reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 30 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 50, poz. 451) wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu.”;

2) w załączniku do rozporządzenia po części dotyczącej profilu „zarządzanie informacją” dodaje się część dotyczącą profilu „rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu” w brzmieniu:

„PROFIL – RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE l UŻYTKOWE W METALU

Blok tematyczny:

PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW

Cele edukacyjne

1. Kształtowanie zainteresowań ogólnozawodowych związanych z profilem.

2. Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i technologii.

3. Kształtowanie podstawowych umiejętności dotyczących obróbki metalu i innych materiałów.

4. Kształtowanie umiejętności korzystania z doświadczeń oraz tradycji rzemiosła artystycznego i sztuki.

5. Przygotowanie uczniów do korzystania z materiałów źródłowych.

Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków materialnych i technicznych do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

3. Gromadzenie i udostępnianie literatury, materiałów i środków dydaktycznych.

4. Organizowanie procesu kształcenia sprzyjającego działaniom eksperymentalnym i innowacyjnym.

5. Współpraca z pracodawcami i innymi podmiotami związanymi z wytwarzaniem wyrobów artystycznych i użytkowych.

Treści nauczania

1. Właściwości oraz zastosowanie surowców i materiałów.

2. Tradycyjne i współczesne technologie wytwarzania.

3. Narzędzia, maszyny i urządzenia.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

5. Planowanie i organizacja pracy.

6. Zakres prac rzemiosła artystycznego i użytkowego.

7. Naprawa i renowacja wyrobów.

8. Normalizacja.

Osiągnięcia

1. Rozpoznanie, ocena jakości, określanie zastosowania surowców i materiałów.

2. Dobieranie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do procesu wytwarzania wyrobów.

3. Wykorzystywanie tradycyjnych i współczesnych technologii oraz technik wytwarzania wyrobów.

4. Dobieranie metod oraz technik naprawy i renowacji wyrobów.

5. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

6. Korzystanie z norm, literatury technicznej i innych źródeł informacji.

Blok tematyczny:

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA WYROBÓW

Cele edukacyjne

1. Kształtowanie aktywności twórczej i umiejętności plastycznych.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania z osiągnięć wzornictwa tradycyjnego i współczesnego.

3. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności dotyczące procesu projektowania.

4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami.

5. Przygotowanie uczniów do wykonywania zadań wytwórczych.

6. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

7. Kształtowanie umiejętności wytwarzania wyrobów typowych dla rzemiosła artystycznego i użytkowego.

Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający projektowanie i wytwarzanie wyrobów typowych dla rzemiosła artystycznego i użytkowego.

2. Gromadzenie i udostępnianie literatury, wydawnictw krajowych i zagranicznych.

3. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności projektowania i wytwarzania.

4. Zapewnienie warunków do bezpiecznej pracy uczniów.

5. Współpraca z ośrodkami projektującymi i wytwarzającymi wyroby artystyczne i użytkowe, twórcami oraz instytucjami kultury prowadzącymi działalność wystawienniczą.

Treści nauczania

1. Historia oraz tradycje rzemiosła artystycznego i użytkowego.

2. Organizacja i wyposażenie stanowisk projektowania.

3. Środki wyrazu artystycznego.

4. Zasady kompozycji, ornamentyka i techniki zdobnicze.

5. Zależność formy od funkcji, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu.

6. Dokumentacja projektowa i realizacyjna.

7. Organizacja i wyposażenie stanowisk wytwórczych.

8. Funkcjonalność wytwarzanych form, ergonomia i bezpieczeństwo.

9. Techniki łączenia różnych materiałów.

10. Programy i techniki komputerowe wspierające projektowanie i wytwarzanie wyrobów.

11. Prawa autorskie. Ochrona dóbr kultury. Etyka zawodowa.

Osiągnięcia

1. Posługiwanie się terminologią dotyczącą procesu projektowania i wytwarzania.

2. Projektowanie wyrobów z zastosowaniem metod tradycyjnych i technik komputerowych.

3. Czytanie i sporządzanie dokumentacji rysunkowej.

4. Posługiwanie się narzędziami, użytkowanie maszyn i urządzeń.

5. Dobieranie technologii wytwarzania wyrobów.

6. Wykonywanie wyrobów charakterystycznych dla profilu.

7. Wykonywanie prostych napraw i renowacji wyrobów.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama