| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów i okręgowych stacji kontroli pojazdów, zwanych dalej „stacjami”, przeprowadzających badania techniczne w zakresie określonym w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) wzór zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów;

3) wzory innych dokumentów związanych z wydaniem zezwolenia, o którym mowa w pkt 2.

§ 2.
Warunki techniczne dla stacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.
Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zezwolenia i certyfikaty zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 6 i 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 81, poz. 918 oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 252), które traci moc z dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452).

Załącznik 1. [WARUNKI TECHNICZNE DLA STACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 grudnia 2003 r. (poz. 2116)

Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE DLA STACJI

1. Warunki ogólne

§ 1. 1. Stacja powinna znajdować się w pomieszczeniu przelotowym, zapewniającym jeden kierunek ruchu pojazdu. Dopuszcza się pomieszczenie nieprzelotowe – w odniesieniu do stacji przewidzianej do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz innych stacji wykonujących badania specjalistyczne, o ile istnieje możliwość wykonania badania technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach; przy czym po dniu 31 grudnia 2010 r. stanowisko kontrolne w stacji przeznaczone do badania zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t powinno znajdować się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu.

2. Jeżeli stacja jest częścią zakładu prowadzącego także inną działalność, powinna ona być wydzielona i odgrodzona z pozostałego terenu z zachowaniem do niej dojazdu. Stanowisko kontrolne przeznaczone do badania instalacji gazowej pojazdów przystosowanych do zasilania gazem powinno być w tym przypadku wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi.

3. Podłoga stanowiska kontrolnego, nawierzchni kanału przeglądowego i ław pomiarowych oraz ściany do wysokości co najmniej 2,0 m i ściany kanału przeglądowego powinny być łatwo zmywalne; przy czym dla stacji działających w dniu 20 października 1999 r. ściany stanowiska kontrolnego powinny być łatwo zmywalne do wysokości co najmniej 1,8 m.

4. Pojazdom oczekującym na badanie techniczne powinna być zapewniona możliwość swobodnego ich zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna wynosić co najmniej:

1) 4 – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

2) 2 – dla pozostałych pojazdów.

5. Wjazd i wyjazd ze stacji powinien być utwardzony i dostosowany do rodzaju badanych w stacji pojazdów.

§ 2. 1. Stacja powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi co najmniej: określenie rodzaju stacji oraz godziny otwarcia stacji.

2. Przy stanowisku kontrolnym powinna być umieszczona tablica, na której znajdować się powinny co najmniej: kopia zezwolenia stacji na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, cennik opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów oraz wykaz czynności kontrolnych dla oceny stanu technicznego pojazdu, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach oraz w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

3. Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów powinien posiadać identyfikator osobisty zawierający co najmniej imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer uprawnienia do wykonywania badań technicznych diagnosty.

4. Dokumenty oraz pieczątki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Stacja powinna być zaopatrzona w:

1) instrukcje obsługi użytkowanych urządzeń i przyrządów;

2) dane dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów i ich układów lub zespołów;

3) komplet przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne

§ 3. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w pomieszczeniu, którego wymiary i bramy: wjazdowa i wyjazdowa dostosowane są do wielkości badanych pojazdów lub zespołów pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne składa się z:

1) płaskiej i poziomej powierzchni mieszczącej badane pojazdy lub zespoły pojazdów, zwanej dalej „ławą pomiarową”, i powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy;

2) kanału przeglądowego z urządzeniem do podnoszenia osi pojazdu lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu;

3) urządzeń i przyrządów;

4) wyposażenia technologicznego;

5) stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycznych.

§ 4. 1. Długość stanowiska kontrolnego powinna być większa niż długość kanału przeglądowego (§ 6 ust. 1 pkt 1) nie mniej niż o 2,0–3,0 m. Jeżeli sposób wykonywania badań technicznych pojazdów, wynikający z rozmieszczenia urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości, stanowisko kontrolne powinno być odpowiednio dłuższe.

2. Szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Dopuszcza się szerokość nie mniejszą niż 5,0 m w przypadku:

1) dwóch stanowisk kontrolnych równoległych nieoddzielonych od siebie ścianą;

2) stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie pozwalają na zachowanie szerokości 6,0 m.

przy czym dla stacji działających w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 5,5 m;

3. Wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi stanowiska na szerokości co najmniej 3,0 m, nie powinna być mniejsza niż:

1) 4,2 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy; przy czym dopuszcza się wysokość 3,3 m w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; przy czym dla stacji działających w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 4,05 m;

2) 5,7 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

3) 4,6 – 4,8 m – w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a poza tym miejscem odpowiednio jak w pkt 1; przy czym dla stacji działających w dniu 20 października 1999 r. wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 3,7 m.

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w osi stanowiska kontrolnego nie powinny być mniejsze niż:

1) 4,1–4,2 m – wysokość; przy czym dopuszcza się:

a) 3,1–3,2 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 4,05 m – w odniesieniu do stacji działających w dniu 6 stycznia 1996 r., przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

2) 3,4 m – szerokość; przy czym dla stacji działających w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t szerokość bramy wjazdowej i wyjazdowej nie powinna być mniejsza niż 2,8–3,0 m.

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia stanowiska kontrolnego do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 0,15.

3. Ławy pomiarowe

§ 5. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdu podczas pomiaru zbieżności kół, długość ław należy powiększyć o długość drogi przetoczenia pojazdu;

2) rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż:

a) 2,4 m – dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 2,8 m – dla pozostałych pojazdów,

przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z wymiarów obrzeża kanału (§ 6 ust. 1 pkt 2).

2. Nawierzchnia ław pomiarowych powinna spełniać następujące wymagania:

1) dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna przekraczać:

a) 2–3 mm – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 3–4 mm – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne pozostałych pojazdów;

2) dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:

a) 2–3 mm/m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 3–4 mm/m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne dla pozostałych pojazdów;

3) na szerokości czynnej rolek urządzenia do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie i łatwa do utrzymania w czystości.

3. Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część składową ławy pomiarowej, o ile odpowiada warunkom, o których mowa w ust. 2.

4. Kanał przeglądowy

§ 6. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) długość powinna być większa niż długość pojazdu lub zespołu pojazdów, określona przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, powiększona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu kanału; przy czym dopuszcza się długość:

a) nie mniejszą niż 6,0 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) nie mniejszą niż 12,0 m – w odniesieniu do stacji działającej w dniu 20 października 1999 r. przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

2) szerokość na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w granicach:

a) 0,6–0,8 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,7–1,0 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

3) głębokość powinna wynosić od 1,3 m do 1,8 m; wewnątrz kanału przeglądowego powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej.

2. Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione odwodnienie oraz co najmniej nawiewną wentylację.

3. Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:

1) oświetlenie:

a) światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,

b) światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku);

2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;

3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:

a) 20 kN – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 100 kN – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne dla pozostałych pojazdów, a po dniu 1 maja 2004 r. – 115 kN;

4) obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25 % nominalnego udźwigu, przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również między obrotnicami przyrządu do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.

5. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

§ 7. 1. Stanowisko kontrolne w stacji powinno być wyposażone co najmniej w następujące urządzenia i przyrządy:

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców;

2) przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych lub urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych;

3) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu;

4) przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy;

5) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych;

6) przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;

7) miernik poziomu dźwięku;

8) dymomierz;

9) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa;

10) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; w odniesieniu do stacji, których zakres badań obejmuje pojazdy samochodowe oraz przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

11) urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu;

12) czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD; nie dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze;

13) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym; nie dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze, z wyjątkiem stacji o poszerzonym zakresie badań obejmującym pojazdy przystosowane do zasilania gazem;

14) opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;

15) zestaw narzędzi monterskich;

16) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia;

17) urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne wymienione w ust. 2, jeżeli stacja zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, została upoważniona do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie okręgowej stacji kontroli pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone dodatkowo w:

1) przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu;

2) urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

3) urządzenie do napędu uniesionych nienapędowych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub w wyważarkę do kół zamontowanych na pojeździe samochodowym;

4) urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego;

5) komplet kluczy dynamometrycznych;

6) przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu.

3. Wyposażenie stanowiska kontrolnego w okręgowej stacji kontroli pojazdów może być dodatkowo wyposażone w legalizowaną wagę samochodową.

4. Urządzenia i przyrządy mogą stanowić część wspólną wyposażenia kilku stanowisk kontrolnych jednej stacji, o ile istnieje możliwość wykonania badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ustawie.

5. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji, które nie może być wykorzystane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli nie posiada certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną w Polskim systemie akredytacji, określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa przyrządu lub urządzenia

1

Urządzenia do podnoszenia:

 

* całego pojazdu

 

* osi pojazdu

2

Urządzenia do kontroli działania hamulców pojazdu:

 

* urządzenia rolkowe

 

* urządzenia płytowe (najazdowe)

 

* opóźnieniomierze

3

Przyrządy do pomiaru zbieżności kół jezdnych pojazdu

4

Urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu

5

Przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu

6

Przyrządy do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy pojazdu

7

Przyrządy do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych pojazdu

8

Mierniki poziomu dźwięku

9

Dymomierze

10

Przyrządy do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa

11

Przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

12

Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu

13

Wieloskładnikowe analizatory spalin silników o zapłonie iskrowym

14

Przyrządy do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu

15

Urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

16

Urządzenia do napędu uniesionych nienapędowych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

17

Urządzenie do napędu uniesionych nienapędowych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub wyważarka do kół zamontowanych na pojeździe samochodowym

18

Urządzenia do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego

19

Indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe

20

Czytniki informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD

21

Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła

 

Objaśnienie:

OBDII/EOBD – Pokładowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin.

6. Stacje powinny posiadać kopie certyfikatów wszystkich posiadanych urządzeń i przyrządów, w stosunku do których wymagany jest certyfikat.

7. Rejestr wyposażenia kontrolno-pomiarowego, które uzyskało certyfikat, o którym mowa w ust. 5, prowadzi Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

8. Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji powinny posiadać dokumenty okresowej kontroli eksploatacyjnej.

9. Urządzenia i przyrządy objęte obowiązkiem certyfikacji zgodności i dopuszczenia do użytkowania w okresie użytkowania podlegają okresowej kontroli eksploatacyjnej; nie dotyczy to urządzeń i przyrządów, które podlegają okresowej kontroli metrologicznej lub okresowemu dozorowi technicznemu.

10. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do wyposażenia kontrolno-pomiarowego określonego:

1) w ust. 1 pkt 1, o ile wyposażenie to było wyprodukowane i zainstalowane w stacji przed dniem 1 maja 1993 r. i jest wykorzystywane wyłącznie do badań ciągnika rolniczego i przyczepy ciężarowej rolniczej;

2) w ust. 1 pkt 14 i 15 oraz w ust. 2 pkt 5 i 6.

6. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego

§ 8. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:

1) ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów;

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym z zakresu:

a) 0,6–0,8 MPa – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,6–1,0 MPa – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

oraz z uwzględnieniem ciśnienia roboczego niezbędnego do prawidłowego działania urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego;

3) doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej miejscowo do umywalki do mycia rąk;

4) odpływ ogólny ścieków przez łapacz błota, olejów i paliw lub

5) odpływ ścieków z kanałów przez łapacz błota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system odwadniania kubełkowego;

6) wentylację:

a) naturalną lub grawitacyjną, mechaniczną nawiewno-wyciągową zapewniającą awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację,

b) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów;

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram;

8) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego w stacji przeprowadzającej badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

7. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych

§ 9. 1. Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału dźwiękowego, powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji i być wolne od przeszkód akustycznych.

2. Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:

1) 7,0 m x 8,0 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne motocykla i motoroweru;

2) 8,5 m x 12,0 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

3) 8,5 m x 18,0 m – w odniesieniu do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

3. Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powinna być płaska i utwardzona (np. beton, asfalt).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »