| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2.
Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

1) wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

2) ochrony zdrowia ludności;

3) poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;

4) profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;

5) kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;

6) wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;

7) wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;

8) rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;

9) rozwoju farmacji szpitalnej.

§ 3.
Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub centralnego organu administracji rządowej,

2) wojewody,

3) rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

4) organów Narodowego Funduszu Zdrowia,

5) dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia,

6) marszałka województwa,

7) starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta,

8) podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,

9) organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia,

10) organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia

– zwanych dalej „wnioskodawcami”.

§ 4.
1. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co najmniej na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Odznaka ma kształt pięcioboku foremnego o szerokości 25 mm z wycięciem trójkątnym na każdym rogu pięcioboku. Wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Na licowej stronie w pięciobok w kolorze czerwonym jest wpisane koło. W środku koła na tle oksydowanym w kolorze czarnym jest umieszczony symbol – laska Eskulapa. Wokół koła na tym samym tle znajduje się napis „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Brzegi pięcioboku, obwód koła, laska Eskulapa oraz napis są w kolorze złotym. Odwrotna strona odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie w uroczysty sposób wręcza minister właściwy do spraw zdrowia, wnioskodawca lub ich upoważniony przedstawiciel.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§ 8.
1. Ewidencję osób wyróżnionych prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.

§ 9.
Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§ 10.
Osoby, którym nadano odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do ich noszenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (M. P. Nr 8, poz. 55) oraz uchwałą nr 21 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (M. P. Nr 8, poz. 56), które utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »