reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rada Ministrów przyjmuje Program wsparcia na rok 2004, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

Załącznik 1. [PROGRAM WSPARCIA NA ROK 2004]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 marca 2004 r. (poz. 542)

PROGRAM WSPARCIA NA ROK 2004

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Program wsparcia na rok 2004, zwany dalej „Programem wsparcia”, określa:

1) zakres, tryb i warunki wspierania przez Państwo programów wojewódzkich;

2) cel generalny, priorytety i działania oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego;

3) tryb powoływania, skład i zadania Komitetu Monitorującego Program Wsparcia.

2. Limit wydatków na finansowanie działań objętych Programem wsparcia określa art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

3. Program wsparcia w części finansowej odnosi się także do określonych szacunkowo w Narodowym Planie Rozwoju 2004–2006 środków na współfinansowanie w roku budżetowym 2004 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

§ 2. Ilekroć w Programie wsparcia jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego;

2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2));

3) ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966);

4) ustawie o samorządzie województwa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.3));

5) ustawie budżetowej na rok 2004 – należy przez to rozumieć ustawę budżetową na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r.;

6) ministrze – należy przez to rozumieć ministra kierującego działem administracji rządowej, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

7) strategii – należy przez to rozumieć Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego przyjętą uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001–2006 (M.P. Nr 43, poz. 851);

8) programach wojewódzkich – należy przez to rozumieć programy, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa;

9) działaniu – należy przez to rozumieć zadanie lub grupę zadań, realizujących ten sam cel w obrębie tego samego priorytetu w ramach dotacji udzielanej ze środków krajowych, a także projekt lub grupę projektów, realizujących ten sam cel w obrębie tego samego priorytetu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III;

10) zadaniu (projekcie) – należy przez to rozumieć najmniejszą dającą się wydzielić jednostkę o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym stanowiącą przedmiot wsparcia;

11) inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć inwestycję określoną w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85) i wpisaną do kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 53 ustawy;

12) ZPORR – należy przez to rozumieć Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego 2004–2006 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2004 r.;

13) IW INTERREG III – należy przez to rozumieć programy podejmowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

Rozdział 2

Cel, priorytety i działania Programu wsparcia

§ 3. 1. Celem generalnym Programu wsparcia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego województw dla wzmacniania konkurencyjności, wzrostu poziomu życia i spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z państwami oraz regionami Wspólnoty Europejskiej.

2. Cel generalny jest realizowany na terenie całego kraju, w ramach priorytetów poprzez działania wynikające z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie Rady Ministrów.

§ 4. Priorytety Programu wsparcia będą realizowane przez działania wynikające z programów wojewódzkich.

§ 5. Określa się następujące priorytety Programu wsparcia służące realizacji celu generalnego:

1) Priorytet l – rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie;

2) Priorytet II – pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.

§ 6. 1. Realizacja priorytetów, o których mowa w § 5, odbywa się przez działania.

2. Priorytet l jest realizowany przez następujące działania:

1) podnoszenie standardu infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej;

2) rozwój lokalnego transportu publicznego;

3) wzmacnianie systemu ochrony środowiska;

4) unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia;

5) restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej;

6) modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.

3. Priorytet II jest realizowany przez następujące działania:

1) tworzenie oraz dokapitalizowywanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych;

2) popularyzowanie regionu oraz jego środowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego;

3) wspieranie projektów z zakresu promocji, edukacji, zdrowia i ekologii, realizowanych przez organizacje pozarządowe i społeczne.

4. Zakres obszarów wyboru zadań służących realizacji działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie w ramach kontraktów wojewódzkich, określa załącznik nr 1 do Programu wsparcia.

5. W przypadku zadań należących do ustawowych kompetencji innych ministrów zastosowanie mają przepisy art. 5 ust. 2 ustawy.

6. Priorytety, o których mowa w § 5, oraz działania, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, mogą być realizowane na odpowiadających Jednostkom Terytorialnym do Celów Statystycznych (NTS 3) obszarach wsparcia wskazanych w załączniku nr 2 do Programu wsparcia.

Rozdział 3

Środki przeznaczone na finansowanie Programu wsparcia

§ 7. 1. Program wsparcia w zakresie działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, jest finansowany ze środków publicznych.

2. Środki przewidziane na realizację Programu wsparcia w roku 2004 w zakresie, o którym mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa na rok 2004 jako limit wydatków na finansowanie zadań objętych Programem wsparcia w kwocie 1.397.400 tys. zł.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) dotacje w kwocie 777.000 tys. zł na wsparcie, wynikających z programów wojewódzkich, zadań wybranych do objęcia kontraktami wojewódzkimi, w tym inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego, przy czym do 5 % tej części dotacji można przeznaczyć na współfinansowanie zadań o charakterze nieinwestycyjnym;

2) szacunkowe środki z budżetu państwa w kwocie 425.400 tys. zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR z funduszy strukturalnych Wspólnoty Europejskiej, z uwzględnieniem projektów z priorytetu Pomoc Techniczna oraz kosztów operacyjnych wdrażania, oraz na współfinansowanie programów IW INTERREG III, z uwzględnieniem projektów z programu Pomoc Techniczna oraz kosztów operacyjnych wdrażania;

3) środki w wysokości 150.000 tys. zł określone w ustawie budżetowej na rok 2004, z przeznaczeniem na budowę metra w Warszawie;

4) środki w wysokości 30.000 tys. zł przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji w sektorze górnictwa na terenie województw: małopolskiego i śląskiego;

5) środki w wysokości 15.000 tys. zł przeznaczone na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

4. W tabeli finansowej stanowiącej załącznik nr 3 do Programu wsparcia wprowadza się jako dodatkową, poza limitem środków określonych w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004, kwotę 200.000 tys. zł z rezerwy celowej cz. 83, poz. 71, przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

5. Podział środków, o których mowa w ust. 2 i 4, określa załącznik nr 3 do Programu wsparcia.

§ 8. 1. Środki przeznaczone na działania wynikające z programów wojewódzkich dzieli się w następujący sposób:

1) 80 % środków dzieli się pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców;

2) 10 % środków dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców pomiędzy województwa, w których produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 80 % średniej krajowej PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

3) 10 % środków dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których stopa bezrobocia przekracza w każdym z ostatnich 3 lat 150 % średniej krajowej stopy bezrobocia.

2. Modelowe udziały poszczególnych województw, ustalone w sposób określony w ust. 1, wynoszą:

 

Województwo

Udział %

dolnośląskie

8,10

kujawsko-pomorskie

5,14

lubelskie

7,28

lubuskie

2,99

łódzkie

5,69

małopolskie

6,71

mazowieckie

10,87

opolskie

2,78

podkarpackie

6,96

podlaskie

3,98

pomorskie

5,78

śląskie

10,14

świętokrzyskie

4,82

warmińsko-mazurskie

6,59

wielkopolskie

7,10

zachodniopomorskie

5,07

POLSKA

100,00

 

3. Środki, o których mowa w § 7 ust. 4, dzieli się w równych częściach pomiędzy wszystkie województwa.

§ 9. 1. Wykorzystanie w okresie obowiązywania Programu wsparcia środków w ramach limitów dla poszczególnych województw powinno zapewniać kontynuację finansowania inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego.

2. Środki z budżetu państwa określone przez samorząd województwa w kontrakcie na finansowanie i współfinansowanie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego nie mogą być przeznaczone na inne zadania ujęte w kontrakcie wojewódzkim.

3. Rezygnacja przez samorząd województwa z kontynuacji finansowania lub współfinansowania środkami z budżetu państwa inwestycji, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozliczeniem finansowo-rzeczowym takiej inwestycji i wymaga złożenia przez stronę samorządową pisemnej deklaracji.

§ 10. Do podmiotów uprawnionych realizujących priorytety i działania Programu wsparcia i otrzymujących w tym celu dotacje zalicza się:

1) samorządy województw;

2) samorządy powiatów;

3) samorządy gmin;

4) regionalne i lokalne instytucje publiczne oraz działające nie dla zysku instytucje i organizacje pozarządowe i społeczne wspierające w ramach swej działalności statutowej rozwój społeczno-gospodarczy.

§ 11. Poziom dofinansowania środkami z budżetu państwa zadań kontraktu jest ustalany w toku negocjacji i może być zróżnicowany w zależności od typu i rodzaju zadania.

Rozdział 4

Zakres wniosku zarządu województwa o wsparcie środkami z budżetu państwa działań zawartych w programach wojewódzkich

§ 12. 1. Zarząd województwa przedstawia ministrowi wniosek o wsparcie środkami z budżetu państwa realizacji programów wojewódzkich oraz określenie szacunkowej kwoty współfinansowania środkami budżetu państwa regionalnych programów operacyjnych.

2. Treść wniosku zarządu województwa określa art. 17 ust. 1 ustawy. Wniosek ten powinien ponadto zawierać:

1) informację o kontynuacji inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego z ich wykazem i harmonogramem wydatków;

2) informację o szacunkowej wielkości kwot, które zostaną w roku 2004 udostępnione województwu na współfinansowanie projektów wynikających z ZPORR oraz programów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III;

3) oświadczenie zarządu województwa, że środki, o których mowa w pkt 1, zostaną wykorzystane wyłącznie na finansowanie kontynuacji inwestycji wieloletnich, wraz z harmonogramem wydatków realizowanych na terenie województwa w roku budżetowym 2004;

4) oświadczenie zarządu województwa, że kwoty, o których mowa w pkt 2, zostaną wykorzystane wyłącznie na finansowanie projektów wynikających z ZPORR oraz realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

3. Do przyznanych środków stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 13. 1. W ramach ZPORR współfinansowaniu środkami budżetu podlegają w szczególności projekty realizowane w ramach:

1) priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” – działania: 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 2.3. „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, 2.4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, 2.5. „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”;

2) priorytetu 3 „Rozwój lokalny” – działania: 3.1. „Obszary wiejskie”, 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”, 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”, 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”, 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna”;

3) priorytetu 4 „Pomoc techniczna” – działania: 4.1. „ Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane”, 4.2. „Wsparcie procesu wdrażania ZPORRwydatki nielimitowane”, 4.3. „Działania informacyjne i promocyjne”.

2. Uruchamianie środków, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej po przyjęciu projektu do realizacji.

§ 14. 1. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III współfinansowaniu środkami budżetu podlegają projekty realizowane w ramach komponentów:

1) III A – Fundusz Mikroprojektów, Pomoc Techniczna;

2) III B – wszystkie projekty;

3) III C – wszystkie projekty;

4) ESPON i INTERACT.

2. Uruchamianie środków, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej po przyjęciu projektu do realizacji.

§ 15. 1. Środkami z budżetu państwa są dofinansowywane, w formie dotacji, działania wynikające z programów wojewódzkich, realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, na zasadach określonych w Programie wsparcia.

2. Kwotę wsparcia poszczególnych priorytetów realizowanych w danym województwie ustala się w wyniku negocjacji pomiędzy ministrem a zarządem województwa, w ramach limitu określonego dla danego województwa w załączniku nr 3 do Programu wsparcia (tabela finansowa, kolumna 3).

3. Po zawarciu kontraktu wojewódzkiego i dokonaniu wyboru zadań wojewoda informuje jednostki samorządu terytorialnego o ustalonych dla nich kwotach środków finansowych na realizację przyjętych przez nie zadań oraz o kwotach środków finansowych przekazywanych za ich pośrednictwem dla innych podmiotów uprawnionych. Informacje dla innych podmiotów uprawnionych o środkach finansowych na realizację przyjętych przez nie zadań przekazują odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. 1. W przypadku gdy kontrakt wojewódzki nie zostanie zawarty do dnia 30 czerwca roku budżetowego, limity środków ustalone dla województw minister dzieli pomiędzy województwa, które kontrakty podpisały, zgodnie z § 8 ust. 1 i 3, z wyłączeniem środków, których przeznaczenie określają umowy międzynarodowe.

2. Jeżeli kontrakt wojewódzki zostanie rozwiązany lub zmieniony, minister i zarząd województwa określą warunki wykorzystywania środków przyznanych województwu na podstawie art. 17 i 21 ustawy.

3. Środki, których w wyniku rozwiązania lub zmiany kontraktu wojewódzkiego samorząd województwa nie wykorzysta, wygasają, zgodnie z art. 93 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a tej ustawy.

Rozdział 5

Monitorowanie i kontrola realizacji Programu wsparcia

§ 17. 1. Tworzy się Komitet Monitorujący Program Wsparcia, zwany dalej „Komitetem”, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wdrażania Programu wsparcia.

2. Komitet jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Programu wsparcia.

3. Przewodniczącym Komitetu jest minister lub jego przedstawiciel.

4. Obsługę prac Komitetu zapewnia minister.

5. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw:

1) administracji publicznej;

2) finansów publicznych;

3) gospodarki;

4) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

5) łączności;

6) oświaty i wychowania;

7) pracy;

8) rolnictwa;

9) rozwoju regionalnego;

10) rozwoju wsi;

11) szkolnictwa wyższego;

12) środowiska;

13) transportu;

14) turystyki;

15) kultury fizycznej i sportu;

16) zdrowia

oraz przedstawiciele:

17) Głównego Urzędu Statystycznego;

18) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;

19) samorządów województw;

20) wojewodów.

6. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 5 pkt 19 i 20, są odpowiednio przewodniczący Konwentu Marszałków Województw oraz Konwentu Wojewodów.

7. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu, na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć z prawem głosu przedstawiciele innych ministrów właściwych oraz bez prawa głosu przedstawiciele innych instytucji.

8. Przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej uczestniczą w pracach Komitetu na zasadzie obserwatora bez prawa głosu.

9. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący przynajmniej cztery razy w roku.

§ 18. Do zadań Komitetu należy:

1) monitorowanie wdrażania oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji działań podejmowanych w ramach Programu wsparcia i ich zgodności z celem oraz priorytetami programu;

2) zatwierdzanie, przed przedłożeniem Radzie Ministrów, informacji z wykonania Programu wsparcia, przygotowanej na podstawie sprawozdań sporządzonych przez wojewodów.

§ 19. 1. Wojewoda kontroluje prawidłowość wykorzystania środków oraz przestrzegania obowiązku ich zwrotu, w przypadkach określonych w ust. 2.

2. Jeżeli wojewoda w trakcie roku budżetowego, na skutek kontroli albo na podstawie informacji uzyskanych od innego organu kontrolującego, zarządu województwa lub podmiotu uprawnionego, stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu przez podmiot uprawniony środków z budżetu państwa niezgodnie z ich przeznaczeniem, z treścią kontraktu wojewódzkiego lub w wysokości większej niż przewidziana w kontrakcie, informuje o tym niezwłocznie zarząd województwa i żąda natychmiastowego zwrotu całości lub części środków finansowych przekazanych temu podmiotowi uprawnionemu z budżetu państwa na realizację przyjętego przez niego zadania i nie przekazuje pozostałych rat dotacji.

3. Wojewoda przygotowuje sprawozdanie, o którym mowa w § 18 pkt 2, na podstawie danych opracowanych i przedłożonych przez zarząd województwa w formie sprawozdania rzeczowo-finansowego.

§ 20. Wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o kwotach środków finansowych z budżetu państwa, podlegających zwrotowi w roku budżetowym do budżetu państwa w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 2.

Rozdział 6

Ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu wsparcia

§ 21. 1. Efektywność i skuteczność wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa wydatkowanych na podstawie Programu wsparcia jest przedmiotem oceny po zakończeniu jego realizacji.

2. Ocena efektywności i skuteczności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu wsparcia, sporządzona w formie sprawozdania, uwzględnia:

1) kompleksowe oddziaływanie realizacji Programu wsparcia na osiąganie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty Europejskiej oraz osiąganie celów zdefiniowanych w strategii i Programie wsparcia;

2) skutki oddziaływania realizacji priorytetów określonych w Programie wsparcia i objętych kontraktami wojewódzkimi na sytuację społeczno-gospodarczą województw;

3) skutki oddziaływania na środowisko.

§ 22. 1. Zarządy województw opracowują ocenę w formie sprawozdania rzeczowo-finansowego, uwzględniającego elementy, o których mowa w § 21 ust. 2, i przekazują ją wojewodom do dnia 5 lutego roku następującego po roku budżetowym.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 21 ust. 2, sporządzają wojewodowie i przekazują ministrowi, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Minister na podstawie sprawozdań sporządzonych przez wojewodów przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów informację o realizacji Programu wsparcia na rok 2004 w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

 

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

Załącznik nr 1 do Programu wsparcia

ZAKRES OBSZARÓW WYBORU ZADAŃ*)

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

15011

Rozwój przedsiębiorczości

550

HOTELE l RESTAURACJE

55001

Schroniska turystyczne

55002

Kempingi, pola biwakowe

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60002

Infrastruktura kolejowa

60004

Lokalny transport zbiorowy

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60016

Drogi publiczne gminne

630

TURYSTYKA

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

720

INFORMATYKA

72002

Inne jednostki usług informatycznych

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101; 80102

Szkoły podstawowe (także specjalne)

80104; 80105

Przedszkola (także specjalne)

80110; 80111

Gimnazja (także specjalne)

80120; 80121

Licea ogólnokształcące (także specjalne)

80123; 80124

Licea profilowane (także specjalne)

80130; 80134

Szkoły zawodowe (także specjalne)

80132

Szkoły artystyczne

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

80147

Biblioteki pedagogiczne

803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

80306

Działalność dydaktyczna

851

OCHRONA ZDROWIA

85111

Szpitale ogólne

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

85141

Ratownictwo medyczne

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

852

POMOC SPOŁECZNA

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85202

Domy pomocy społecznej

85203

Ośrodki wsparcia

85218

Ośrodki pomocy społecznej

85219

Powiatowe centra pomocy rodzinie

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85402; 85403

Specjalne ośrodki wychowawcze (także szkolno-wychowawcze)

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

85410

Internaty i bursy szkolne

85411

Domy wczasów dziecięcych

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002

Gospodarka odpadami

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

92107

Teatry muzyczne, opery i operetki

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

92114

Pozostałe instytucje kultury

92116

Biblioteki

92118

Muzea

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

 

*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290).

Załącznik nr 2 do Programu wsparcia

OBSZARY WSPARCIA – PODREGIONY
(JEDNOSTKI TERYTORIALNE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH – NTS 3), NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PRIORYTETY I DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE WSPARCIA NA ROK 2004

DOLNOŚLĄSKIE

jeleniogórsko-wałbrzyski

legnicki

wrocławski

m. Wrocław

KUJAWSKO-POMORSKIE

bydgoski

toruńsko-włocławski

LUBELSKIE

bialskopodlaski

chełmsko-zamojski

lubelski

LUBUSKIE

gorzowski

zielonogórski

ŁÓDZKIE

łódzki

piotrkowsko-skierniewicki

m. Łódź

MAŁOPOLSKIE

krakowsko-tarnowski

nowosądecki

m. Kraków

MAZOWIECKIE

ciechanowsko-płocki

ostrołęcko-siedlecki

warszawski

radomski

m. Warszawa

OPOLSKIE

opolski

PODKARPACKIE

rzeszowsko-tarnobrzeski

krośnieńsko-przemyski

PODLASKIE

białostocko-suwalski

łomżyński

POMORSKIE

słupski

gdański

Gdańsk-Gdynia-Sopot

ŚLĄSKIE

częstochowski

bielsko-bialski

centralny śląski

rybnicko-jastrzębski

ŚWIĘTOKRZYSKIE

świętokrzyski

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

elbląski

olsztyński

ełcki

WIELKOPOLSKIE

pilski

poznański

kaliski

koniński

m. Poznań

ZACHODNIOPOMORSKIE

szczeciński

koszaliński


Załącznik nr 3 do Programu wsparcia

PROGRAM WSPARCIA 2004 – TABELA FINANSOWA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama