| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w zawodzie regulowanym animatora kultury.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu bez bliższego określenia jest mowa o:

1) stażu adaptacyjnym – oznacza to staż, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”;

2) teście umiejętności – oznacza to test, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy;

3) postępowaniu – oznacza to postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone na podstawie przepisów ustawy;

4) wnioskodawcy – oznacza to wnioskodawcę w rozumieniu ustawy;

5) organie prowadzącym postępowanie – oznacza to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub organ wskazany w trybie określonym w art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873 i Nr 96, poz. 959),

6) Biuletynie Informacji Publicznej – oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

7) zawodzie animatora kultury – oznacza to kwalifikacje wymagane od osób wykonujących zawód animatora kultury, ustalone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 882 i Nr 206, poz. 2003).

§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności jest stwierdzana w formie postanowienia wydanego w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animatora kultury.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązującego do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, występuje z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla zawodu animatora kultury.
§ 5.
Organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy:

1) jednostce, w której ma być odbywany staż adaptacyjny;

2) komisji egzaminacyjnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

1. Staż adaptacyjny, zwany dalej „stażem”, może być odbywany w domach i centrach kultury, zwanych dalej „jednostkami”.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu składa formularz zgłoszeniowy. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje jednostkę gotową do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, w celu odbywania przez niego stażu.

3. Wnioskodawca przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem zawierającym zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku prawnego.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

§ 7.
1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu są ustalane kwotowo przez kierownika jednostki, na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu, z uwzględnieniem długości okresu i obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 i 4.

2. Rzeczywiste wydatki związane z odbywaniem stażu obejmują:

1) wydatki techniczno-organizacyjne jednostki, w której staż jest odbywany;

2) wynagrodzenie opiekuna stażu.

3. Opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu jest wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach na konto wskazane przez jednostkę. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 8.
Staż odbywany jest pod nadzorem opiekuna posiadającego kwalifikacje w zawodzie animatora kultury, wyznaczonego przez kierownika jednostki.
§ 9.
1. Staż jest realizowany zgodnie z programem stażu, ustalonym przez kierownika jednostki i zatwierdzonym przez organ prowadzący postępowanie.

2. Program stażu określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Program stażu przygotowywany jest dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy z uwzględnieniem zakresu dotychczasowego doświadczenia zawodowego, okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu animatora kultury na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz różnic wynikających ze specyfiki zawodu animatora kultury w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy.

§ 10.
1. Prawidłowy przebieg stażu zapewnia kierownik jednostki, w której staż jest odbywany.

2. Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.

§ 11.
1. Sprawozdanie z przebiegu stażu sporządzane jest przez wnioskodawcę w formie ustalonej przez kierownika jednostki i uwzględnia:

1) harmonogram zrealizowanych przez wnioskodawcę prac;

2) opis wykonywanych zadań.

2. Oceny stażu dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której staż jest odbywany, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

3. Ocena stażu dokonywana jest w formie raportu opiekuna oraz wniosków kierownika jednostki, w której staż jest odbywany, i zawiera stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu animatora kultury.

4. Organ prowadzący postępowanie na podstawie wniosku kierownika jednostki podejmuje decyzję o uznaniu lub nieuznaniu kwalifikacji.

5. W przypadku oceny negatywnej organ prowadzący postępowanie może zaproponować przedłużenie stażu adaptacyjnego na czas określony.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 12.

1. Test umiejętności, zwany dalej „testem”, przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną składającą się z 5 osób.

2. W skład komisji wchodzić mogą osoby posiadające wyższe wykształcenie w zawodzie animatora kultury oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

3. Członków komisji egzaminacyjnej powołuje organ prowadzący postępowanie.

4. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:

1) opracowanie zakresu testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) dokonywanie oceny wyników testu;

4) sporządzenie protokołu.

5. Testy umiejętności przeprowadzane są dwa razy w roku.

§ 13.
O terminie, miejscu przeprowadzenia, formie i kryteriach oceny testu organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§ 14.
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 14, wskazuje się wysokość opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu.

2. Koszty przeprowadzenia testu ustala organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków techniczno-organizacyjnych ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie w związku z przeprowadzeniem testu, w tym wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i kosztów przygotowania testu.

3. Wnioskodawca wnosi opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia testu na rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie.

§ 15.
1. Test opracowuje komisja egzaminacyjna, a zatwierdza organ prowadzący postępowanie.

2. Do opracowania testu przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Zakres przedmiotowy testu dostosowuje się do zawodu animatora kultury, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.

4. Test przeprowadza się w języku polskim.

§ 16.
1. Test przeprowadza się w formie egzaminu teoretycznego, sprawdzającego wybrane umiejętności z zakresu zawodu animatora kultury.

2. Wykonanie testu ocenia się w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania.

3. Wynik testu teoretycznego określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

4. O wynikach testu komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

5. Z czynności testu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się datę przeprowadzenia testu. Protokół podpisują: przewodniczący komisji, członkowie i sekretarz komisji egzaminacyjnej.

§ 17.
1. Oceny testu komisja egzaminacyjna dokonuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Wynik testu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada organowi prowadzącemu postępowanie oraz przekazuje wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyniku testu.

§ 18.
Na podstawie wyniku przeprowadzonego testu umiejętności organ prowadzący postępowanie zalicza albo nie zalicza test umiejętności.
§ 19.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

4. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin oraz miejsce przeprowadzenia tego testu.

5. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu dla zawodu animatora kultury nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test.

6. Do wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 5, przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 20.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »