| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych1)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrowie;”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „usłudze” – należy przez to rozumieć usługę w ramach społeczeństwa informacyjnego, świadczoną za wynagrodzeniem, bez równoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłaną pierwotnie i otrzymywaną w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu do elektronicznego przesyłania i przechowywania danych, włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, drogą radiową, przy użyciu środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych (drogą elektroniczną);”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) „produkcie” – należy przez to rozumieć każdy wyprodukowany przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi;”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „innych wymaganiach” – należy przez to rozumieć, inne niż specyfikacja techniczna, wymagania nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska naturalnego, które wpływają na jego cykl użytkowy po wprowadzeniu go do obrotu, takie jak warunki użycia, utylizacji, ponownego użycia lub przetworzenia, jeżeli warunki takie mogą mieć znaczący wpływ na skład lub istotę produktu, lub wprowadzenie go do obrotu;”,

d) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) regulacje pośrednio ograniczające wprowadzenie do obrotu produktów, świadczenie usług lub prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług, a w szczególności:

– przepisy powołujące specyfikacje techniczne lub wymagania niezawarte w przepisach prawnych, których stosowanie zapewnia domniemanie spełnienia wymagań wynikających z tych przepisów,

– postanowienia porozumień dobrowolnych, których stroną są organy administracji rządowej i które zawierają zobowiązania do stosowania, w interesie publicznym, specyfikacji technicznych lub innych wymagań, z wyłączeniem umów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, zwanych dalej „porozumieniami dobrowolnymi”,

– przepisy wpływające na wielkość obrotu produktami i usługami za pomocą instrumentów finansowych, w tym podatkowych, z wyłączeniem przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;”,

e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) „projekcie aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne” – należy przez to rozumieć projekt opracowany na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w którym mogą zostać wprowadzone znaczące zmiany;”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodnych z obowiązującymi aktami Wspólnoty Europejskiej, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych i przepisów dotyczących usług;”;

4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnoty Europejskiej;”;

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne oraz dokumentów, o których mowa w § 9, przy czym dniem dokonania notyfikacji jest dzień otrzymania przez Komisję Europejską tych projektów i dokumentów.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Koordynator krajowego systemu w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne przekazuje właściwemu ministrowi, zgodnie z jego zakresem działania:

1) stanowiska do notyfikowanego projektu zgłoszone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisję Europejską albo

2) informację o braku stanowisk.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu o:

1) jeden miesiąc w odniesieniu do projektów aktów prawnych zawierających porozumienia dobrowolne albo o trzy miesiące w odniesieniu do pozostałych projektów – w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zgłoszą szczegółowe uwagi wskazujące na możliwość naruszenia przez notyfikowany projekt swobody przepływu towarów;

2) jeden miesiąc – w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego zawierającego przepisy dotyczące usług inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zgłoszą szczegółowe uwagi wskazujące na możliwość naruszenia przez notyfikowany projekt swobody świadczenia usług lub swobody zakładania przedsiębiorstw w odniesieniu do usługodawców;

3) dziewięć miesięcy – w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego, innego niż projekt zawierający przepisy dotyczące usług, koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o zamiarze skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu;

4) dziewięć miesięcy – w przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania notyfikacji koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o przedstawieniu Radzie Unii Europejskiej projektu aktu prawnego w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu;

5) piętnaście miesięcy – w przypadku gdy po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt 3 i 4, a przed upływem dwunastu miesięcy od dnia dokonania notyfikacji. Rada Unii Europejskiej przyjmie wspólne stanowisko w sprawach objętych zakresem notyfikowanego projektu.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3–5:

1) koordynator krajowego systemu niezwłocznie przekazuje właściwemu ministrowi informacje otrzymane od Komisji Europejskiej oraz informację o przyjęciu przez Radę Unii Europejskiej wspólnego stanowiska;

2) jeżeli koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informację o rezygnacji z zamiaru skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej lub o wycofaniu własnego projektu aktu prawnego albo jeżeli Komisja Europejska lub Rada Unii Europejskiej przyjmie wiążący wspólnotowy akt prawny – koordynator krajowego systemu niezwłocznie przekazuje właściwemu ministrowi informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Koordynator krajowego systemu, w ramach terminów określonych odpowiednio w ust. 1 i 2, przekazuje właściwym ministrom stanowiska do notyfikowanych projektów aktów prawnych niezwłocznie po ich otrzymaniu, a informację o braku stanowisk – niezwłocznie po upływie tych terminów.

5. Przepisów ust. 2 pkt 3–5 nie stosuje się do projektów aktów prawnych zawierających porozumienia dobrowolne.”;

7) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Trybu określonego w § 10 nie stosuje się, jeżeli zaistnieje:

1) nagła i nieprzewidywalna konieczność niezwłocznego wydania aktu prawnego w celu ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt lub roślin oraz – w przypadku przepisów dotyczących usług – w celu zapewnienia porządku publicznego, w szczególności ochrony nieletnich;

2) konieczność niezwłocznego wydania aktu prawnego w przypadku istotnych i nieprzewidzianych okoliczności odnoszących się do ochrony bezpieczeństwa i spójności systemu finansowego, w szczególności ochrony depozytariuszy, inwestorów i osób ubezpieczonych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy minister niezwłocznie przekazuje projekt aktu prawnego koordynatorowi krajowego systemu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odstąpienia od zastosowania trybu określonego w § 10.

3. Przepisów § 10 nie stosuje się do:

1) regulacji wprowadzających zakaz produkcji, o ile nie utrudniają swobodnego przepływu towarów;

2) przepisów, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. e tiret trzecie.”;

8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Przy ogłaszaniu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne zamieszcza się informację o dokonaniu jego notyfikacji z odniesieniem się do dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).”;

9) użyte w § 1 w ust. 1, w § 4 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 1 i 3 oraz w § 14 w ust. 4 w różnych przypadkach wyrazy „Unia Europejska” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Wspólnota Europejska”.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Rozporządzenie stanowi transpozycję dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.)

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »