| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu (Dz. U. Nr 154, poz. 1277) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, wypełnione w dwóch egzemplarzach i potwierdzone przez organ celny lub organ Straży Granicznej – w razie powrotnego ich wywozu za granicę;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pisemne zgłoszenie wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, wypełnione w dwóch egzemplarzach i potwierdzone przez organ celny lub organ Straży Granicznej;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych znajdujących się w kasie statku, dokonane przez kapitana statku w dwóch egzemplarzach, na formularzu określonym odrębnymi przepisami i potwierdzone przez organ celny lub organ Straży Granicznej – w razie powrotnego ich wywozu za granicę.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Potwierdzenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych następuje przez odciśnięcie pieczęci organu celnego lub stempla organu Straży Granicznej i datownika na obydwu egzemplarzach pisemnych zgłoszeń, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4, oraz zamieszczeniu na nich podpisu pracownika lub funkcjonariusza celnego albo funkcjonariusza Straży Granicznej.

2. Dokumenty wymagane przy wywozie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych organ celny lub organ Straży Granicznej oznacza odpowiednio adnotacją – „wywieziono” i potwierdza w sposób określony w ust. 1.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2, po ich potwierdzeniu i zamieszczeniu na nich przewidzianych w rozporządzeniu adnotacji, podlegają zwrotowi osobom, które przedstawiły je do kontroli, z wyjątkiem pisemnych zgłoszeń przywozu oraz pisemnego zgłoszenia wywozu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2a i 4, których jeden egzemplarz podlega zatrzymaniu przez organ celny lub organ Straży Granicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4, mogą być uznawane tylko w okresie ich ważności, który wynosi 3 miesiące od dnia ich wystawienia.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r., może być stosowany wzór pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 maja 2004 r. (poz.1322)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »