| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063. Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się na okres dwóch lat ostateczny środek ochronny w formie opłaty celnej dodatkowej na przywóz na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.

2. Wysokość opłaty celnej dodatkowej ustala się jako iloczyn wartości celnej towaru – określonej zgodnie z przepisami prawa celnego – oraz stawki określonej w procentach w stosunku do tej wartości.

3. Wykaz towarów objętych opłatą celną dodatkową, stawki tej opłaty oraz wielkość przywozu nieobjętego tą opłatą określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Opłaty celnej dodatkowej nie stosuje się w odniesieniu do:

1) towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) towarów pochodzących z krajów rozwijających się wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Do zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia należy dołączyć jeden z dokumentów:

1) certyfikat wystawiony przez producenta,

2) atest wystawiony przez producenta,

3) fakturę z adnotacją dokonaną przez eksportera,

4) inny dokument wydany przez eksportera

– potwierdzający tożsamość towaru zgodnie z zapisem ex w rozporządzeniu.

§ 2.
1. Przywozu, w ramach wielkości nieobjętej opłatą celną dodatkową, dokonuje się na podstawie pozwolenia.

2. Pozwolenie jest ważne do czasu jego wykorzystania lub upływu terminu jego ważności.

3. Ustala się następujące terminy ważności pozwoleń:

1) dla pozwoleń wydawanych na pierwszy okres – do dnia 7 marca 2004 r.;

2) dla pozwoleń wydawanych na drugi okres – do dnia 7 marca 2005 r.

§ 3.
1. Wnioski o udzielenie pozwoleń składa się w następujących terminach:

1) do dnia 20 marca 2003 r. – na pierwszy okres;

2) od dnia 2 marca 2004 r. do dnia 13 marca 2004 r. – na drugi okres.

2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1:

1) do dnia 31 marca 2003 r. – na pierwszy okres;

2) do dnia 23 marca 2004 r. – na drugi okres.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1889).

§ 4.
1. Rozdysponowanie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową zostanie dokonane proporcjonalnie do wartości przywozu danego towaru, zrealizowanego przez osobę wnioskującą w okresie odniesienia równym 12 miesiącom poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia.

2. Rozdysponowanie wielkości, o której mowa w ust. 1, dokonane zostanie w podziale na dwa okresy, o których mowa w § 2 ust. 3.

3. Każda ilość przywiezionego w okresie odniesienia towaru, o którym mowa w § 1, w ramach danej grupy towarowej, jest warunkiem uznania za importera tradycyjnego w ramach tej grupy.

4. Kwota gwarantowana dla importerów nietradycyjnych stanowi 15% wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową, ustanowionej na dany okres.

5. Osoba wnioskująca o udzielenie pozwolenia składa oświadczenie o wartości zrealizowanego przywozu, o którym mowa w ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).


Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH OPŁATĄ CELNĄ DODATKOWĄ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ WIELKOŚĆ PRZYWOZU NIEOBJĘTEGO TĄ OPŁATĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 marca 2003 r. (poz. 342)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH OPŁATĄ CELNĄ DODATKOWĄ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ WIELKOŚĆ PRZYWOZU NIEOBJĘTEGO TĄ OPŁATĄ

 infoRgrafika


Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

 infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »