, 5 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 7 dni / tydzień

 

 

 

*na zmianie dziennej (I), 5 dni / tydzień

 

 

 

*w innych okresach czasu (określić)

 

 

2.

Czy usługa odbioru odpadów jest dostępna:

 

 

 

*przy wszystkich nabrzeżach

 

 

 

*przy większości nabrzeży

 

 

 

*przy jednym nabrzeżu

 

 

 

*dla statków kotwiczących w granicach portu

 

 

 

*dla statków kotwiczących poza granicami portu

 

 

 

*inaczej (wymienić)

 

 

3.

W jaki sposób odbywa się odbiór i gospodarowanie odpadami:

 

 

 

* w workach lub innych pojemnikach ustawionych

 

 

 

na nabrzeżu, do którego zawija statek, które są

 

 

 

odbierane przez firmę świadczącą tego rodzaju

 

 

 

usługi

 

 

 

* bezpośrednio na pojazd do ich transportu

 

 

 

„podstawiony" na nabrzeżu

 

 

 

* odpady są odbierane po wstępnej segregacji na

 

 

 

statku

 

 

 

* odpady są odbierane w różnej formie

 

 

 

(wysegregowanej i niesegregowanej)

 

 

 

* odpady zaliczane do niebezpiecznych są

 

 

 

odbierane i magazynowane oddzielnie

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

3.

* odbierane odpady są magazynowane na

 

 

cd.

wyznaczonych miejscach na terenie portu (stacje

 

 

 

lub „punkty" magazynowania) przed dalszym

 

 

 

zagospodarowaniem

 

 

 

* na terenie ww. „punktów" / „stacji" prowadzona

 

 

 

jest ich wstępna obróbka (segregacja „ręczna na

 

 

 

placu", rozdrabnianie, prasowanie itp. – podać

 

 

 

jakie operacje są prowadzone)

 

 

 

* odpady są przekazywane do dalszego

 

 

 

gospodarowania w celu odzysku materiałów

 

 

 

użytkowych (jeśli tak – podać orientacyjnie w

 

 

 

jakim % w stosunku do całkowitej ilości

 

 

 

odebranych odpadów)

 

 

 

* w granicach portu / przystani znajdują się

 

 

 

instalacje, w których prowadzony jest odzysk

 

 

 

materiałów użytkowych z odpadów w postaci

 

 

 

produktu handlowego lub instalacje, w których

 

 

 

odbywa się ich końcowe unieszkodliwianie (jeśli

 

 

 

tak – wymienić te instalacje)

 

 

4.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w odbiorze lub

 

 

 

magazynowaniu odpadów przez firmy świadczące te usługi

 

 

 

takie jak (w miarę możliwości podać dane liczbowe):

 

 

 

* minimalna ilość odbieranych odpadów (m3)

 

 

 

* maksymalna ilość odbieranych odpadów (m3)

 

 

 

* wydajność odbioru (m3 / godz.)

 

 

 

* dostęp urządzenia odbiorczego do statku lub do

 

 

 

nabrzeża

 

 

 

* inne (wymienić)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

5.

Czy informacja o zamiarze zdania odpadów przez statek do

 

 

 

portowych urządzeń odbiorczych jest wymagana

 

 

 

z wyprzedzeniem:

 

 

 

* do 2 godzin

 

 

 

* 12 godzin

 

 

 

* 24 godzin

 

 

 

* 48 godzin

 

 

 

* inne (wymienić)

 

 

6.

Czy usługa w zakresie odbioru jest wykonywana:

 

 

 

* całkowicie w ramach opłaty tonażowej (bez

 

 

 

jakichkolwiek opłat dodatkowych i specjalnych)

 

 

 

* częściowo w ramach opłaty tonażowej oraz za

 

 

 

opłatami dodatkowymi i specjalnymi

 

 

 

*w ramach opłat ustalonych odrębną umową

 

 

 

pomiędzy statkiem i firmą odbierającą odpady

 

 

 

* w oparciu o inaczej ustalone opłaty (podać w jaki

 

 

 

sposób)

 

 

 

* czy ustalone opłaty za odbiór odpadów

 

 

 

zniechęcają statki do zdawania odpadów i

 

 

 

powodują ograniczenie ich ilości

 

 

 

przekazywanych do urządzeń odbiorczych w

 

 

 

danym porcie

 

 

7.

Czy urządzenia odbiorcze są zlokalizowane w dogodny

 

 

 

i niepowodujący nadmiernych opóźnień w ruchu statków

 

 

 

sposób (podać, czy w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły

 

 

 

tego rodzaju sytuacje)

 

 

8.

Czy obowiązujące w porcie procedury odbioru odpadów są

 

 

 

jasne i zrozumiałe dla statków (podać, czy wystąpiły

 

 

 

w tym zakresie istotne zakłócenia)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

9.

Czy istniejący sposób gromadzenia i przekazywania

 

 

 

informacji dotyczących funkcjonowania urządzeń

 

 

 

odbiorczych nie powoduje zastrzeżeń ze strony innych

 

 

 

podmiotów i instytucji, do których są one przekazywane

 

 

 

(podać, czy wystąpiły w tym zakresie istotne zastrzeżenia i

 

 

 

jakiego rodzaju)

 

 

10.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami

 

 

 

podmiot zarządzający portem lub przystanią prowadzi

 

 

 

współpracę z innymi podmiotami zlokalizowanymi w ich

 

 

 

granicach lub na terenie miasta / gminy, w której ma

 

 

 

siedzibę (jeśli tak – podać informacje na ten temat)

 

 

11.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami

 

 

 

miało miejsce nałożenie na podmiot zarządzający portem /

 

 

 

przystanią jakiejkolwiek kary, upomnienia itp. z tytułu nie­

 

 

 

przestrzegania obowiązujących przepisów (jeśli tak – podać

 

 

 

kiedy i jakie, dla okresu dwóch lat poprzedzających

 

 

 

opracowanie raportu)

 

 

 

Część D – Pozostałości ładunkowe ze statków

(w szczególności szkodliwe substancje ciekłe)

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

1.

Czy urządzenia odbiorcze są dostępne:

 

 

 

* 24 godz. / dobę, 7 dni / tydzień

 

 

 

* 24 godz. / dobę, 5 dni / tydzień

 

 

 

* na zmianie dziennej (I), 7 dni / tydzień

 

 

 

* na zmianie dziennej (I), 5 dni /tydzień

 

 

 

* w innych okresach czasu (wymienić)

 

 

2.

Czy usługa odbioru odpadów jest dostępna:

 

 

 

* przy wszystkich nabrzeżach

 

 

 

* przy większości nabrzeży

 

 

 

* przy jednym nabrzeżu

 

 

 

* dla statków kotwiczących w granicach portu

 

 

 

* dla statków kotwiczących poza granicami portu

 

 

 

* inaczej (wymienić)

 

 

3.

W jaki sposób odbywa się odbiór i magazynowanie

 

 

 

odpadów

 

 

 

* bezpośrednio ze statku do ruchomego urządzenia

 

 

 

odbiorczego (podać do jakiego)

 

 

 

* z pośrednim magazynowaniem odbieranych

 

 

 

pozostałości ładunkowych w zbiornikach,

 

 

 

pojemnikach itp., zlokalizowanych przy

 

 

 

nabrzeżu lub w innych miejscach w porcie

 

 

 

(podać w jakich)

 

 

 

* do transportu odbieranych pozostałości

 

 

 

ładunkowych ze statków są stosowane specjalne

 

 

 

urządzenia (podać jakie)

 

 

 

Lp.

Rodzaj informacji

Odpowiedź

 

 

Tak

Nie

1.

2.

3.

4.

3.

* odebrane pozostałości ładunkowe kierowane są

 

 

cd.

do ponownego wykorzystania (jeśli tak – podać

 

 

 

orientacyjnie w jakim % w stosunku do ich

 

 

 

całkowitej ilości)

 

 

 

* w granicach portu znajdują się urządzenia lub

 

 

 

instalacje, w których prowadzony jest odzysk

 

 

 

materiałów użytkowych z pozostałości

 

 

 

ładunkowych w postaci produktu handlowego

 

 

 

lub do końcowego ich unieszkodliwiania (jeśli

 

 

 

tak – wymienić te instalacje)

 

 

 

* usługi w zakresie odbioru pozostałości

 

 

 

ładunkowych są świadczone przez podmiot

 

 

 

zarządzający portem lub przystanią w ramach

 

 

 

umowy podpisanej z odbiorcą ładunku (jeśli tak

 

 

 

– to jakich pozostałości ładunkowych to dotyczy)

 

 

 

* odbiorca ładunku, jeśli prowadzi wyżej

 

 

 

wymienione usługi we własnym zakresie,

 

 

 

wykonuje to w porozumieniu z podmiotem

 

 

 

zarządzającym portem i czy przekazuje mu na

 

 

 

ten temat odpowiednie informacje (m.in. dla

 

 

 

potrzeb przedmiotowego raportu)

 

 

4.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w odbiorze lub

 

 

 

magazynowaniu pozostałości ładunkowych ze statków

 

 

 

przez firmy świadczące te usługi takie jak (w miarę

 

 

 

możliwości podać dane liczbowe):

 

 

 

* minimalna ilość odbieranych pozostałości

 

 

 

ładunkowych (m3)

 

 

 

* maksymalna ilość odbieranych pozostałości

 

 

 

ładunkowych (m3)

 

 

 

* wydajność odbioru (m3 / godz.)

 

 

 

* dostęp urządzenia odbiorczego do statku lub do

 

 

 

nabrzeża

 

 

 

* inne (wymienić, np. rodzaj statku)

 

 

5.

Czy informacja o zamiarze zdania pozostałości

 

 

 

ładunkowych przez statek do portowych urządzeń

 

 

 

 

odbiorczych jest wymagana z wyprzedzeniem:

 

 

 

* do 2 godzin

 

 

 

* 12 godzin

 

 

 

* 24 godzin

 

 

 

* 48 godzin

 

 

 

* inne (wymienić)

 

 

6.

Czy opłaty za świadczenie usług w zakresie odbioru

 

 

 

pozostałości ładunkowych zniechęcają statki do ich

 

 

 

zdawania i powodują ograniczenie ich ilości

 

 

 

przekazywanych do urządzeń odbiorczych

 

 

 

w danym porcie

 

 

7.

Czy urządzenia odbiorcze są zlokalizowane w dogodny

 

 

 

i niepowodujący nadmiernych opóźnień w ruchu statków

 

 

 

sposób (podać, czy w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły

 

 

 

tego rodzaju sytuacje)

 

 

8.

Czy obowiązujące w porcie procedury odbioru pozostałości

 

 

 

ładunkowych są jasne i zrozumiałe dla statków (podać, czy

 

 

 

wystąpiły w tym zakresie istotne zakłócenia)

 

 

9.

Czy istniejący sposób gromadzenia i przekazywania

 

 

 

informacji dotyczących funkcjonowania urządzeń

 

 

 

odbiorczych nie powoduje zastrzeżeń ze strony innych

 

 

 

podmiotów i instytucji, do których są one przekazywane

 

 

 

(podać, czy wystąpiły w tym zakresie istotne zastrzeżenia i

 

 

 

jakiego rodzaju)

 

 

10.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania

 

 

 

pozostałościami ładunkowymi, podmiot zarządzający

 

 

 

portem lub przystanią prowadzi współpracę z innymi

 

 

 

podmiotami zlokalizowanymi w ich granicach lub na

 

 

 

terenie miasta / gminy, w której ma siedzibę (jeśli tak –

 

 

 

podać informacje na ten temat)

 

 

11.

Czy w zakresie dotyczącym gospodarowania

 

 

 

pozostałościami ładunkowymi miało miejsce nałożenie na

 

 

 

podmiot zarządzający portem / przystanią jakiejkolwiek

 

 

 

kary, upomnienia itp. z tytułu nieprzestrzegania

 

 

 

obowiązujących przepisów (jeśli tak – podać kiedy i jakie,

 

 

 

dla okresu dwóch lat poprzedzających opracowanie raportu)

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA