| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie szkolenia sportowego zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, zwanych dalej „zawodnikami”.
§ 2.
1. Szkolenie zawodników w zespołach i grupach sportowych rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi się zgodnie z rocznym planem szkolenia wojskowego i sportowego, który opracowuje dowódca zespołu lub grupy sportowej rodzaju Sił Zbrojnych, a zatwierdza zastępca dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych – szef szkolenia.

2. Szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu prowadzi się na podstawie planu szkolenia sportowego, który opracowuje trener, a zatwierdza dowódca zespołu lub grupy sportowej.

§ 3.
1. W okresie podstawowego szkolenia wojskowego zajęcia sportowe prowadzi się równolegle ze szkoleniem ogólnowojskowym.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zawodnicy mają prawo do uczestniczenia w jednym treningu dziennie.

§ 4.
1. Dowódca jednostki, przy której funkcjonuje zespół lub grupa sportowa, w porozumieniu z właściwym polskim związkiem lub klubem sportowym, zapewnia realizację programu przygotowań i udziału w zawodach w ramach reprezentacji narodowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje właściwy polski związek sportowy w porozumieniu z właściwym klubem sportowym.

§ 5.
1. Na wniosek właściwego polskiego związku sportowego dowódca zespołu lub grupy sportowej rodzaju Sił Zbrojnych, w porozumieniu z szefem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach kultury fizycznej, kieruje zawodników, będących członkami kadry narodowej lub kadry olimpijskiej, do udziału w centralnych zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, zawodach kontrolnych, mistrzostwach rangi krajowej i międzynarodowej oraz w igrzyskach olimpijskich.

2. Na wniosek szefa komórki, o której mowa w ust. 1, dowódca zespołu lub grupy sportowej rodzaju Sił Zbrojnych w porozumieniu z właściwym polskim związkiem sportowym kieruje zawodników do udziału w reprezentacji Wojska Polskiego na zawody sportowe organizowane pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (Conseił International du Sport Militaire).

§ 6.
Zawodnikom zapewnia się możliwość korzystania z bazy wojskowych ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych w celu przygotowania się do udziału w zawodach sportowych.
§ 7.
1. Szkolenie sportowe zawodników prowadzi się w:

1) Zespole Sportowym Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Poznaniu przy Jednostce Wojskowej Nr 2094;

2) Zespole Sportowym Marynarki Wojennej w Gdyni przy Komendzie Portu Wojennego;

3) Zespole Sportowym Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy 2 Batalionie Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego;

4) Grupie Sportowej w Warszawie przy 3 Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych;

5) Grupie Sportowej w Bydgoszczy przy 1 Batalionie Dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego;

6) jednostkach wojskowych położonych w pobliżu klubów sportowych, w których istnieją warunki kontynuacji szkolenia sportowego w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, które nie są prowadzone w zespołach i grupach sportowych rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Zaawansowane szkolenie spadochronowe zawodników, którzy są członkami kadry narodowej w spadochroniarstwie, prowadzi się w Ośrodku Szkolenia Służby Wysokościowo-Ratowniczej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej przy 2 Bazie Lotniczej w Bydgoszczy.

§ 8.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych w czasie treningów i zawodów prowadzonych poza wojskowymi obiektami sportowymi spoczywa na organizatorach tych treningów i zawodów.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207,poz.1752.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 22, poz. 115), zachowanym w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »