reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego,

2) sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności,

3) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności

– w zawodach regulowanych wymienionych w Wykazie zawodów regulowanych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007).

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” – ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;

2) „organ prowadzący postępowanie” – ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej, łączności, transportu albo organ lub jednostkę odpowiednią dla danego zawodu regulowanego określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych;

3) „instytucja” – jednostkę organizacyjną, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny;

4) „opiekun” – osobę, wyznaczoną przez kierownika instytucji w porozumieniu z organem, sprawującą opiekę nad wnioskodawcą w okresie odbywania stażu adaptacyjnego, będącą wykwalifikowanym przedstawicielem zawodu regulowanego;

5) „postanowienie” – kt wydawany w toku postępowania o uznanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym.

§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności jest stwierdzana w formie postanowienia wydanego w toku postępowania o uznanie kwalifikacji w zawodzie regulowanym przez organ prowadzący postępowanie, zwany dalej „organem”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 4.

1. Wnioskodawca wybiera instytucję, w której będzie odbywać staż adaptacyjny, w ramach stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych między wnioskodawcą a tą instytucją. Organ wyraża pisemną zgodę na wybór wnioskodawcy.

2. Wnioskodawca może odbyć staż adaptacyjny bez wynagrodzenia.

§ 5.
1. Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu, który ustala organ.

2. Program i okres stażu dla poszczególnych wnioskodawców ustala się na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie regulowanym w państwie wnioskodawcy;

3) okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;

5) niezbędnej znajomości prawa polskiego koniecznej do wykonywania danego zawodu regulowanego.

3. Program stażu jest przedstawiany wnioskodawcy, który przed rozpoczęciem stażu może wnieść uwagi do programu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

4. O uwzględnieniu uwag zgłoszonych do programu stażu przez wnioskodawcę bądź o przyczynach ich nieuwzględnienia organ powiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 6.
1. Staż adaptacyjny odbywa się, pod nadzorem opiekuna stażu, w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z instytucją.

2. Opiekuna stażu wyznacza kierownik instytucji, w której odbywa się staż adaptacyjny.

§ 7.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca jest obowiązany do:

1) przestrzegania porządku organizacyjno-prawnego instytucji;

2) przestrzegania realizacji programu stażu;

3) prowadzenia dziennika stażu w formie ustalonej przez organ.

§ 8.
Organ sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu w szczególności poprzez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę warunków odbywania stażu;

3) kontrolę obecności w czasie stażu;

4) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie stażu;

5) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

§ 9.
1. Zaliczenia stażu dokonuje się na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności.

2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, organ powołuje zespół składający się co najmniej z 3 osób reprezentujących dziedziny wiedzy z zakresu zawodu regulowanego objętego stażem adaptacyjnym, zwany dalej „zespołem”.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu potwierdzającego realizację programu;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu i osiągnięciach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika instytucji lub wyznaczonego przez niego pracownika o przygotowaniu wnioskodawcy do wykonywania zawodu regulowanego.

4. Ocena jest dokonywana w obecności wnioskodawcy.

5. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół, w którym przedstawia organowi wniosek o zaliczenie lub niezaliczenie stażu wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

6. W przypadku negatywnej oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności zespół może zaproponować przedłużenie stażu adaptacyjnego na czas określony.

§ 10.
Organ zalicza, przedłuża albo nie zalicza stażu adaptacyjnego.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 11.

1. Test umiejętności przeprowadza organ w następujących formach:

1) test pisemny składający się z nie więcej niż z 50 pytań;

2) test ustny – wypowiedź ustna na co najmniej 5 pytań wylosowanych przez wnioskodawcę;

3) test praktyczny – wykonanie pracy sprawdzającej wybrane umiejętności z zakresu zawodu regulowanego.

2. Test umiejętności z zakresu znajomości prawa polskiego przeprowadza się w formie testu pisemnego.

3. O formie testu umiejętności decyduje organ, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Organ może łączyć test praktyczny z testem pisemnym albo ustnym.

§ 12.
1. Niezbędny zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności ustala dla poszczególnych wnioskodawców organ na podstawie:

1) programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;

2) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu regulowanego;

4) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie regulowanym w państwie wnioskodawcy;

5) okresu stażu niezbędnego do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

2. Organ przekazuje wnioskodawcy ustalony, niezbędny zakres wiedzy i umiejętności, jaki zostanie objęty testem umiejętności, do którego wnioskodawca może zgłosić uwagi w terminie 7 dni od dnia przekazania mu tego zakresu.

3. O uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez wnioskodawcę do zakresu wiedzy i umiejętności, jaki zostanie objęty testem umiejętności, bądź o przyczynach ich nieuwzględnienia organ powiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 13.
1. Właściwy organ powołuje komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia testu umiejętności, zwaną dalej „komisją”, składającą się co najmniej z 3 osób mających doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego.

2. Do zadań komisji należy:

1) przygotowanie testu umiejętności;

2) przeprowadzenie testu umiejętności;

3) dokonanie oceny wyników testu umiejętności;

4) sporządzenie protokołu.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia testu umiejętności wyznacza organ i zawiadamia wnioskodawcę, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia tego testu.

4. Czas trwania testu umiejętności nie może przekroczyć 360 minut.

5. Test umiejętności jest oceniany w systemie punktowym.

6. Za pozytywny uznaje się wynik testu, w którym wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% ogólnej sumy punktów.

§ 14.
1. Z przeprowadzonego testu umiejętności komisja sporządza protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera, w szczególności, skład komisji, wynik testu umiejętności oraz podpisy członków komisji.

3. Na podstawie wyniku przeprowadzonego testu umiejętności organ zalicza albo nie zalicza testu umiejętności.

§ 15.
1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności z uzasadnionej przyczyny organ wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia tego testu.

4. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje organ, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

5. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu, może ponownie przystąpić do tego testu nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym przeprowadzono ten test.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 447)

 infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama