reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskich aprobat technicznych;

2) zakres i formę europejskich aprobat technicznych;

3) polskie jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania europejskich aprobat technicznych;

4) sposób ustalania odpłatności za udzielanie, zmianę i przedłużanie terminu ważności europejskich aprobat technicznych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) europejskich jednostkach aprobujących – należy przez to rozumieć jednostki upoważnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wydawania europejskich aprobat technicznych;

2) jednostce aprobującej – należy przez to rozumieć polską jednostkę organizacyjną upoważnioną do udzielania europejskich aprobat technicznych;

3) Wspólnej wykładni procedur oceny – należy przez to rozumieć uzgodnione przez europejskie jednostki aprobujące zasady oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania przy udzielaniu europejskiej aprobaty technicznej, opracowywane przez europejską jednostkę aprobującą, do której wpłynął wniosek, w przypadku gdy Komisja Europejska wydała zgodę na udzielenie europejskiej aprobaty technicznej bez wytycznych do europejskich aprobat technicznych;

4) zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu – należy przez to rozumieć normę zharmonizowaną, europejską aprobatę techniczną lub krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Rozdział 2

Tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskiej aprobaty technicznej

§ 3. [Europejska aprobata techniczna]

1. Europejskiej aprobaty technicznej udziela się na wyroby budowlane, na które nie zatwierdzono zharmonizowanej normy europejskiej lub nie istnieje, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

1) objęte wytycznymi do europejskich aprobat technicznych, które publikuje Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

2) różniące się od wyrobów budowlanych objętych istniejącymi zharmonizowanymi normami europejskimi i wytycznymi do europejskich aprobat technicznych;

3) na które Komisja Europejska wydała odrębną zgodę na udzielenie europejskiej aprobaty technicznej bez wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

2. W przypadku wyrobu budowlanego objętego wytycznymi do europejskich aprobat technicznych, europejskiej aprobaty technicznej udziela się po dokonaniu oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, według zasad ustalonych w tych wytycznych.

3. W przypadku wyrobu budowlanego nieobjętego wytycznymi do europejskich aprobat technicznych, europejskiej aprobaty technicznej udziela się po dokonaniu oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania według Wspólnej wykładni procedur oceny.

§ 4.
1. Producent wyrobu budowlanego, mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może złożyć wniosek o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej wyłącznie do jednej europejskiej jednostki aprobującej.

2. Wzór wniosku o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć opis wyrobu budowlanego, jego charakterystykę techniczną, informacje na temat zakładowej kontroli produkcji, rysunki techniczne, raporty z badań i instrukcję stosowania, określające szczegółowo wyrób oraz zamierzone przez producenta zastosowanie.

§ 5.
1. Składając do jednostki aprobującej wniosek, o którym mowa w § 4, wnioskodawca upoważnia tę jednostkę do poinformowania o jego treści Komisję Europejską, pozostałe europejskie jednostki aprobujące i Sekretariat Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych, zwanej dalej „EOTA”.

2. Jednostka aprobująca jest zobowiązana podjąć niezbędne środki potrzebne do zapewnienia poufności wszystkich zastrzeżonych przez producenta informacji.

§ 6.
1. Jednostka aprobująca, w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej, dokonuje formalnej weryfikacji wniosku, sprawdzenia jego kompletności i zasadności oraz wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku.

2. Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku jednostka aprobująca określa przyczyny tej odmowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 7.
1. W przypadku gdy nie istnieją wytyczne do europejskich aprobat technicznych na wyrób budowlany objęty wnioskiem, jednostka aprobująca za pośrednictwem EOTA występuje do Komisji Europejskiej o udzielenie zgody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Po uzyskaniu zgody jednostka aprobująca opracowuje projekt Wspólnej wykładni procedur oceny we współpracy z wnioskodawcą.

§ 8.
1. W przypadku przyjęcia wniosku jednostka aprobująca pisemnie wskazuje wnioskodawcy wykaz dokumentów, wyników badań, uzasadnień obliczeniowych, które powinien przedstawić w celu umożliwienia oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2. Wnioskodawca jest obowiązany współpracować z jednostką aprobującą w prowadzonej przez nią procedurze oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

3. Wniosek zwraca się bez rozpatrzenia, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie braków, w przypadku gdy wnioskodawca nie wywiązał się z obowiązków:

1) określonych we wniosku – wobec jednostki aprobującej;

2) wynikających z ust. 2.

§ 9.
W przeprowadzanej procedurze oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania jednostka aprobująca może wykorzystać oceny i wyniki badań innych jednostek krajowych i zagranicznych, w szczególności jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania aprobat technicznych, zgodnie z zasadami obowiązującymi europejskie jednostki aprobujące.
§ 10.
1. W przypadku pozytywnej oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania jednostka aprobująca opracowuje projekt europejskiej aprobaty technicznej oraz towarzyszący mu raport z oceny przydatności wyrobu budowlanego, które są opiniowane przez wszystkie właściwe w danej dziedzinie europejskie jednostki aprobujące.

2. Jednostka aprobująca, do której wpłynął projekt europejskiej aprobaty technicznej, jest obowiązana do przedstawienia swojej opinii na piśmie w ustalonym przez EOTA terminie.

§ 11.
1. Europejska aprobata techniczna udzielana jest przez jednostkę aprobującą, jeżeli wszystkie europejskie jednostki aprobujące właściwe w danej dziedzinie wyrażą na to zgodę na podstawie zasad obowiązujących w EOTA.

2. Europejską aprobatę techniczną podpisuje kierownik jednostki aprobującej.

3. Europejska aprobata techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

§ 12.
1. Europejska aprobata techniczna udzielana jest na okres 5 lat.

2. Termin ważności europejskiej aprobaty technicznej może być przedłużony o kolejne pięć lat.

3. Wniosek o przedłużenie terminu ważności europejskiej aprobaty technicznej należy złożyć w formie pisemnej, na co najmniej sześć miesięcy przed datą wygaśnięcia jej ważności, do jednostki, która aprobatę wydała.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być złożony wraz z dokumentacją techniczną, wymaganą do przedłużenia terminu ważności aprobaty technicznej.

§ 13.
1. Zmian w europejskiej aprobacie technicznej dokonuje się na wniosek producenta wyrobu budowlanego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania europejskich aprobat technicznych, przy czym zakres oceny powinien dotyczyć wyłącznie spraw związanych z wnioskowaną zmianą.

2. W wyniku pozytywnej oceny dotyczącej możliwości wprowadzenia zmian udziela się nowej europejskiej aprobaty technicznej, która zastępuje poprzednią.

§ 14.
1. Jednostka aprobująca uchyla udzieloną europejską aprobatę techniczną w przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o wycofaniu założenia zgodności zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych z dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, z późn. zm.).

2. Jednostka aprobująca informuje o uchyleniu europejskiej aprobaty technicznej pozostałe europejskie jednostki aprobujące i Sekretariat EOTA.

Rozdział 3

Zakres i forma europejskiej aprobaty technicznej

§ 15. [Dokument europejskiej aprobaty technicznej]

1. Ogólna zawartość dokumentu europejskiej aprobaty technicznej, układ rozdziałów, ich tytuły i sposób numerowania oraz ustalone zapisy powinny być zgodne z ustaleniami obowiązującymi europejskie jednostki aprobujące w tym zakresie.

2. Dokument europejskiej aprobaty technicznej powinien zawierać w szczególności:

1) na stronie tytułowej:

a) nazwę, siedzibę i logo jednostki aprobującej,

b) numer aprobaty zgodny z systemem numeracji EOTA,

c) nazwę handlową wyrobu budowlanego,

d) nazwę i adres producenta,

e) określenie rodzaju wyrobu budowlanego i zakresu jego stosowania,

f) termin ważności aprobaty,

g) adresy zakładów produkujących wyrób budowlany;

2) w części określającej podstawy prawne i ogólne warunki udzielenia europejskiej aprobaty technicznej:

a) wskazanie podstaw prawnych udzielenia europejskiej aprobaty technicznej,

b) zapis upoważniający jednostkę aprobującą do sprawdzania, czy warunki udzielenia europejskiej aprobaty technicznej są spełniane, również w zakładzie produkcyjnym,

c) zastrzeżenie możliwości uchylenia europejskiej aprobaty technicznej w przypadku wycofania założenia zgodności zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych z dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych,

d) określenie warunków kopiowania dokumentu europejskiej aprobaty technicznej;

3) w warunkach szczegółowych dotyczących europejskiej aprobaty technicznej:

a) określenie typu i opis wyrobu budowlanego oraz jego zamierzonego zastosowania,

b) określenie właściwości wyrobu budowlanego i metod ich sprawdzania,

c) wskazanie systemu oceny zgodności wyrobu budowlanego,

d) określenie założeń dotyczących wytwarzania wyrobu budowlanego i jego zastosowania, które stanowiły podstawę pozytywnej oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,

e) zalecenia dotyczące transportu, pakowania i przechowywania wyrobu budowlanego oraz warunków jego użytkowania, konserwacji i napraw.

Rozdział 4

Jednostka aprobująca

§ 16. [Organ upoważniony do udzielania europejskich aprobat technicznych]

Do udzielania europejskich aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, który uczestniczy w pracach EOTA.

Rozdział 5

Sposób ustalania odpłatności za udzielanie, zmianę i przedłużanie terminu ważności europejskich aprobat technicznych

§ 17. [Odpłatność działalności jednostki aprobującej]

1. Działalność jednostki aprobującej w zakresie objętym rozporządzeniem prowadzona jest odpłatnie na koszt wnioskodawcy.

2. Odpłatność za dokonanie weryfikacji wniosku, o której mowa w § 6 ust. 1, wynosi równowartość w złotych 500 euro.

§ 18.
Odpłatność za przeprowadzenie czynności związanych z udzielaniem, zmianą i przedłużeniem terminu ważności europejskiej aprobaty technicznej oraz z opracowaniem Wspólnej wykładni procedur oceny, z wyjątkiem czynności, o których mowa w § 17 ust. 2, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej określonej w cenniku.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 października 2004 r. (poz. 2375)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama