reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i sposób ustalania wysokości oraz warunki korzystania z dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", oraz członkom jego rodziny.
§ 2.
1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej "dopłatą".

2. Dopłatę dla każdej osoby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 40% uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, chyba że stan ten jest korzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę dopłaty, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

§ 3.
1. Dopłatę przysługującą za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, na pisemny wniosek funkcjonariusza, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej.

3. Wypłata dopłaty następuje:

1) nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem wyniesie 10 dni roboczych, albo

2) po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasowym lub za inną formę wypoczynku i rekreacji, albo

3) w ostatnim dniu pełnienia służby - funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.

4. Dopłatę wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach finansów.

§ 4.
W przypadku przesunięcia w całości lub części przysługującego funkcjonariuszowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego na rok następny dopłatę wypłaca się w terminie, o którym w § 3 ust. 1.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin (M. P. Nr 78, poz. 759), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2003 r (poz. 764)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama