| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości,

podpisana w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 października 2003 r. została podpisana w Kiszyniowie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdowy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

– dążąc do dalszego rozwoju stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy w duchu przyjaźni i dobrej współpracy;

– zaniepokojone wzrostem przestępczości w ogóle, a przestępczości zorganizowanej w szczególności;

– przekonane o istotnym, dla zwalczania przestępczości, a w szczególności jej zorganizowanych form, znaczeniu współpracy pomiędzy organami właściwymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

– dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów;

– biorąc pod uwagę postanowienia Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., i Protokołu zmieniającego Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonego w Genewie dnia 25 marca 1972 r.; Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.; Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.; innych odpowiednich traktatów oraz prawa wewnętrznego ich odnośnych Państw, kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą, w zgodzie z krajowym ustawodawstwem ich odnośnych Państw, współpracować w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, których skutki wykraczają poza granicę jednego Państwa. Współpraca ta będzie dotyczyć w szczególności:

1) aktów międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;

2) nielegalnej uprawy, produkcji, nabywania, posiadania, dystrybucji, importu, eksportu i tranzytu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, trucizn, nielegalnego obrotu nimi;

3) aktów terroryzmu;

4) nielegalnej produkcji, nabywania, posiadania, importu, eksportu, tranzytu i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, substancjami chemicznymi, biologicznymi, bakteriologicznymi, radioaktywnymi i materiałami nuklearnymi, przedmiotami i technologiami o strategicznym znaczeniu i technologią wojskową;

5) fałszowania lub podrabiania pieniędzy, znaczków pocztowych i papierów wartościowych, niepieniężnych środków płatniczych i dokumentów, jak również dystrybucji takich sfałszowanych lub podrobionych rzeczy;

6) nielegalnych operacji finansowych, przestępstw gospodarczych i legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa;

7) przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, godności ludzkiej i przeciwko własności;

8) handlu ludźmi i nielegalnego handlu organami i tkankami ludzkimi;

9) stręczycielstwa;

10) nielegalnej migracji i pobytu osób oraz związanych z tym działań kryminalnych;

11) przestępstw odnoszących się do obiektów o kulturowej i historycznej wartości lub innych obiektów o znacznej wartości;

12) kradzieży samochodów i postępowania w jakikolwiek inny nielegalny sposób z pojazdami mechanicznymi;

13) przestępstw przeciwko środowisku;

14) przestępstw przeciwko własności intelektualnej;

15) przestępstw komputerowych;

16) korupcji.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie;

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok;

3) poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

3. Organy, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 niniejszej umowy, mogą, na podstawie wspólnego porozumienia, rozszerzyć współpracę o dodatkowe rodzaje przestępstw.

Artykuł 2

1. Wszystkie niezbędne kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami w zakresie ich właściwości lub upoważnionymi przez nie przedstawicielami.

Organami tymi są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Komendant Główny Policji,

6) Komendant Główny Straży Granicznej,

7) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

– po stronie Republiki Mołdowy:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Biuro Prokuratora Generalnego,

3) Służba Informacji i Bezpieczeństwa,

4) Centrum do Spraw Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,

5) Departament Ceł,

6) Departament Straży Granicznej.

2. Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie drogą dyplomatyczną o jakichkolwiek zmianach właściwości lub nazwy organów, o których mowa w ustępie 1.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie swej właściwości, mogą tworzyć punkty kontaktowe i zawierać protokoły wykonawcze do niniejszej umowy i określać w nich szczegółowe zasady i przedmiot współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie nazwiska osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że pobyt na terytorium jej Państwa osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu Państwa tej Umawiającej się Strony lub innym jego istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia artykułu 9 niniejszej umowy.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych w stopniu nie niższym, niż wynika to z przepisów prawnych Państwa Umawiającej się Strony przekazującej informacje.

2. Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym podmiotom państw trzecich właściwym dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wyłącznie za zgodą właściwego organu przekazującego je.

3. W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ przekazujący, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

1. W celu zapewnienia ochrony przekazywanych między nimi danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

1) wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej;

2) właściwy organ jednej Umawiającej się Strony poinformuje właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, o sposobie wykorzystania przekazanych danych osobowych oraz o wyniku sprawy;

3) właściwe organy jednej Umawiającej się Strony przekazują dane osobowe wyłącznie właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony; przekazywanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwych organów Umawiającej się Strony przekazującej;

4) właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej dane osobowe są odpowiedzialne za prawdziwość tych danych;

5) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony; w takim przypadku właściwe organy tej Umawiającej się Strony mają obowiązek je sprostować lub zniszczyć;

6) właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej informacje o danych osobowych określą termin usunięcia przekazanych danych;

7) przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych podlega rejestracji i kontroli dokonywanej przez właściwy organ ustanowiony przez każdą z Umawiających się Stron;

8) właściwe organy obu Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz bezprawnym ich ujawnieniem.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskiwanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w toku ich uczestniczenia w czynnościach przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Właściwym organom jednej Umawiającej się Strony, uczestniczącym w czynnościach na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępniane, na ich wniosek, dane osobowe wyłącznie pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych wypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku;

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, podejmować odpowiednie działania policyjne i realizować bez zbędnej zwłoki wspólnie uzgodnione czynności policyjne, a szczególnie dotyczące zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

Artykuł 6

Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów narodowych jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania terroryzmowi lub jego zwalczania.

Artykuł 7

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania przestępstwom nielegalnego przekraczania granicy państwowej i ich zwalczania, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.

Artykuł 8

Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 2 niniejszej umowy, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 5 niniejszej umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów;

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;

3) wymieniać informacje o przepisach oraz doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 9

Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 5–8 niniejszej umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby naruszyć suwerenność jej Państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu bądź innym jego istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 10

W zakresie współpracy naukowej, technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, nowych form przestępczych działań, jak też stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;

2) wyniki prac badawczych z dziedziny ścigania przestępstw i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;

4) ekspertów, na zasadach odpłatności, w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw;

5) literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

Artykuł 11

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

Artykuł 12

Umowa niniejsza nie narusza postanowień umów o pomocy prawnej w sprawach karnych i innych zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych.

Artykuł 13

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy posługują się językami: polskim, mołdowskim i angielskim.

Artykuł 14

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium Państwa której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 15

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania, drogą dyplomatyczną, późniejszej z not, w których Umawiające się Strony informują się wzajemnie o wypełnieniu krajowych wymogów koniecznych dla wejścia umowy w życie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć w drodze notyfikacji. W takim wypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę.

SPORZĄDZONO w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, mołdowskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszej umowy, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Mołdowy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Moldova on co-operation in combating organised crime and other forms of crime

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Moldova, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

– wishing to develop the relations between the Republic of Poland and the Republic of Moldova in a spirit of friendship and good co-operation;

– being anxious about growing crime in general and organised crime in particular;

– understanding the great importance of co-operation between the agencies responsible for safeguarding security and public order, for combating crime and especially its organised forms;

– wishing to establish the best possible principles, forms and methods of the operational and preventive activities of these agencies;

– taking into account the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted at New York on March 30, 1961, and the Protocol Amending this Convention, done at Geneva on March 25, 1972; the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted at Vienna on December 20, 1988; the Convention on Psychotropic Substances, adopted at Vienna on February 21, 1971, other relevant treaties and the internal law of their respective States, guided by the principles of equality, reciprocity and mutual benefits,

have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall, in compliance with the national legislation of their respective States, co-operate in the prevention and detection of criminal offences related to abroad. The co-operation shall be implemented especially in the following:

1) acts of international organised crime;

2) illicit cultivation, production, acquisition, hold, distribution, import, export and transit of narcotic drugs and psychotropic substances and precursors, poisons, illicit trafficking in them;

3) acts of terrorism;

4) illegal production, acquisition, hold, import, export, transit and illicit trafficking in arms, ammunition, explosives, chemical, biological, bacteriological, radioactive and nuclear materials, goods and technologies of strategic importance, and military technology;

5) forgery or counterfeiting of money, post stamps and securities, means of non-cash payments and official documents, as well as the distribution of such forged or counterfeited items;

6) illegal financial operations, economic crimes and legalisation of proceeds from crime;

7) criminal offences directed against life, health, freedom, human dignity and against property;

8) trafficking in human beings and illegal trafficking in human organs and tissues;

9) pandering;

10) illegal migration, illegal residence of persons and related criminal activities;

11) criminal offences pertaining objects of cultural and historical value or other objects of substantial value;

12) car thefts and any other ways of illegal treatment of motor vehicles;

13) criminal offences affecting the environment;

14) criminal offences against intellectual property;

15) computer crime;

16) corruption.

2. The Contracting Parties shall also co-operate in:

1) searching for people suspected of committing the crimes specified in paragraph 1 or those who evade serving the sentence imposed on them for these crimes,

2) searching for missing people and undertaking activities concerned with identifying people with unestablished identity or unknown bodies;

3) searching for things gained from crime or used in the commission of crime.

3. The agencies as defined in Article 2 paragraph 1 of this Agreement may, upon mutual agreement, extend their co-operation to cover broader scope of crimes.

Article 2

1. Any necessary contacts to implement this Agreement shall be established directly between the competent agencies within their competence or the representatives authorised by them.

These agencies are:

– on behalf of the Republic of Poland:

1) the Minister responsible for internal affairs,

2) the Minister responsible for the affairs of financial institutions,

3) the Minister responsible for the affairs of public finance,

4) the Head of the Internal Security Agency,

5) the Chief Commander of the Police,

6) the Chief Commander of the Border Guard,

7) the General Inspector of Financial Information,

– on behalf of the Republic of Moldova:

1) Ministry of Internal Affairs,

2) General Prosecutor's Office,

3) Information and Security Service,

4) Centre for Combating Economic Crimes and Corruption,

5) Customs Department,

6) Border Guard Department.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels about any changes in the competence or name of the agencies specified in paragraph 1.

3. The competent agencies of the Contracting Parties, within the scope of their competencies shall be entitled to establish contact points and to conclude executive Protocols to this Agreement as well as to determine detailed principles and field of co-operation. They shall also be entitled, if necessary, to hold consultations in order to ensure that the co-operation defined in this Agreement is effective.

4. The competent agencies of the Contracting Parties shall transfer each other the names of the persons to participate in the expert exchange not later than two weeks before the date when the exchange is to take place. If one of the Contracting Parties considers that a visit of a person appointed by the other Contracting Party to its country may constitute a threat to the national security of the State of this Contracting Party or to any other of its essential interests, then the provisions of Article 9 of this Agreement shall be applied accordingly.

Article 3

1. The competent agencies of the Contracting Parties shall safeguard the confidential information conveyed between them to a degree, which is not lower than the secrecy requirements established in the law of the State of the Contracting Party conveying the information.

2. Any such information or technical equipment conveyed by the competent agency of the one Contracting Party to the competent agency of the other Contracting Party may be made available to the agencies responsible for safeguarding security and legal order of a third state only by agreement of the competent agency conveying it.

3. In case the confidential information conveyed by the competent agency of one Contracting Party is disclosed or exposed to disclosure, the competent agency of the other Contracting Party shall immediately notify the competent agency conveying it about this event, its circumstances and effects as well as about actions taken to prevent such events in the future.

Article 4

1. In order to ensure secrecy of personal data conveyed between them, the Contracting Parties shall comply with the following procedures:

1) the personal data conveyed shall be used exclusively for the purpose and on the conditions determined by the competent agencies of the Contracting Parties conveying them;

2) the competent agency of one Contracting Party shall notify the competent agency of the other Contracting Party, at this Party's request, about the way the conveyed personal data were used and about the results of the case;

3) the competent agencies of the Contracting Party shall convey personal data exclusively to the competent agencies of the other Contracting Party; the data may be conveyed to other entitles only if it is approved by the competent agencies of the Contracting Party conveying them:

4) the competent agencies of the Contracting Party conveying the data shall be responsible for the truthfulness of these data;

5) if the conveyed data appear to be untrue or their conveyance was not allowed, the competent agencies of the other Contracting Party shall be immediately notified about this fact; in such a case the competent agencies of the Contracting Party shall correct the data or destroy them;

6) the competent agencies of the Contracting Party conveying information about personal data shall specify the time when the conveyed data should be removed;

7) the conveyance and receiving of personal data shall be subject to registration and inspection performed by a competent agency established by each Contracting Party;

8) the competent agencies of both Contracting Parties shall ensure effective protection of personal data conveyed to them by preventing unauthorised persons from accesing, changing and disclosing them.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to personal data gained by the competent agencies of one Contracting Party on the territory of the State of the other Contracting Party when they participate in the activities described in this Agreement.

3. Personal data may be made available to the competent agencies of one Contracting Party participating in the activities on the territory of the State of the other Contracting Party at their request exclusively under supervision of the competent agencies of this Contracting Party.

Article 5

In order to implement the co-operation specified in Article 1 of this Agreement, the competent agencies of the Contracting Parties shall:

1) convey to each other, if necessary, personal data of offenders as well as information on:

a) persons inspiring crimes and informal leaders managing criminal activities;

b) criminal connections between offenders;

c) structures of criminal groups and organisations as well as methods of their operation;

d) typical behaviour of particular offenders and gangs;

e) essential circumstances of a case regarding the time, place and method of the crime, its subject and characteristics;

f) penal law regulations which were violated;

g) actions which have already been taken and their results,

2) at the request of the other Contracting Party, take necessary police actions and, without unnecessary delay, perform the police activities which the Contracting Parties jointly agreed on, particularly those involving overseen purchase and secretly overseen delivery.

Article 6

The competent agencies of the Contracting Parties shall exchange information and reconnaissance results concerning the future or past assaults against public order and security, information on methods applied by offenders and terrorist groups who plan or commit crimes against essential national interests of one of the Contracting Parties, and also undertake other joint actions justified by the need to prevent and combat terrorism.

Article 7

The competent agencies of the Contracting Parties shall convey to each other information necessary to prevent and combat illegal crossing of the state border and, in particular, information on the organisers of such crimes, methods which they use, specimen documents enabling to cross the state border, stamps affixed on these documents as well as types of visas and their identification.

Article 8

The competent agencies of the Contracting Parties, within the scope specified in Article 1 paragraph 1 subparagraph 2 of this Agreement and apart from the information detailed in Article 5 of this Agreement, shall:

1) convey to each other information on:

a) trade in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

b) places where narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are produced and stored as well as methods of their production and means of their transport;

c) places of destination where narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are transported;

2) provide each other with samples of new narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and other dangerous, both natural and synthetic substances;

3) exchange information on regulations and their experience concerning supervision over legal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as parent substances and components necessary to produce them.

Article 9

If one of the Contracting Parties considers that conveying the information referred to in Articles 5–8 of this Agreement or that implementation of a common project can infringe the national sovereignty of its State, pose a threat to its security or to any other of its important interests or that it can infringe the principles of its legal order, such a Contracting Party shall be entitled to refuse partly or fully to co-operate or make co-operation depend on certain conditions.

Article 10

Within the scope of their co-operation in science, technology and training, the competent agencies of the Contracting Parties shall exchange:

1) experience and information, particularly concerning methods of combating organised crime, new forms of criminal activities as well as the use and development of special equipment;

2) results of research in crime investigation and criminology as well as penal law solutions on the subject of this Agreement;

3) information on things related to crime, and they shall also provide technical equipment used to combat crime;

4) experts in order to provide paid professional training and development, particularly in crime detection techniques and operational methods of combating crime;

5) professional literature and other publications on the subject of this Agreement.

Article 11

Disputes concerning interpretation or application of this Agreement shall be settled by the way of direct negotiations between the competent agencies of the Contracting Parties within the scope of their competence.

Article 12

This Agreement does not infringe any provisions of treaties on legal help concerning penal cases, and other obligations of the Contracting Parties following from bilateral and multilateral international treaties.

Article 13

The Contracting Parties shall use Polish, Moldavian and English languages for the purpose of implementing this Agreement.

Article 14

Costs related to the implementation of this Agreement shall be covered by the Contracting Party on the territory of the State of which these costs were incurred, unless the Contracting Parties agree otherwise.

Article 15

1. The Agreement shall enter into force after thirty days from the day of receipt of the last note, through diplomatic channels, by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of national requirements necessary for the Agreement to enter into force.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Any Contracting Party by way of notification may denounce it. In such a case it shall cease to be in force after three months from the date of receipt of the notification by the other Contracting Party.

DONE in Kishinov on October 22 2003 in two originals, each in the Polish, Moldavian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of differences in interpretation of the provisions of this Agreement, the English language text shall prevail.

 

On behalf of the
Government
of the Republic of Poland

On behalf of the
Government
of the Republic of Moldova

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 9 czerwca 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »