| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) procedury przyjmowania i przekazywania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 308a–308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym"

2) tryb przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu, o której mowa w art. 308d Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 2.
Wnioskiem o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego jest zgłoszenie celne na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD) z wypełnionym polem 39 (Kontyngent).
§ 3.
1. Organy celne prowadzą, z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych, rejestry wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego, oddzielnie dla każdego: numeru porządkowego kontyngentu taryfowego i dnia.

2. System elektronicznego przetwarzania danych powinien zapewnić wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem oraz uniemożliwić usuwanie dokonanych zapisów, a także pozwolić na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny.

3. Wniosek o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego zawiera, w szczególności, następujące dane:

1) numer porządkowy kontyngentu taryfowego;

2) kod kraju pochodzenia towaru;

3) datę przyjęcia zgłoszenia celnego;

4) kod określony w Zintegrowanej Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich, zwanej dalej „Taric", o której mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7.09.1987);

5) wnioskowaną ilość towaru w jednostkach miary określonych dla danego towaru w Taric;

6) wnioskowaną wartość statystyczną towaru;

7) wnioskowaną ilość towaru w jednostkach miary określonych dla danego towaru w rozporządzeniu otwierającym i ustalającym zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi;

8) numer ewidencyjny wniosku;

9) informację o pobraniu zabezpieczenia.

§ 4.
Dane, o których mowa w § 3 ust. 3, zawierające informacje dotyczące wniosków złożonych danego dnia między godziną 000 a godziną 2400, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do godziny 800 dnia następującego po dniu, w którym wnioski zostały przyjęte.
§ 5.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje każdego dnia roboczego, oddzielnie dla każdego numeru porządkowego kontyngentu taryfowego, zbiorczego zestawienia danych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1–8, zwanego dalej „zestawieniem".

2. Zestawienie jest prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Dyrekcji Generalnej do spraw Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej, zwanej dalej „DG TAXUD", każdego dnia roboczego do godziny 900, zestawienia uporządkowane chronologicznie według kolejności przyjmowania zgłoszeń celnych.

4. Jeżeli zestawienie zostało zwrócone przez DG TAXUD z powodu wystąpienia w nim błędów, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do DG TAXUD poprawione zestawienie do godziny 1400 w dniu, w którym zostało ono zwrócone do skorygowania.

§ 6.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, otrzymane z DG TAXUD, informacje o dokonaniu zaliczenia, w całości lub w części, wnioskowanej ilości lub wartości towaru na poczet kontyngentu taryfowego albo o odmowie dokonania zaliczenia towaru na poczet kontyngentu taryfowego, przekazuje właściwym organom celnym do godziny 1000 w dniu następującym po dniu, w którym otrzymał te informacje z DG TAXUD.

2. Organy celne przekazują niezwłocznie wnioskodawcy, składającemu zgłoszenie celne, informacje w zakresie, w jakim dotyczą one danej osoby.

§ 7.
1. Organy celne przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych, informacje o dokonaniu przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności następujące dane:

1) numer porządkowy nadzoru, określony dla danego towaru w rozporządzeniu wprowadzającym obowiązek nadzoru przywozu;

2) kod typu środka objętego nadzorem;

3) kod kraju pochodzenia towaru;

4) datę przyjęcia zgłoszenia celnego;

5) ilość towaru w jednostkach miary określonych dla danego towaru w Taric;

6) wartość statystyczną towaru;

7) kod Taric.

§ 8.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oddzielnie dla każdego typu nadzoru, dokonuje zestawienia danych z zakresu rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu, obejmujących w szczególności dane, o których mowa w § 7 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje DG TAXUD dane, o których mowa w ust. 1, z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »