| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) drogi powiatowe – liczba czterocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawa o ruchu drogowym,

4) drogi gminne – liczba sześciocyfrowa i wyróżnik literowy województwa, określony w przepisach Prawa o ruchu drogowym.",

b) uchyla się ust. 4 i 5;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Numer ewidencyjny składa się:

1) dla dróg krajowych:

a) autostrad i dróg ekspresowych – z: odpowiednio, litery A lub S, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej,

b) dróg krajowych w miastach na prawach powiatu – z: litery K, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

c) pozostałych dróg krajowych – z: litery K, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej,

2) dla dróg wojewódzkich:

a) dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu – z: litery W, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg wojewódzkich – z: litery W, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz pięciu zer,

3) dla dróg powiatowych:

a) dróg powiatowych w miastach na prawach powiatu – z: litery P, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg powiatowych – z: litery P, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej, czterocyfrowego identyfikatora powiatu, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz trzech zer,

4) dla dróg gminnych:

a) dróg gminnych w miastach na prawach powiatu – z: litery G, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg gminnych – z: litery G, numeru drogi zapisanego w formacie liczby sześciocyfrowej oraz siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach o statystyce publicznej."

3) w § 6 ust. 1–6 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się sposób numeracji obiektów mostowych i promów przez zastosowanie jednolitego numeru inwentarzowego, zwanego dalej „JNI".

2. JNI jest liczbą ośmiocyfrową, służącą do identyfikacji obiektów mostowych oraz promów i prowadzenia ewidencji.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nadaje JNI:

1) nowym obiektom mostowym i promom – po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie,

2) obiektom użytkowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – w trakcie zakładania ewidencji.

4. JNI nie ulega zmianie w okresie użytkowania obiektu mostowego lub promu.

5. JNI nadawane są dla obiektów mostowych i promów zlokalizowanych w ciągach dróg wszystkich kategorii.

6. Obiekty mostowe przedzielone podłużną szczeliną zarówno w przęsłach, jak i na podporach stanowią w ewidencji oddzielne obiekty mostowe, o ile każdy z wydzielonych obiektów będzie budowlą, stanowiącą całość techniczno-użytkową."

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wprowadza się jednolity sposób lokalizacji w ciągu drogi: elementów drogi, zmian parametrów technicznych drogi, obiektów mostowych, promów, urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu i innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi poprzez:

1) kilometraż – dla wszystkich kategorii dróg, oraz dodatkowo,

2) system referencyjny – dla dróg krajowych i innych kategorii dróg publicznych, dla których ten system został wprowadzony."

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ewidencję zakłada się i prowadzi dla użytkowanych oraz czasowo wyłączonych z użytkowania odcinków dróg publicznych, obiektów mostowych i promów.

2. Ewidencję prowadzi się na potrzeby zarządzania drogami publicznymi, obiektami mostowymi i promami oraz gromadzenia i przekazywania danych o sieci dróg publicznych.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty ewidencyjne przechowuje się do czasu rozbiórki, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, drogi publicznej, obiektu mostowego lub promu."

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kartę obiektu mostowego sporządza się i prowadzi w pięciu egzemplarzach osobno dla: mostów, wiaduktów i estakad, gdy rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł jest większa niż 20 m lub całkowita długość obiektu jest równa 50 m lub większa."

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla dróg publicznych, obiektów mostowych i promów użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zarówno posiadających, jak i nieposiadających ewidencji na podstawie dotychczasowych przepisów, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, obejmującą: wykazy dróg, wykazy obiektów mostowych i promów oraz mapy techniczno-eksploatacyjne dróg publicznych – w terminie 72 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2–4.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla dróg i obiektów mostowych użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dla których nie założono ewidencji na podstawie dotychczasowych przepisów w zakresie, o którym mowa w ust. 3, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, obejmującą: książki dróg, książki obiektów mostowych i karty obiektów mostowych – w terminie 60 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia."

8) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – dla dróg powiatowych i gminnych."

9) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Generalny Dyrektor Dróg Publicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »