reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

Na podstawie art. 66f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu należności pieniężnych;

2) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez wierzycieli lub organy egzekucyjne do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obcych państw.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) urzędowym odpisie – rozumie się przez to również urzędowo albo notarialnie poświadczoną kopię.

§ 3.
1. Jeżeli przy dochodzeniu należności pieniężnej określonej w art. 2 § 1 pkt 8 i 9 ustawy lub wynikającej z umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy obcego państwa stosownie do przepisów rozdziału 7 w dziale l ustawy, wierzyciel lub organ egzekucyjny kieruje wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się:

1) w zakresie udzielenia informacji – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w zakresie powiadomienia o pismach, orzeczeniach lub innych dokumentach – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia należności – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o powiadomienie dołącza się oryginał i urzędowy odpis pisma, orzeczenia lub innego dokumentu, którego dotyczy ten wniosek.

4. Do wniosku o dochodzenie należności dołącza się:

1) dwa urzędowe odpisy tytułu wykonawczego;

2) urzędowy odpis orzeczenia lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;

3) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o bezskuteczności całości lub części egzekucji prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ściągnięcia należności objętych wnioskiem.

5. Do wniosku o zabezpieczenie należności dołącza się:

1) urzędowy odpis zarządzenia zabezpieczenia lub tytułu wykonawczego;

2) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o niemożności zabezpieczenia w całości lub w części należności objętych wnioskiem o zabezpieczenie należności;

3) urzędowy odpis decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli wniosek dotyczy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej.

§ 4.
Wierzyciel lub organ egzekucyjny powiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o okolicznościach mających znaczenie dla pomocy świadczonej przez obce państwo, a w szczególności o powstałych ograniczeniach w dochodzeniu swoich należności.
§ 5.
Wierzyciel lub organ egzekucyjny, w razie otrzymania od ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o podjętych działaniach i wynikach prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez obce państwo, może wystąpić do tego ministra, w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiej informacji, z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli z otrzymanej informacji wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnych.
§ 6.
Określa się następujące wzory wniosków:

1) o udzielenie informacji, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

2) o powiadomienie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

3) o dochodzenie lub zabezpieczenie należności, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia

– kierowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obcego państwa.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 stycznia 2004 r. (poz. 80)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama