| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania

Na podstawie art. 3 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy, powinny:

1) prowadzić działalność kontrolną z urzędu lub posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w zakresie powierzanych kontroli;

2) stosować procedury przeprowadzania kontroli, zgodne z przepisami rozporządzenia nr 824/2000/WE z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, z późn. zm.2));

3) przeprowadzać okresowe kontrole wewnętrzne własnej działalności;

4) zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy:

a) ukończyli studia wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, technologia żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwo, biologia lub biotechnologia lub

b) ukończyli szkołę średnią zawodową oraz posiadają tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z produkcją rolniczą dających wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy i przechowywania zbóż, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub

c) posiadają wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.3)), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w lit. b,

d) posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.4)) – w przypadku osób pobierających próbki ziarna zbóż;

5) posiadać sprzęt do właściwego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do:

a) dokonania próbobrania,

b) pomiaru ilości magazynowanego ziarna zbóż,

c) gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji związanych z kontrolą.

§ 3.
1. Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2a ust. 2 ustawy, powinny:

1) zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy ukończyli studia wyższe:

a) na kierunku ekonomia oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczeń magazynowych,

b) na kierunku włókiennictwo lub rolnictwo oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno lub konstruowania maszyn do tego przetwórstwa;

2) dysponować pomieszczeniami oraz posiadać sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno oraz sprawną obsługę podmiotów występujących o dopłaty z tego tytułu.

2. Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zasadności udzielania dopłat do przetwarzania, obejmujących oznaczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, oprócz wymagań, które są określone w ust. 1, powinny:

1) dysponować laboratorium wyposażonym w niezbędny sprzęt laboratoryjny do oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, a w szczególności w:

a) komorę aklimatyzacyjną umożliwiającą doprowadzenie włókna lnianego lub konopnego do osiągnięcia stanu równowagi z warunkami otoczenia, przez ich kondycjonowanie przez 24 godziny w klimacie o wilgotności względnej 65 % i temperaturze 20 °C,

b) laboratoryjną wagę analityczną o dokładności ważenia 0,01 g;

2) zatrudniać pracowników, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 2 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

4)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »