| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 (zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem", może być skierowany do:

1) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pozostałych szkół lub ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej;

2) szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;

3) państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej;

4) innych placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia.

2. Strażak może być skierowany do szkoły, na przeszkolenie lub na studia za granicą.

§ 2.
Strażak otrzymuje w czasie odbywania nauki uposażenie, dodatek służbowy, inne dodatki do uposażenia oraz pozostałe świadczenia pieniężne przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do nich lub ich wysokość.
§ 3.
1. Strażakowi skierowanemu do szkoły, na przeszkolenie lub na studia poza miejscem pełnienia służby lub stałego zamieszkania przysługuje ryczałt finansowy na dojazdy do miejsca nauki lub programowej praktyki i z powrotem w wysokości cen biletu II klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanego uprawnienia do ulgowych przejazdów, bez względu na to, z jakiego tytułu uprawnienie to przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie braku możliwości dotarcia do miejsca nauki lub programowej praktyki środkiem transportu, o którym mowa w ust. 1, ryczałt finansowy na dojazdy przysługuje w wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu, który umożliwia to dotarcie.

§ 4.
1. Przy ustalaniu odpłatności za noclegi i wyżywienie podczas nauki lub programowej praktyki stosuje się przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Strażakowi nie przysługuje zwrot odpłatności za noclegi lub wyżywienie, jeżeli został skierowany do placówek, o których mowa w § 1 ust. 1, lub na praktykę programową do miejscowości, w której pełni służbę lub stale zamieszkuje.

3. Strażakowi nie przysługuje zwrot odpłatności za noclegi lub wyżywienie, jeżeli podczas nauki lub programowej praktyki zapewniono mu bezpłatne zakwaterowanie lub wyżywienie.

§ 5.
Strażakowi może być przyznany, w całości lub w części, zwrot opłat za kształcenie pobieranych przez placówki, o których mowa w § 1.
§ 6.
Świadczenia, o których mowa w § 3–5, nie przysługują strażakowi powtarzającemu semestr lub rok nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce, przez okres powtarzania semestru lub roku nauki.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 34), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »