reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i sposób pilotowania pojazdów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „pojazdami", oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotaż.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zezwolenie – zezwolenie na przejazd pojazdu;

2) pilotowanie – zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilotów korzystających z pojazdów wykonujących pilotaż, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;

3) pilot – osobę upoważnioną do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, bezpośrednio odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;

4) pojazd wykonujący pilotaż – odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów.

§ 2.
1. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu – 23,00 m,

2) szerokość – 3,20 m,

3) wysokość – 4,50 m

– powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

2. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu – 28,00 m,

2) szerokość – 3,60 m,

3) wysokość – 4,70 m,

4) masa całkowita – 60 t

– powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

3. Pojazdy poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się na początku i końcu kolumny.

§ 3.
1. Pojazdem wykonującym pilotaż może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla.

2. Pojazd wykonujący pilotaż powinien być wyposażony w:

1) tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największą szerokość pojazdu pilotowanego, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;

2) dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu;

3) środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi;

4) urządzenia nagłaśniające.

3. Pojazd wykonujący pilotaż może być wyposażony w:

1) dodatkowe światło barwy białej lub żółtej samochodowej z czarnym napisem PILOT, umieszczone pod tablicą, o której mowa w ust. 2 pkt 1;

2) umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz); światło to powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł.

4. Światła, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być umieszczone na dachu pojazdu wykonującego pilotaż, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z tablicą z napisem PILOT.

§ 4.
1. Pilotowanie powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą się pojawić podczas pilotowania pojazdów.

2. Podczas pilotowania pilot:

1) zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju;

3) kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;

4) podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości (Dz. U. Nr 107, poz. 677), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2004 r.

Załącznik 1. [WZÓR TABLICY OZNAKOWANIA POJAZDU WYKONUJĄCEGO PILOTAŻ Z NAPISEM "PILOT" l NAPISEM OKREŚLAJĄCYM NAJWIĘKSZĄ SZEROKOŚĆ POJAZDU PILOTOWANEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1165)

WZÓR TABLICY OZNAKOWANIA POJAZDU WYKONUJĄCEGO PILOTAŻ Z NAPISEM „PILOT" l NAPISEM OKREŚLAJĄCYM NAJWIĘKSZĄ SZEROKOŚĆ POJAZDU PILOTOWANEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama