| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wołowych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia dotyczą:

1) tusz wołowych:

a) pochodzących z rzeźni, w których przeprowadza się ubój więcej niż 75 sztuk bydła tygodniowo średniorocznie lub dokonuje się uboju kilku sztuk bydła na podstawie umowy z właścicielem zwierząt przeznaczonych do uboju,

b) wytrzewionych i oskórowanych oraz pozbawionych:

– głowy oddzielonej od tuszy wołowej w stawie szczytowo-potylicznym,

– stóp oddzielonych od tuszy wołowej w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym,

– narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miednicznym lub bez nich,

– narządów rozrodczych i przylegających mięśni oraz bez wymienia lub tłuszczu gruczołu mlecznego – w przypadku samic;

2) półtusz wołowych otrzymanych przez podzielenie tuszy wołowej symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego oraz środek mostka i spojenia miednicznego.

§ 2.
1. Ustala się klasy jakości handlowej tusz wołowych ze względu na:

1) uformowanie półtuszy – stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) otłuszczenie półtuszy – stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W każdej klasie uformowania tusz wołowych, w zależności od stopnia spełnienia wymagań określonych dla danej klasy, rozróżnia się następujące trzy podklasy:

1) „+”,

2) „0”,

3) „-”

– przy czym różnice między podklasami mogą wynosić 1/3 klasy.

3. Klasę jakości handlowej tuszy wołowej ustala się, oceniając wizualnie półtuszę wołową w czasie nieprzekraczającym 1 godz. od chwili rozpoczęcia uboju, biorąc pod uwagę:

1) uformowanie półtuszy;

2) otłuszczenie półtuszy.

4. Klasę jakości handlowej tuszy wołowej ustala się dla następujących kategorii bydła:

1) A – niekastrowane młode buhajki w wieku poniżej 2 lat;

2) B – buhaje pozostałe;

3) C – wolce;

4) D – krowy;

5) E – jałówki.

§ 3.
1. Klasę uformowania tuszy wołowej i kategorię bydła, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, oznacza się wyłącznie wielką literą, a klasę otłuszczenia tuszy wołowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – wyłącznie cyfrą.

2. Podklasę, o której mowa w § 2 ust. 2, oznacza się na tuszy wołowej wyłącznie znakami „+” albo „-” albo cyfrą „0”.

3. Litery, cyfry i znaki, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny:

1) mieć wysokość co najmniej 2 cm;

2) być umieszczone na każdej półtuszy wołowej w następujących miejscach:

a) na rostbefie – w okolicach czwartego kręgu lędźwiowego,

b) na mostku – w odległości 10–30 centymetrów od krawędzi rozcięcia mostka.

4. Na tuszy wołowej można umieścić również inne informacje związane z jej klasyfikacją, w szczególności masę tuszy i datę uboju.

5. Tusz stosowany do znakowania tusz wołowych powinien być nietoksyczny, niezmywalny i odporny na działanie temperatury.

§ 4.
1. Dopuszcza się inne metody trwałego znakowania tusz wołowych niż określone w § 3, w szczególności przez przytwierdzenie etykiet do tuszy wołowej.

2. Etykieta, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) być przechowywana i przytwierdzona do tusz wołowych w rzeźniach posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny;

2) posiadać wymiary nie mniejsze niż 5 x 10 cm;

3) zawierać informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4;

4) być przytwierdzana do każdej półtuszy wołowej w miejscach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie.

3. Napisy na etykiecie powinny być sporządzone w sposób wyraźny i trwały; w napisie nie można dokonywać żadnych zmian.

§ 5.
Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4, umieszczone na tuszy wołowej lub na etykiecie, o której mowa w § 4 ust. 1, nie mogą zostać usunięte przed rozbiorem ćwierćtuszy.
§ 6.
Oznaczenie kategorii bydła i klas jakości handlowej tusz wołowych, umieszczone na półtuszach wołowych lub na etykiecie w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, nie może utrudniać odczytania umieszczonego na półtuszy wołowej znaku weterynaryjnego.
§ 7.
Właścicielowi ubitych zwierząt przekazuje się informację, w formie pisemnej, o ustalonej klasie jakości handlowej tuszy wołowej pochodzącej z ubitego zwierzęcia.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305)

Załącznik 1. [KLASY JAKOŚCI HANDLOWEJ TUSZ WOŁOWYCH ZE WZGLĘDU NA UFORMOWANIE PÓŁTUSZY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 sierpnia 2003 r. (poz. 1566)

Załącznik nr 1

KLASY JAKOŚCI HANDLOWEJ TUSZ WOŁOWYCH ZE WZGLĘDU NA UFORMOWANIE PÓŁTUSZY

Klasa uformowania

Ocena ogólna

Ocena szczegółowa

E

„doskonała”

Wszystkie profile

bardzo wypukłe do

superwypukłych,

wyjątkowo

rozwinięte

umięśnienie

Udziec: bardzo zaokrąglony, zrazowa górna wyraźnie

wystaje ponad spojenie miedniczne (symphisis pelvis)

Grzbiet: bardzo szeroki i bardzo gruby aż do łopatki;

część krzyżowa bardzo zaokrąglona

Łopatka: bardzo zaokrąglona

U

„bardzo dobra”

Profile na ogół

wypukłe, bardzo

dobrze rozwinięte

mięśnie

Udziec: zaokrąglony, zrazowa górna wystaje ponad

spojenie miedniczne (symphisis pelvis)

Grzbiet; szeroki i gruby aż do łopatki; część krzyżowa

zaokrąglona

Łopatka: zaokrąglona

R

„dobra”

Profile na ogół

proste, mięśnie

dobrze rozwinięte

Udziec: dobrze rozwinięty, zrazowa górna i część

krzyżowa lekko zaokrąglone

Grzbiet: gruby, ale węższy przy łopatce

Łopatka: dobrze rozwinięta

O

„średnia”

Profile proste do

wklęsłych, mięśnie

średnio rozwinięte

Udziec: średnio lub słabiej rozwinięty

Grzbiet: średnio gruby aż do wąskiego; część krzyżowa

z prostym profilem

Łopatka: przeciętnie rozwinięta do prawie płaskiej

P

„słaba”

Wszystkie profile

wklęsłe, aż do

bardzo wklęsłych,

mięśnie słabo

rozwinięte

Udziec: słabo rozwinięty

Grzbiet: wąski z widocznymi kośćmi

Łopatka: płaska z widocznymi kośćmi

 

Załącznik 2. [KLASY JAKOŚCI HANDLOWEJ TUSZ WOŁOWYCH ZE WZGLĘDU NA OTŁUSZCZENIE PÓŁTUSZY]

Załącznik nr 2

KLASY JAKOŚCI HANDLOWEJ TUSZ WOŁOWYCH ZE WZGLĘDU NA OTŁUSZCZENIE PÓŁTUSZY

Klasa

otłuszczenia

Ocena ogólna

Ocena szczegółowa

1

„bardzo

małe”

Od braku okrywy tłuszczowej aż

do nieznacznej warstwy tłuszczu

zewnętrznego

Brak złogów tłuszczu w klatce

piersiowej; widoczne wszystkie żebra

2

„małe”

Niewielka okrywa tłuszczu przy

widocznych prawie wszędzie

odsłoniętych mięśniach

Wewnątrz klatki piersiowej wyraźnie

widoczne mięśnie między żebrami

3

„średnie”

Poza udźcem i łopatką prawie

wszędzie widoczna okrywa

tłuszczowa, niewielkie złogi

tłuszczu w klatce piersiowej

Wewnątrz klatki piersiowej między

żebrami są jeszcze widoczne mięśnie

4

„duże”

Półtusze okryte tłuszczem, lecz na

udźcu i łopatce częściowo są

widoczne mięśnie

Widoczne smugi tłuszczu na udźcu; w

klatce piersiowej mięśnie między

żebrami mogą być poprzerastane

tłuszczem

5

„bardzo

duże”

Cała półtusza pokryta warstwą

tłuszczu zewnętrznego, duże złogi

tłuszczowe w klatce piersiowej

Prawie cały udziec pokryty warstwą

tłuszczu; wewnątrz klatki piersiowej,

między żebrami mięśnie

poprzerastane tłuszczem

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »