REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 56 poz. 495

USTAWA

z dnia 12 lutego 2003 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Z dniem ogłoszenia upadłości huty albo PHS S.A. minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1. Do ogłoszenia o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji ust. 6 stosuje się odpowiednio.”

2) w art. 13 w ust. 4 wyrazy „ministra właściwego do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”

3) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownikowi huty albo PHS S.A. korzystającemu z uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679).”

4) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia prezesa zarządu oraz innych członków zarządu.”

5) uchyla się art. 21;

6) w art. 22 uchyla się ust. 2;

7) w art. 24 wyrazy „Minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa”

8) w art. 42:

a) skreśla się wyrazy „i obowiązują do 31 grudnia 2003 r.”, a pozostałą treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy art. 14–19 obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Art. 2.
Z dniem wejścia w życie ustawy uprawnienia Skarbu Państwa jako akcjonariusza PHS S.A. przejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-04-01
  • Data wejścia w życie: 2003-04-16
  • Data obowiązywania: 2003-04-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA