| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 stycznia 2003 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 27721 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

2) wzory stosowanych dokumentów i rejestrów;

3) sposób dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 2.
1. Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się w sposób polegający na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

3. Podczas przeprowadzania czynności można dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu, otwierać je w celu sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz w celu ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu.

4. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

5. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 3.
1. Czynności zarządza minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich nieskuteczności lub nieprzydatności do ustalenia zgodności z prawem przywozu lub wywozu towarów. Wzór zarządzenia czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zarządzenie czynności może nastąpić również na pisemny wniosek dyrektora izby celnej. Wzór wniosku o zarządzenie czynności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności albo Prokurator Generalny nakaże zaniechanie czynności.

4. Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia; ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia na polecenie albo za zgodą organu, który je zarządził.

6. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Jeżeli prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, organ celny przerywa te czynności niezwłocznie i powiadamia o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwe organy i instytucje państwowe o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 27721 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Organy i instytucje państwowe wykonujące obowiązek, o którym mowa w art. 27721 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, udostępniają funkcjonariuszowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami państwowymi, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek o zarządzenie czynności, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) zarządzenie czynności przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) zawiadomienie Prokuratora Generalnego o zarządzeniu czynności, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) zawiadomienie organów i instytucji państwowych dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności;

5) informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przebiegu i wynikach czynności, kierowana do Prokuratura Generalnego;

6) notatka służbowa o przebiegu czynności;

7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 5;

8) zarządzenie Prokuratora Generalnego o nakazaniu zaniechania czynności, skierowane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

9) polecenie niezwłocznego zaniechania przeprowadzania czynności, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, kierowane do organu celnego;

10) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałej niemożliwości ich wykonywania.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany;

2) określenie rodzaju prowadzonych czynności;

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

4) dane dotyczące osoby, wobec której dokonano czynności;

5) dane dotyczące funkcjonariuszy przeprowadzających czynności;

6) informację o wynikach przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 6.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i Prokurator Generalny prowadzą, każdy we własnym zakresie, rejestry czynności.

2. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, a wzór rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze inne niż te, o których mowa w § 2 ust. 1, dokumentuje się w sposób umożliwiający wykorzystanie uzyskanych informacji przy realizacji zadań ustawowych oraz zapobiegający zapoznaniu się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.

2. Dokumentację czynności operacyjno-rozpoznawczych należy gromadzić w odrębnych teczkach, zawierających w szczególności notatki służbowe, materiały stanowiące podstawę wszczęcia czynności i ich plany oraz wyniki ustaleń w zbiorach ewidencyjnych.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 stycznia 2003 r. (poz. 72)

Załącznik nr 1

 infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

 infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

 infoRgrafika


Załącznik 6.

Załącznik nr 6

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

 infoRgrafika

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »