reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 13

podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie

dnia 21 grudnia 1992 r.

Przekład

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 13

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

Przedstawiciele Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (zwanych dalej „Stronami”),

mając na uwadze Protokół 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, zmieniony przez Protokół dodatkowy 7, 8, 9 i 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i Umowy o akcesji Republiki Słowenii, Rumunii i Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

mając na uwadze dostosowanie Protokołu 7 do reguł pochodzenia stosowanych w systemie kumulacji paneuropejskiej,

wziąwszy pod uwagę, że został wykryty błąd techniczny w regule dla pozycji ex 4114 w Załączniku II do Protokołu 7,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

W Załączniku II do Protokołu 7 zapis dla pozycji HS ex 4114 zastępuje się poniższym:

 

Numer pozycji HS

Wyszczególnienie

Procesy obróbki lub przetwarzania wykonywane na materiałach niepochodzących nadające im status pochodzenia

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 4114

Skóry lakierowanej i skóry lakierowanej laminowanej; skóry metalizowanej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 4104–4106, 4107, 4112 lub 4113 pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

 

Artykuł 2

Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o zakończeniu procedur koniecznych do tego celu.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom zakończenie procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie do dnia 1 listopada 2003 r., będzie on od tego dnia stosowany prowizorycznie. Jednakże, jeśli Strona nie jest w stanie go stosować od dnia 1 listopada 2003 r.. Strona ta poinformuje inne Strony o tym fakcie jak najszybciej, nie później jednak niż dnia 1 października 2003 r. Wobec tej Strony niniejszy Protokół dodatkowy będzie stosowany począwszy od dziesiątego dnia od daty otrzymania przez inne Strony notyfikacji o zakończeniu przez tę Stronę procedur wewnętrznych koniecznych do stosowania niniejszego Protokołu dodatkowego.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy.

SPORZĄDZONO w Bled dnia 4 lipca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszego Protokołu dodatkowego wszystkim Stronom Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

ADDITIONAL PROTOCOL No. 13

to the Central European Free Trade Agreement

Representatives of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties);

Having regard to Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products” and methods of administrative co-operation, amended by Additional Protocol 4, 7, 8, 9 and 11 to the Central European Free Trade Agreement and the Agreements on accession of the Republic of Slovenia, Romania and the Republic of Bulgaria to the Central European Free Trade Agreement;

Having in mind the alignment of Protocol 7 with the rules of origin applicable within the system of pan-european cumulation;

Noting that a technical error in the specific list rule for ex 4114 was discovered in Annex II to Protocol 7;

Have decided as follows:

Article 1

In Annex II to Protocol 7 the entry for HS heading ex 4114 shall be replaced by the following:

HS heading No

Description of product

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(1)

(2)

(3)

or

(4)

ex 4114

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107,4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

 

 

Article 2

This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.

Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 November 2003, it shall be applied provisionally from that date. However, if a Party is not in a position to apply it from 1 November 2003, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than by 1 October 2003. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.

DONE at Bled this 4 day of July 2003 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama