reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Uczelnia niepaństwowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr, jeżeli:

1) co najmniej jedna z jednostek organizacyjnych uczelni posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim i w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora;

2) zapewnia na ten cel środki własne lub inne środki niepochodzące z dotacji z budżetu państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50% kosztów realizacji zadania, na które ma być przyznana dotacja.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Uczelnia niepaństwowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Uczelnia niepaństwowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:

1) posiada uprawnienie do prowadzenia studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku lub uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej jednego kierunku studiów prowadzonego na poziomie zawodowym;

2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora jest większa o co najmniej 25% od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

3) liczba studentów jest nie mniejsza niż 3 000 osób, w tym co najmniej 500 studentów na studiach dziennych;

4) posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

5) posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy program inwestycji oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

6) zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej niż 30% środków własnych.

2. Warunkiem wystąpienia uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:

1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy udziale środków z dotacji, o której mowa w ust.1, bez zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem"

2) przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z ministrem, w przypadku likwidacji uczelni.

3. Do wniosku uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

2) poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania.

§ 4.
Warunkiem wystąpienia uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa jest wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa.
§ 5.
1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1–3, składa się w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do ministra w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje i składa określony w statucie właściwy organ uprawniony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni.

§ 6.
1. Po wpłynięciu wniosku minister sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister wzywa uczelnię niepaństwową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie wymienionym w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Minister kieruje wniosek uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa, spełniający wymagania formalne, do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w celu zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1–3, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na te cele w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.

§ 7.
Wnioski uczelni niepaństwowych o przyznanie dotacji, wymienionych w § 1 i 3, w roku, w którym wchodzi w życie rozporządzenie, mogą być składane nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683.

Załącznik 1. [ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA KADR ORAZ BADAŃ NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KSZTAŁCENIA KADR]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 558)

Załącznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA KADR ORAZ BADAŃ NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KSZTAŁCENIA KADR

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) prowadzone kierunki studiów;

4) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

5) liczba nauczycieli akademickich wykonujących pracę w uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

6) liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;

7) uprawnienia do nadawania stopni naukowych, z podaniem zakresu, daty uzyskania oraz liczby stopni naukowych nadanych w ciągu ostatnich trzech lat;

8) uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, z podaniem kierunków i daty uzyskania uprawnienia;

9) informacje o pracownikach uczelni, którzy uzyskali w ostatnich trzech latach stopnie naukowe doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które stopnie te nadały, oraz okresie zatrudnienia tych pracowników w uczelni na podstawie umowy o pracę.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis zadania z zakresu kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr:

1) charakterystyka planowanego zadania;

2) termin realizacji;

3) uzasadnienie celowości realizacji planowanego zadania;

4) dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie.

(Zadanie powinno być realizowane w roku kalendarzowym wymienionym we wniosku.)

3. Planowane koszty zadania,

z tego:

1) wynagrodzenia;

2) aparatura naukowo-badawcza;

3) programy komputerowe, wydawnictwa;

4) materiały i przedmioty nietrwałe;

5) wyjazdy;

6) koszty pośrednie;

7) inne koszty (podać jakie).

4. Planowane źródła sfinansowania kosztów zadania:

1) wysokość wnioskowanej dotacji;

2) środki własne uczelni;

3) inne środki (z określeniem źródła pochodzenia).

5. Określenie zakresu i kwot przeznaczenia wnioskowanej dotacji (z wyłączeniem rzeczowych aktywów trwałych).

6. Numer rachunku bankowego.

7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji w ramach działalności dydaktycznej (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).

8. Opinia organu kolegialnego uczelni.

9. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

10. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik 2. [ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW]

Załącznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada;

4) liczba studentów studiów dziennych (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada.

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach pomocy materialnej dla studentów przyznanej w roku składania wniosku (jeżeli tego rodzaju informacja nie była wcześniej przedkładana), zawierająca w szczególności dane o liczbie stypendystów wg stanu w dniu 30 listopada.

3. Numer rachunku bankowego.

4. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

5. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik 3. [ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ]

Załącznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) prowadzone kierunki studiów;

4) uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, z podaniem kierunków i dat przyznania uprawnienia;

5) ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, z podaniem kierunku lub kierunków studiów;

6) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy, z podaniem nazwisk osób stanowiących minimum kadrowe poszczególnych kierunków studiów;

7) liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;

8) opis bazy uczelni, w tym własnej, z podaniem szczegółowych informacji o dotychczasowym zaangażowaniu środków własnych w rozwój bazy uczelni;

9) udokumentowana informacja o wartości bazy materialnej będącej własnością uczelni.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis inwestycji:

1) nazwa i lokalizacja inwestycji;

2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji;

3) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji;

4) planowany okres realizacji inwestycji;

5) dokumenty potwierdzające przygotowanie uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakceptowany program inwestycji, kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;

6) planowana wartość kosztorysowa inwestycji i struktura nakładów, z podaniem daty zatwierdzenia planowanej wartości kosztorysowej inwestycji;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym środki własne, środki inne niż dotacja z budżetu państwa, wnioskowana dotacja;

8) harmonogram realizacji inwestycji;

9) zakładany wstępnie harmonogram przekazywania wnioskowanej dotacji.

3. Zobowiązania określonych w statucie właściwych organów uczelni, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji na inwestycje (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).

7. Opinia organu kolegialnego uczelni.

8. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

9. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama