| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb udzielania i rozliczania oraz stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627) oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), zwanej dalej „dotacją”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) operatorze – rozumie się przez to operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;

2) przesyłce dla ociemniałych – rozumie się przez to przesyłkę dla ociemniałych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;

3) obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych – rozumie się przez to egzemplarze obowiązkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

§ 3.
Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
§ 4.
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 63 % podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.
§ 5.
Ogólna kwota dotacji w 2004 r., stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 19 pkt 4 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167).
§ 6.
Operator sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:

1) dla obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla przesyłek dla ociemniałych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
W przypadku zaprzestania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwegodo spraw łączności i Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).
§ 9.
1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 822)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »