| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne

Na podstawie art. 27722 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy, metody, tryb i warunki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne, zwanych dalej „czynnościami"

2) sposób pokrywania z funduszu operacyjnego kosztów czynności, w tym wynagrodzeń dla osób niezatrudnionych w administracji celnej, udzielających pomocy funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami".

§ 2.
Czynności wykonuje się w następujących formach:

1) rozpoznanie osobowe;

2) rozpoznanie problemowe;

3) rozpracowanie.

§ 3.
1. Przy wykonywaniu czynności stosuje się następujące metody:

1) wywiad;

2) obserwację;

3) analizę;

4) kombinację;

5) niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

6) korzystanie z pomocy osób niezatrudnionych w administracji celnej.

2. Sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 1 pkt 5, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 6, poz. 72).

§ 4.
Czynności wykonuje się w sposób jawny albo w sposób zapewniający niejawność czynności, w szczególności z wykorzystaniem lokali specjalnych oraz dokumentów specjalnych.
§ 5.
1. Czynności są wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi przez bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza planami, zawierającymi cele proponowanych działań, terminy ich wykonania, wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz analizę i ocenę posiadanych materiałów.

2. Przed podjęciem czynności należy dokonywać ustaleń we właściwych zbiorach ewidencyjnych organów celnych lub w innych zbiorach informacji, do korzystania z których organy celne są uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6.
1. Wszczęcie, przekazanie w celu wykonywania czynności i zakończenie rozpoznania osobowego lub problemowego albo rozpracowania następuje na wniosek funkcjonariusza, podlegający akceptacji bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo na polecenie przełożonego.

2. Wszczęcie rozpracowania następuje z inicjatywy funkcjonariusza albo na polecenie jego bezpośredniego przełożonego, w oparciu o materiały uzyskane w formie rozpoznania osobowego lub problemowego.

§ 7.
Przy pokrywaniu kosztów wykonywania czynności ze środków funduszu operacyjnego uwzględnia się w szczególności wydatki poniesione z tytułu zapewnienia:

1) niejawności działań związanych z przygotowywaniem lub wykonywaniem czynności, jeżeli od tego zależy ich skuteczność;

2) warunków korzystania z pomocy osób niezatrudnionych w administracji celnej.

§ 8.
1. Kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania czynności, w tym na wynagrodzenia osób niezatrudnionych w administracji celnej, z których pomocy korzystali funkcjonariusze, wypłaca się na podstawie pisemnych wniosków funkcjonariusza wyznaczonego do wykonywania czynności, z którymi związane są wypłaty.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez właściwego dyrektora izby celnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

3. Do wniosków o wypłatę kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów czynności załącza się dokumentację zawierającą opis rodzaju i zakresu tych czynności oraz dane dotyczące ich wyceny.

4. Do wniosków o wypłatę wynagrodzeń załącza się dokumentację zawierającą dane dotyczące rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom.

5. Jeżeli wycena, o której mowa w ust. 3, następuje przed wykonaniem czynności, po ich wykonaniu należy dołączyć do wniosku informację o zakresie i przyczynach ewentualnej zmiany wyceny oraz dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość poniesionych kosztów,

§ 9.
Funkcjonariusz dokonujący wypłat wynagrodzeń jest obowiązany niezwłocznie przedkładać potwierdzenia odbioru wynagrodzeń właściwemu dyrektorowi izby celnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§ 10.
1. Czynności związane z dokonywaniem wydatków z funduszu operacyjnego są dokumentowane w prowadzonych jednolicie oddzielnych ewidencjach:

1) wypłat na pokrycie kosztów wykonywania czynności przez funkcjonariusza;

2) wypłat wynagrodzeń osobom niezatrudnionym w administracji celnej, które udzieliły pomocy funkcjonariuszom.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności zawierać następujące dane:

1) daty dokonania wypłat oraz wysokość pokrytych kosztów;

2) oznaczenia spraw, w ramach których dokonano wypłaty, oraz określenie rodzaju wykonanych czynności;

3) wskazanie osób, na których rzecz dokonano wypłaty lub otrzymujących wynagrodzenie;

4) dane identyfikacyjne funkcjonariuszy podejmujących decyzje o wypłatach lub przyznaniu wynagrodzenia, dokonujących wypłat oraz wykonujących związane z wypłatami czynności.

§ 11.
1. Określoną w przepisach o rachunkowości dokumentację i dowody księgowe, związane z dokonywanymi z funduszu operacyjnego wypłatami wynagrodzeń i kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów wykonywania czynności, sporządza się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Ewidencje, o których mowa w § 10 ust. 1, wnioski, o których mowa w § 8 ust. 1, a także pozostała dokumentacja związana z przyznawaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz pokrywaniem kosztów wykonywania czynności, mogą być udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom wykonującym czynności objęte ewidencjonowaniem i ich przełożonym oraz osobom uprawnionym do rozliczeń lub kontroli w tym zakresie.

§ 12.
Szef Służby Celnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdania za rok miniony, dotyczące pokrytych z funduszu operacyjnego kosztów wykonywania czynności, w tym wypłat wynagrodzeń.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »