| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie aplikantów w sądach wojskowych

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z późn. zm1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko aplikanta;

2) organizację aplikacji sądowej;

3) zakres egzaminu sędziowskiego;

4) skład komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania jej członków oraz wysokość ich wynagrodzenia;

5) tryb postępowania komisji egzaminacyjnej.

§ 2.
Do aplikantów w sądach wojskowych stosuje się przepisy § 7, § 8, § 9 ust. 1 i 2, § 10, § 11, § 15 ust. 1, 3, 4, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33 oraz § 34 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
§ 3.
Liczbę stanowisk aplikantów dla sądów wojskowych określa Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 4.
W stosunku do aplikantów w sądach wojskowych kompetencje prezesa sądu apelacyjnego i okręgowego, określone w § 3, § 4, § 5, § 9 ust. 3 i 4, § 15 ust. 2 i 5, § 16 rozporządzenia, przysługują dyrektorowi Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanemu dalej „dyrektorem”.
§ 5.
1. Konkurs dla kandydatów na aplikantów w sądach wojskowych przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora, złożona z trzech członków – sędziów Departamentu Sądów Wojskowych.

2. Komisja egzaminacyjna ocenia, czy kandydat na aplikanta odpowiada wymaganiom określonym w art. 49 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

3. Termin konkursu dla kandydatów na aplikantów w sądach wojskowych wyznacza dyrektor, zawiadamiając o tym członków komisji konkursowej oraz kandydatów na aplikantów co najmniej 21 dni przed terminem konkursu.

§ 6.
Zwolnienie aplikanta z sądu wojskowego następuje w razie zaistnienia przyczyn uzasadniających zwolnienie żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej, określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 7.
Dyrektor przydziela aplikanta sądu wojskowego do określonego sądu rejonowego, po uprzednim uzgodnieniu z właściwym prezesem sądu apelacyjnego.
§ 8.
Zaliczeń, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 9.
Dyrektor przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości projekt listy kandydatów na aplikantów spośród osób, które uzyskały ocenę pozytywną, kierując się przede wszystkim ocenami z konkursu, a w razie konieczności bierze również pod uwagę wyniki w nauce osiągnięte przez kandydata w czasie studiów, opinię z uczelni lub opinię pracodawcy, a także opinię służbową za okres odbytego przeszkolenia wojskowego.
§ 10.
1. Aplikant sądów wojskowych jeden dzień w tygodniu odbywa aplikację we wskazanym wojskowym sądzie garnizonowym.

2. W okresie odbywania aplikacji w sądzie wojskowym prezes tego sądu wyznacza sędziego patrona, który kieruje szkoleniem aplikanta i współdziała w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie aplikanta w sądzie powszechnym.

3. W okresie aplikacji w sądzie wojskowym zadania aplikanta i sposób ich wykonywania określa prezes właściwego sądu wojskowego.

§ 11.
W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 25 ust. 2 rozporządzenia, wchodzi ponadto sędzia wojskowego sądu okręgowego, wskazany przez dyrektora, oraz przedstawiciel Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, gdy egzamin składa aplikant sądu wojskowego.
§ 12.
Przedmiotem części ustnej egzaminów, oprócz zagadnień wymienionych w § 30 ust. 2 rozporządzenia, jest ponadto prawo o ustroju sądów wojskowych i wojskowe przepisy administracyjne.
§ 13.
Aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają praktyki, uczestniczą w zajęciach seminaryjnych oraz zdają kolokwium na zasadach dotychczasowych.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych (Dz. U. Nr 111, poz. 690), które utraciło moc z dniem 1 października 2001 r. w związku z wejściem w życie z tym dniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »