| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb sporządzania i aktualizacji przez operatora publicznego, zwanego dalej „operatorem”, planu współdziałania operatora z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, zwanego dalej „planem”.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) poczta polowa operatora – personel i infrastrukturę operatora, wydzieloną przez niego dla potrzeb współpracy z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;

2) rozdzielnia poczty polowej operatora – wydzieloną organizacyjnie część poczty polowej operatora, w której następuje rozdział wojskowych przesyłek pocztowych do punktów wymiany poczty polowej;

3) punkt wymiany poczty polowej operatora – wydzieloną organizacyjnie część poczty polowej operatora, w której następuje wymiana wojskowych przesyłek pocztowych pomiędzy pocztą polową operatora a wojskową pocztą polową;

4) wojskowa przesyłka pocztowa – przesyłkę zawierającą w adresie nadawcy lub adresata nazwę albo numer komórki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej albo numer wojskowej poczty polowej.

§ 3.
Plan sporządza operator po ustaleniu dyslokacji rozdzielni poczty polowej operatora i punktów wymiany poczty polowej operatora w rejonach wskazanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§ 4.
1. Część ogólną planu operator sporządza po uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie:

1) zadań poczty polowej operatora;

2) zasad, zakresu i warunków współpracy poczty polowej operatora z wojskową pocztą polową;

3) schematu rozmieszczenia rozdzielni poczty polowej operatora i punktów wymiany poczty polowej operatora;

4) sposobu i harmonogramu uruchamiania poczty polowej operatora;

5) rozwiązań zapewniających ciągłość funkcjonowania poczty polowej operatora;

6) wzorów dokumentów, druków oraz upoważnień umożliwiających funkcjonowanie poczty polowej operatora i wojskowej poczty polowej oraz zapewniających ochronę wojskowych przesyłek pocztowych;

7) zasad wzajemnego zaopatrywania poczty polowej operatora i wojskowej poczty polowej w dokumenty, druki i upoważnienia, o których mowa w pkt 6.

2. Część szczegółową planu operator sporządza po określeniu:

1) sposobu uruchamiania i organizacji pracy poszczególnych rozdzielni poczty polowej operatora i punktów wymiany poczty polowej operatora;

2) sposobu organizacji ochrony poczty polowej operatora;

3) składów etatowych oraz obowiązków i zakresów odpowiedzialności personelu wykonującego zadania poczty polowej operatora;

4) logistycznego zabezpieczenia poczty polowej operatora.

§ 5.
Operator sporządza plan w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia i przekazuje jego część ogólną:

1) ministrowi właściwemu do spraw łączności;

2) Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

3) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 6.
1. Operator aktualizuje plan:

1) w przypadku wprowadzania zmian w infrastrukturze operatora lub sposobie i zakresie świadczenia usług pocztowych, mających wpływ na realizację planu;

2) po uzyskaniu od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego informacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu wojskowej poczty polowej, mających wpływ na realizację planu.

2. O wprowadzonych zmianach w części ogólnej planu operator powiadamia niezwłocznie podmioty, o których mowa w § 5.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »