reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do miejsca gromadzenia zwierząt przyjmuje się zwierzęta spełniające wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami.
§ 2.
1. W miejscu gromadzenia zwierząt zapewnia się:

1) pomieszczenia do przetrzymywania:

a) zwierząt,

b) środków żywienia zwierząt;

2) urządzenia do:

a) załadunku i wyładunku zwierząt,

b) karmienia i pojenia zwierząt

– łatwe do czyszczenia i odkażania;

3) pomieszczenia do:

a) przeprowadzenia badań lub leczenia zwierząt oraz urządzenia do ich unieruchamiania, niezbędne dla przeprowadzenia tych czynności,

b) izolacji zwierząt;

4) pomieszczenie:

a) do przechowywania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

b) socjalne i biurowe dla urzędowego lekarza weterynarii;

5) sprzęt do czyszczenia i odkażania pomieszczeń i środków transportu;

6) miejsce do przechowywania nawozów naturalnych, w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu.

2. Do miejsca gromadzenia zwierząt doprowadza się bieżącą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i miejsce to wyposaża się w system odprowadzania ścieków.

3. Do stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych w odniesieniu do miejsca, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie miejsc gromadzenia zwierząt, są niezbędne wymagania, określone w § 2.

§ 3.
Pomieszczenia i urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, poddaje się czyszczeniu i odkażaniu przed ich ponownym użyciem, zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii.
§ 4.
1. Podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt prowadzi dokumentację gromadzonych zwierząt, która zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza oraz adres gospodarstwa, z którego zwierzęta zostały dostarczone;

2) daty wprowadzania i wyprowadzenia zwierząt z miejsca gromadzenia zwierząt;

3) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres posiadacza zwierząt lub w przypadku dostarczenia ich przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt – weterynaryjny numer identyfikacyjny;

4) numer rejestracyjny środka transportu, którym dostarczono lub odebrano zwierzęta z miejsca gromadzenia zwierząt.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, ponadto zawiera:

1) numer identyfikacyjny zwierzęcia – w przypadku bydła, owiec i kóz;

2) numer paszportu – w przypadku koniowatych;

3) numer identyfikacyjny gospodarstwa pochodzenia lub stada pochodzenia zwierząt wprowadzanych do miejsca gromadzenia zwierząt oraz miejsce ich przeznaczenia.

3. Dokumentację prowadzi się na podstawie:

1) danych zawartych w dokumentach, w które są zaopatrzone zwierzęta;

2) oznakowania zwierząt.

4. Dokumentacja może być prowadzona w formie elektronicznej.

5. Podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt przechowuje dokumentację przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

§ 5.
Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, są niezbędne wymagania określone w § 1–4.
§ 6.
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 2–4;

2) art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie handlu zwierzętami – w przypadku niespełnienia wymagań weterynaryjnych określonych w § 1.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 64/432/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o problemach zdrowia zwierząt w handlu bydłem i trzodą chlewną wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.) w części dotyczącej prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Lubczyńska

Ekspert z firmy Blachy Pruszyński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama