| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu tramwaju, typu trolejbusu oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części;

2) jednostkę upoważnioną do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych.

b) kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją typu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) homologacji typu – rozumie się przez to procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ tramwaju, typ trolejbusu oraz przedmioty ich wyposażenia lub części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;

3) wielostopniowej homologacji typu – rozumie się przez to procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ tramwaju albo typ trolejbusu spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;

4) typie tramwaju albo typie trolejbusu – rozumie się przez to tramwaje albo trolejbusy jednej kategorii, w ramach danego rodzaju, które nie różnią się pod względem istotnych cech;

5) jednostce badawczej – rozumie się przez to jednostkę upoważnioną, przez ministra właściwego do spraw transportu, do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu tramwajów i trolejbusów z warunkami homologacji;

6) badaniach homologacyjnych – rozumie się przez to badania przeprowadzone przez upoważnioną przez ministra właściwego do spraw transportu jednostkę badawczą, stwierdzające zgodność badanego tramwaju albo trolejbusu z wymaganiami określonymi w art. 68 ust. 4 ustawy;

7) dokumentacji technicznej – rozumie się przez to dokumenty opisujące budowę, działanie i proces produkcji danego typu tramwaju albo danego typu trolejbusu;

8) wyposażeniu – rozumie się przez to układ lub zespół tramwaju albo trolejbusu, w szczególności hamulce, część wnętrza lub silnik;

9) części – rozumie się przez to urządzenie, które może być homologowane niezależnie od tramwaju albo trolejbusu.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, wydaje świadectwo homologacji typu na pisemny wniosek producenta lub importera nowego typu tramwaju albo nowego typu trolejbusu, przedmiotu ich wyposażenia lub części.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) protokół i sprawozdanie z badań homologacyjnych;

2) opis techniczny tramwaju albo trolejbusu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) oryginały wzorów podpisów osób upoważnionych do wydawania wyciągów ze świadectwa homologacji.

3. W przypadku wielostopniowej homologacji typu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ponadto:

1) w etapie pierwszym – fragmenty opisu technicznego oraz wydane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji podstawowego tramwaju albo podstawowego trolejbusu;

2) w kolejnych etapach – fragmenty opisu technicznego typu tramwaju albo typu trolejbusu, świadectwa homologacji typu elementów odpowiadających aktualnemu etapowi wykonania oraz świadectwa homologacji typu dla niekompletnego tramwaju albo niekompletnego trolejbusu;

3) informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego typu tramwaju albo niekompletnego typu trolejbusu oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta tramwaju lub trolejbusu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzonych przez tego producenta.

§ 4.
1. Minister wydaje świadectwo homologacji typu tramwaju albo trolejbusu, przedmiotu ich wyposażenia lub części, jeżeli w załączonym protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych został potwierdzony pozytywny wynik tych badań.

2. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu tramwaju albo trolejbusu, przedmiotu ich wyposażenia lub części, jeżeli w załączonym protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych nie został potwierdzony pozytywny wynik tych badań lub brak jest któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2.

3. Jeżeli w czasie badań homologacyjnych tramwaju albo trolejbusu stwierdzono, że może on być używany z ograniczeniami, to ograniczenia te należy wskazać w wydanym świadectwie homologacji typu oraz w wyciągu ze świadectwa homologacji typu.

4. Wzór świadectwa homologacji typu tramwaju, typu trolejbusu, przedmiotu ich wyposażenia lub części określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu tramwaju oraz typu trolejbusu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Minister cofa świadectwo homologacji typu z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli typ tramwaju albo typ trolejbusu, przedmioty ich wyposażenia lub części wykonane zostały niezgodnie z warunkami określonymi w świadectwie homologacji typu, co zostało potwierdzone w trakcie badania technicznego tramwaju lub trolejbusu.

2. Minister odstąpi od cofnięcia świadectwa homologacji typu, jeśli producent lub importer usunie w terminie 14 dni od dnia cofnięcia świadectwa homologacji typu wszelkie niezgodności wykonania z warunkami określonymi w tym świadectwie i podejmie niezbędne środki do zapewnienia dalszej produkcji w zgodzie z wydaną homologacją.

§ 7.
1. Badania homologacyjne tramwaju i trolejbusu oraz kontrolę zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji przeprowadza Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

2. Jednostka badawcza, o której mowa w ust. 1, przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera, do którego producent lub importer dołącza:

1) opis techniczny tramwaju albo trolejbusu;

2) dokumenty techniczne niezbędne jednostce badawczej do przeprowadzenia badań homologacyjnych;

3) instrukcję obsługi dla użytkownika tramwaju lub trolejbusu.

3. Na żądanie jednostki badawczej producent lub importer przedstawia kopie wydanych świadectw homologacji typu części tramwaju lub trolejbusu, wraz z ich dokumentacją techniczną.

§ 8.
1. Jednostka badawcza przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzeniu badań homologacyjnych jednostka badawcza sporządza, co najmniej w trzech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego jeden egzemplarz przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji, a dwa egzemplarze wydaje producentowi lub importerowi.

3. Jednostka badawcza wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z wynikiem pozytywnym, jeżeli tramwaj albo trolejbus, przedmioty ich wyposażenia lub części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy.

§ 9.
1. Kontrolę zgodności produkcji lub montażu tramwaju, trolejbusu oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części z warunkami homologacji, zwaną dalej „kontrolą zgodności”, przeprowadza się w sposób i w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół kontroli zgodności, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego, drugi egzemplarz przekazuje się ministrowi, a trzeci egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę badawczą.

§ 10.
Świadectwa homologacji typu tramwaju, trolejbusu, przedmiotów ich wyposażenia lub części, oraz dopuszczenie do eksploatacji wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność w zakresie, na jaki zostały wydane.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 grudnia 2003 r. (poz.2317)

Załącznik nr 1

OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAKRES I SPOSÓB BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH TRAMWAJU I TROLEJBUSU]

Załącznik nr 4

ZAKRES I SPOSÓB BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH TRAMWAJU I TROLEJBUSU

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI LUB MONTAŻU TRAMWAJU I TROLEJBUSU Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI]

Załącznik nr 5

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI LUB MONTAŻU TRAMWAJU I TROLEJBUSU Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »